نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

2 دانشیار مدعو، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

3 استاد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 استادیار، مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیمارستان‌های امروزی، برای هم‌سویی با تحولات جهانی ناچارند خود را به ابزارهایی همچون یادگیری و ایجاد بیمارستان یادگیرنده تجهیز نمایند. در همین راستا، این پژوهش با هدف طراحی الگوی استقرار سازمان یادگیرنده برای بیمارستان‌های عمومی ایران انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه از نظر فرآیند انجام پژوهش از نوع کیفی بود، که به شیوه‌ی تطبیقی و به صورت مقطعی در سال‌های 1388 و 1389 انجام پذیرفت. ابتدا الگوهای سازمان یادگیرنده در سه بخش حوزه‌ی نظری عمومی، تجارب موجود در حوزه‌های خارج از بهداشت و درمان و تجارب موجود در حوزه‌ی بهداشت و درمان، گردآوری و سپس در قالب جداول تطبیقی، تنظیم و الگوی اولیه استخراج گردید. برای تعیین اعتبار الگوی فوق و طراحی الگوی نهایی، از تکنیک دلفی استفاده شد. این تکنیک در طی دو مرحله و در بین 26 نفر از صاحب‌نظران علوم مدیریت، مدیران بیمارستان‌های عمومی و خبرگان حوزه‌ی سازمان‌ یادگیرنده انجام گرفت. برای اخذ نظرات در دلفی از ابزار پر‌سش‌نامه استفاده شد که روایی آن توسط صاحب‌نظران مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با ضریب Cronbach's alpha 94 درصد تأیید گردید.
یافته‌ها: در این پژوهش، برای استقرار بیمارستان یادگیرنده دو بعد اصلی یعنی، تعالی فرد و تعالی سازمان مورد شناسایی قرار گرفت. بر این اساس، تعالی فرد مقدم بر تعالی سازمان بود و محور‌های تعالی شخصی با 5، تعالی ذهنی با 4 و تعالی حرفه‌ای نیز با 4 جزء به عنوان زیرمجموعه‌های آن طبقه‌بندی گردیدند. همچنین، یادگیری سازمانی، چشم‌انداز مشترک، فرهنگ یادگیرنده، فن‌آوری، ساختار و رهبری به عنوان محورهای تعالی سازمانی مورد شناسایی قرار گرفت و برای هر یک از آن‌ها به ترتیب 5، 3، 4، 2، 3، 2 زیرمجموعه تعیین گردید.
نتیجه‌گیری: هر گونه تلاش در راستای یادگیرنده شدن بیمارستان‌های عمومی کشور، مستلزم تعالی فرد و سازمان می‌باشد. از یک سو، کارکنان باید برای رسیدن به تعالی شخصی، ذهنی و حرفه‌ای تلاش نمایند و از سوی دیگر، گردانندگان بیمارستان نیز باید با خلق چشم‌انداز مشترک، فرهنگ یادگیری سازمانی را در بیمارستان اشاعه دهند و ضمن تغییر در ساختار و استفاده از فن‌آوری‌های مناسب، بیمارستان را در مسیر افزایش کیفیت و بهره‌وری خدمات درمانی رهبری نمایند. در این راستا، مدیران بیمارستان باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا درک روشنی از فرآیند یادگیری به وجود آید و تمام فعالیت‌های بیمارستان به عنوان مبنایی برای یادگیری بهبود بهره‌وری، سامان‌دهی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Establishment of a Learning Organization in Iranian Public Hospitals*

نویسندگان [English]

 • Razieh Montazeralfaraj 1
 • Mohammad Reza Maleki 2
 • Seyed Jamaledin Tabibi 3
 • Reza Najafbeigi 4

