نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت مالی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس ارشد، روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: رضایت بیمار نقش مهمی در کاهش عوارض و شکایات بیمار و افزایش پیروی از درمان، کارایی و اثربخشی درمان دارد. این مطالعه‌ با هدف شناسایی رضایت‌مندی بیماران از خدمات ارایه شده در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان انجام گرفته است.
روش بررسی: برای انجام این مطالعه‌ی توصیقی در سال 1388، 350 نفر از بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان به طور غیر تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته‌ای بود که روایی آن با روش روایی محتوایی و پایایی آن با روش ضریب Cronbach’s alpha (0/95 = α) برآورد شد. در نهایت تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و بر اساس آمار توصیفی نظیر میانگین،‌ واریانس،‌ انحراف معیار انجام شد.
یافته‌ها: میزان رضایت بیماران (به درصد) به ترتیب اولویت، مربوط به خدمات پاراکلینیکی (6/91)، واحد پرستاری (2/89)، پذیرش (6/88)، خدمات دارویی (8/87)، واحد خدمات (5/87)، خدمات مالی (9/86)، خدمات پزشکی (86)، وضعیت رفاهی (4/78) و در نهایت تغذیه (2/74) بود.
نتیجه‌گیری: بیماران از افراد و واحدهایی که بیشترین و نزدیک‌ترین ارتباط را با آن‌ها داشتند و خدمات را به طور منظم و پیوسته از آن‌ها دریافت می‌کردند، رضایت بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Patient Satisfaction from Health Services in Educational Hospitals of Isfahan, Iran*

نویسندگان [English]

 • Solmaz Salami 1
 • Raheleh Samouei 2

1 MSc Student, Financial Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 MSc, Psychology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Patient satisfaction has a key role in reducing side effects and patient complaints. It also increases the efficiency of treatment. This study was performed to investigate patient satisfaction from health services provided by educational hospitals in Isfahan, Iran.
Methods: In a descriptive study, 350 outpatients in educational hospitals of Isfahan were non-randomly evaluated in 2009. Data was collected by a researcher-made questionnaire with confirmed validity (predicted by content validity) and reliability (predicted by a Cronbach's alpha of 0.95. Data was analyzed using SPSS to calculate descriptive statistics such as mean, variance, and standard deviation.
Results: Patient satisfaction was 91.6% form preclinical services, 89.2% from nursing services, 88.6% from the reception, 87.8% from medicinal services, 87.5% from the services unit, 86.5% form financial services, 86% from medical services, 78.4% from the provided comfort, and 74.2% from nutrition.
Conclusion: Patients were more satisfied with the wards and centers that had direct relation with them and were continuously offering them services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Satisfaction
 • Inpatients
 • Hospitals, University
 1. Jahan Pour K. The Compare of the Admitted Patient Satisfaction from Doctor and Nurses in the Alzahra Health Center [Thesis]. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 2004. [In Persian].
 2. Sadagheani E. Evaluation of Health Care and Hospital Standards. Tehran: Jafari Publication; 2005. [In Persian].
 3. Rabiei R, Rangraz Jedi F. The Assessment of Patients Satisfaction in Kashan Hospitals [Theses]. Kashan: Kashan University of Medical Sciences; 2003. [In Persian].
 4. Bronkesh S. Improving patient satisfaction [Online].1998 [cited 2006 Sep 20]; Available from: URL:

www.hsmgroup.com/

 1. Mosadeg Rad A. The Assessment of Patients Satisfaction from services in Razi Hospital in Gazvin . Health Information Management 2004; 1(1): 28-32.
 2. Nguyen Thi PL, Briancon S, Empereur F, Guillemin F. Factors determining inpatient satisfaction with care. Soc Sci Med 2002; 54(4): 493-504.
 3. Williams B. Patient satisfaction: a valid concept? Soc Sci Med 1994; 38(4): 509-16.
 4. Von EL, Larsson G, Oberg K, Sjoden PO. 'Satisfaction with care': associations with health-related quality of life and psychosocial function among Swedish patients with endocrine gastrointestinal tumours. Eur J Cancer Care (Engl) 2002; 11(2): 91-9.
 5. Akbari F, Hosaini M, Arab M, Chose Vakli N. Factors influencing patient satisfaction in hospitals in Tehran University of Medical Sciences. Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 2006; 4(3): 25-36. [In Persian].
 6. Sajadian A, Kaviani A, Yonesian M, Montazeri A. Patient satisfaction: a descriptive study of breast care clinic in Iran. Iranian Journal of Breast Diseases 2008; 1(3): 32-44. [In Persian].
 7. Nohi E, Poraboli B. Patient discharge and satisfaction of educational needs of practice nurses in Kerman. Hormozgan Medical Journal 2009; 13(3): 206-12. [In Persian].
 8. Hutchison B, Ostbye T, Barnsley J, Stewart M, Mathews M, Campbell MK, et al. Patient satisfaction and quality of care in walk-in clinics, family practices and emergency departments: the Ontario Walk-In Clinic Study. CMAJ 2003; 168(8): 977-83.
 9. Larrabee JH, Ostrow CL, Withrow ML, Janney MA, Hobbs GR, Jr., Burant C. Predictors of patient satisfaction with inpatient hospital nursing care. Res Nurs Health 2004; 27(4): 254-68.
 10. Meterko M, Mohr DC, Young GJ. Teamwork culture and patient satisfaction in hospitals. Med Care 2004; 42(5): 492-8.
 11. Salman Zadeh H. Customer service and satisfaction. Management and Medical Information 2001; 4(9): 1-3. [In Persian].
 12. Shams SH, Khalilzadeh H, Ghadimi H, Mortaz M. The Assessment of Patient Satisfaction from Nursing Behavior in The Educational Hospitals of Hamedan. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty 2003; 11(2): 17-22. [In Persian].
 13. Eslami Nejad T, Zohor A. The Assessment of Patients Satisfaction from Services in the Educational Hospitals of Kerman. Management and Medical Information 2004; 7(16): 27-34. [In Persian].
 14. Zafarghandi M, Rezaei SA, Khalkhali HR. Evaluation of Patients Satisfaction from Admissions Process in The Hospital of Tehran University of Medical Sciences. Hakim Medical Journal 2005; 8(3): 31-7. [In Persian].
 15. Heydari A, Seydi M. Patient satisfaction of general practitioners in the city of Qom and its influencing factors 2005- 2006. Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran 2008; 26(4): 530-40. [In Persian].
 16. Ayatolahi MT, Heydari Z, Haghshenas H. Evaluation of Patient Satisfaction from Expert Doctors in Shiraz. Journal of Kerman University of Medical Science 1999; 6(3): 165-73. [In Persian].