1 Health Services Management, Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

2 Invited Associate Professor, Health Services Management, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Professor, Health Services Management, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Governmental Management, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nowadays hospitals have to cope with global changes. They are thus forced to be equipped with learning and learning hospitals. This research was performed to design a model for
establishing learning organization in Iranian public hospitals.
Methods: This qualitative, comparative, cross-sectional study was conducted in 2009-2010. First, available models of learning organization in general theoretical section, health-related experiments, and non-health-related experiments were collected and organized in comparative tables to form a basic model. Delphi technique was then used in 2 stages using 26 management and learning organization experts and hospital chiefs to validate the basic model and design a final model. A questionnaire was used to collect the viewpoints. The validity and reliability of the questionnaire were confirmed by authorities and a Cronbach's alpha of 94%, respectively.
Results: In this research, two main aspects of individual and organizational excellence were identified for the establishment of learning organization. Individual excellence consists of three subclasses including personal excellence (with 5 components), mental excellence (with 4 components) and professional excellence (with 4 components) and precedes organizational excellence. In addition, organizational learning, shared visions, learning culture, technology, structure and leadership were determined as organizational aspects with 5, 3, 4, 2, 3, and 2 subclasses, respectively.
Conclusion: Any attempt to transform Iranian public hospitals into learning organizations needs to be in line with individual and organizational excellence. Therefore, the staff should achieve individual, mental and professional excellence. On the other hand, hospital executives should create shared visions to establish organizational learning culture. They also need to change the structures and take advantage of modern technology to improve the quality and productivity of
clinical services. Hence, it is necessary a clear understanding of learning process is required to be created. All hospital efforts should be regulated on the basis of learning how to improve productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Learning Organization
 • Organizational Learning
 • Hospitals, Public
 1. Marquardt M. Building the Learning Organization. Trans. Zali MR. Tehran: University of Tehran

Entrepreneurship Center; 2006.

 1. Sobhanynejad M, Shahai B, Yuzbashi AR. Learning Organization. Tehran: Yastoroon Publication; 2006.
 2. Najafbeygi R. Organization & Management. 2nd ed. Tehran: Islamic Azad University Scientific Publication Center; 2004.
 3. Nekoei Moghadam M, Beheshtifar M. Learning Organizations. Tehran: Parsa; 2007.
 4. Marques J. Personal and Organisational Learning: The Path to Advancement-Management Services. Enfield 2007; 51(2): 32.
 5. Barlow SR. A Study of Organizational Learning and knowledge Management as Mechanisms for Educational Change: The Development of Professional Learning Communities in a School District [PhD Thesis]. California: University of California; 2008.
 6. Murugiah SS. Facilitating Organizational Learning to Enhance Capacity to Manage Emerging Business

Challenges: Case Study of Safe Finance in Malaysia [EdD Thesis]. New York: Teachers College, Columbia University; 2008.

 1. Gould D. Creating a Learning Organization in Utah's Judicial Branch: The Impact of Experiential Learning, Adult Development, and Cognitive Development Theories on Practice and Change in Judicial Branch Education [EdDThesis]. Memphis: Memphis State University; 2008.
 2. Mirzaei Daryaani SH. Providing a Learning Organization Model For Productive Organizations [PhD Thesis]. Tehran: Sciences & Research Branch, Islamic Azad University; 2008.
 3. Danesh Fard K. Designing the Model of Learning Organization Features For Iran Administrative System [PhD Thesis]. Tehran: Sciences & Research Branch, Islamic Azad University; 2002.
 4. Ahmadi AA, Khaef Allahi A. Designing a Continual Learning Model for Managers of Construction Jihad Organization. Research & Construction Journal 2001; 14(2): 8-17.
 5. Tsai WH, Hung SJ. E-Commerce Implementation: An Emprical Study of the Performance of Enterprise Resource Planning Systems using the Organizational Learning Model. International Journal of Management 2008; 25(2): 348.
 6. Templeton GF, Lewis BR, Snyder CA. Development of a Measure for the Organizational Learning Construct. Journal of Management Information Systems 2002; 19(2): 175-218.
 7. Chunharas S. An interactive integrative approach to translating knowledge and building a "learning organization" in health services management. Bull World Health Organ 2006; 84(8): 652-7.
 8. Da Silva P. A Formal Model for the Fifth Discipline. Journal of Artificial Societies and Social Simulation 2005; 8(3). Available from: URL: ideas.repec.org/a/jas/jasssj/2003-47-3.html/
 9. Schlechty PC. Bureaucracies and learning organizations. School Administrator 2006; 63(9): 62-3.
 10. Fahey K. Learning to Lead: Leading to Learn in a Post - Secondary Learning Organization [MSc Thesis]. Victoria: Royal Roads University Canada; 2008.
 11. Clure MC, Margaret S. Developing Personal Mastery Skills in Licensing Officere [MSc Thesis]. Victoria: Royal Roads University Canada; 2008.
 12. Jeong SH, Lee T, Kim IS, Lee MH, Kim MJ. The effect of nurses' use of the principles of learning organization on organizational effectiveness. J Adv Nurs 2007; 58(1): 53-62.
 13. Yeomans L. Organizational Learning - an Interpretive Approach. Corporate Communications 2008; 13(3): 271-86.
 14. Brigley S, Johnson C, Bird J, Young H. Hospital doctors' views of their CPD and its relationship to learning in the organization. Med Teach 2006; 28(4): 379-81.
 15. Carroll JS, Edmondson AC. Leading organisational learning in health care. Qual Saf Health Care 2002; 11(1): 51-6.
 16. Davies HT, Nutley SM. Developing Learning Organization in the New NHS. British Medical Journal 2000; 320(7240): 998-1001.
 17. Francis SD, Mazany PC. Developing elements of a learning organization in a metropolitan ambulance service: strategy, team development and continuous improvement. Health Manpow Manage 1997; 23(1): 17-26.
 18. Birleson P, Brann P. Reviewing the learning organization model in a child and adolescent mental health service. Aust Health Rev 2006; 30(2): 181-94.
 19. Bourguet R, Soto R. Advances in Artificial Intelligence. Berlin: Springer; 2006. p. 303-14
 20. Lee B, Cassell C. Learning organizations, employee development and learning representative schemes in the UK and New Zealand. Journal of Workplace Learning 2009; 21(1): 5-22.
 21. Braun B. Learning Organizations and Hospitals [Online]. 1999; Available from: URL: Hospitals;

http://www.learning-org.com/99.06/0105.html/

 1. Jack WL. Learning, Working, Managing, Sharing: The New Paradigm of the "Learning Organization [Online]. 2006; Available from: URL: http://www.lesley.edu/journals/jppp/2/sugarman.html/
 2. Yu CY. Allowing for Change: Chaos Theory, Learning Organizations and the Role of the Educator [EdD Thesis]. New Jersey: Rutgers the State University of New Jersey; 2008
 3. Berce J, Lanfranco S, Vehovar V. eGovernance: Information and Communication Technology, Knowledge Management and Learning Organisation Culture. Informatica 2008; 32: 189-205.
 4. Lipshitz R. Demystifying Organizational Learning. New York: Sage Publication; 2006.
 5. Panosh JG. Learning Organization Attributes and Organizational Performance: Is There a Relationship in Church Congregations? [EdD Thesis]. Illinois: Northern Illinois University; 2008.
 6. Herrenkohl LR. Sociocultural Theory as a Lens to Understand Organizational Learning. American Journal of Education 2008; 114(4): 673-9.
 7. Badran MA. Creating learning organizations for local development. International Journal of Business Research 2007; 7(4). Available from: URL: http://www.freepatentsonline.com/article/International-Journal-Business- Research/178900238.html/
 8. Xiaohui W, Baiyin Y. The Culture of Learning Organizations in Chinese State-Owned and Privately-Owned Enterprises: An Empirical Study. Frontiers of Business Research in China 2007; 1(2): 275-99.
 9. Lalonde c. Crisis management and organizational development: towards the conception of a learning model in crisis management. Management 2007; 25(1): 507-17.
 10. Lipshitz R, Popper M. Organizational Learning in a Hospital. The Journal of Applied Behavioral Science 2000; 36(3): 345-61.
 11. Hult GT, Lukas BA, Hult AM. The health care learning organization. J Hosp Mark 1996; 10(2): 85-99.
 12. Jensen CB, Markussen R. 'The unbearable lightness of organizational learning theory: organizations, information technologies, and complexities of learning in theory and practice. Learning Inquiry 2007; 1(3): 203-18.
 13. Alarcos J. Research and Markets: Organizational Learning and Its Consequences for the Field of Aviation Safety [Online]. 2007; Available from: URL: http://forums.digitalmedianet.com/cgi-bin/displaywwugpost.fcgi?forum=dmn_news&post=070709142056.html/
 14. Belet D. Are "high potential" executives capable of building learning-oriented organisations?: Reflections on the French case. Journal of Workplace Learning 2007; 19(7): 465-75.