نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت استراتژیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، تحقیق در عملیات، دانشگاه اصفهان و عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در عصر دانش، محور بهره‌گیری از پتانسیل‌های بالقوه و توانمند نمودن افراد جهت ایجاد خلاقیت و نوآوری ضروری است. مدیریت بر خود مجموعه‌ای از استراتژی‌هایی است که یک شخص جهت نفوذ و بهبود رفتارش به کار می‌گیرد و به عنوان سرمایه‌ای پنهان، نقش به سزایی در ایجاد نوآوری ایفا می‌کند. هدف از این مقاله، شناسایی نقش استراتژی‌های مدیریت بر خود برسطح نوآوری دانشجویان رشته‌ی مدیریت دانشگاه اصفهان بوده است.
روش بررسی: مقاله‌ی حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود و برای سنجش اطلاعات از پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته با روایی صوری و ضریب پایایی 91/0 استفاده شده است. جامعه‌ی آماری، دانشجویان رشته‌ی مدیریت دانشگاه اصفهان در سال 89- 1388 بودند و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 196 نفر تخمین زده شد. در این راستا، بر اساس ادبیات پژوهش، مدلی جهت بررسی نقش استراتژی‌های مدیریت بر خود بر سطح نوآوری دانشجویان رشته‌ی مدیریت طراحی و با استفاده از نرم‌افزار LISREL مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌ها: استراتژی‌های مدیریت بر خود بر سطح نوآوری دانشجویان تاثیر به سزایی داشت که در این بین، نقش استراتژی‌های رفتاری پررنگ‌تر بود. همچنین کانون تمرکز درونی دانشجویان به عنوان متغیر پنهان اثر تعیین کننده بر نوآوری آنان داشت، که نمی‌توان آن را نادیده پنداشت. علاوه بر آن، مقطع تحصیلی دانشجویان بر نوآوری‌شان تأثیرگذار است، چرا که دانشجویان مقطع دکتری نسبت به سایر دانشجویان، به دلیل کسب مهارت و تجربه در طی دوران دانشجویی، نوآورتر بودند. در مدل مورد بررسی، مقدار شاخص‌های برازش نشان دهنده‌ی مناسب بودن مدل بود.
نتیجه‌گیری: التزام عملی دانشجویان نسبت به سیستم مدیریت بر خود باعث تسهیل خلاقیت و نوآوری آنان می‌گردد، چرا که درک بالا از این کارراهه، نگرشی متفاوت را از طریق روش‌های حرفه‌ای و خود هدایتی به سمت ارزش‌های فرد منعکس می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Self-Management Strategies on the Innovation of Management Students in Isfahan University, Iran*

نویسندگان [English]

 • Ali Attafar 1
 • Saeedeh Ketabi 2
 • Zahra Momeni Noorabadi 3

1 Assistant Professor, Strategic Management, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Operations Research, The University of Isfahan And Member of Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc, Business Management, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: In the present knowledge-oriented era, potential capabilities of individuals need to be used and innovation and creativity should be created. Self-management is a set of strategies that an individual applies in order to improve and influence his behavior. It plays a significant role as a hidden capital in establishing a suitable environment for creating innovation. The purpose of this paper was to study the role of self-management strategies on innovation level of students of management in Isfahan University, Isfahan, Iran.
Methods: This descriptive survey study used a verified researcher-made questionnaire with formal validity and reliability coefficient of 0.91 to collect data. The statistical population consisted of management students in Isfahan University during 2009-2010. The required number of participants was calculated as 196 students who were selected by simple random sampling method. Based on available literature, a model was designed to evaluate the role of self-management strategies on innovation level among the students of management. This model was then tested by LISREL software.
Results: Self-management strategies, particularly behavioral strategies, had a significant effect on students' innovation level. In addition, students' internal focus, as a hidden variable, had a great effect on their innovation level. Moreover, level of education affected students' innovation level, i.e. PhD students were more innovative than other students due to the skills and experiences they acquired during their course of study. The amounts of fit indexes in the studied model showed the suitability of the model.
Conclusion: Practical commitment to self-management system creates a different attitude toward ersonal values through a professional approach and self guidance and can thus facilitate creativity and innovation in students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self Management
 • Innovation
 • Students
 1. Monavvarian A, Khamda Z. Towards successful knowledge management: people development approach. Business Strategy Series 2010; 11(1): 20-42.
 2. Fletcher JK, Kaufer K. Shared leadership; paradox and possibility. In: Pearce CL, Conger JA, Editors. Shared leadership: reframing the hows and whys of leadership. Thousand Oaks, California: Sage Publications; 2003.
 3. Scott SG, Bruce RA. Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace. Academy of Management Journal 1994; 37(3): 580-607.
 4. Ellis A, Vega G. Self-Management: Strategies for Personal Success. New York, NY: Inst Rational Emotive Therapy; 1990.
 5. Manz CC, Sims HP. Self-Management as a Substitute for Leadership: A Social Learning Theory Perspective. Academy of Management Review 1980; 5(3): 361-7.
 6. Gerhardt MW, Rode JC, Peterson SJ. Exploring mechanisms in the personality Go performance relationship: Mediating roles of self-management and situational constraints. Personality and Individual Differences 2007; 43(6): 1344-55.
 7. McGowan P. Self management new perspectives. Proceedings of the International Conference on Patient Self Management Education; 2005 Sep 12-14; Victoria, BC, Canada; 2005.
 8. Chen WY, Weng CS, Hsu HY. A study of the entrepreneurship of Taiwanese youth by the Chinese Entrepreneur Aptitude Scale. Journal of Technology Management in China 2010; 5(1): 26-39.
 9. Wang Y, Zhang X. Operationalization of corporate entrepreneurship and its performance implications in China: An empirical study. Journal of Chinese Entrepreneurship 2008; 1(1): 8-20.
 10. Antikainen M, Makipaa M, Ahonen M. Motivating and supporting collaboration in open innovation. European Journal of Innovation Management 2010; 13(1): 100-19.
 11. Neck CP, Houghton JD. Two decades of self-leadership theory and research: Past developments, present trends, and future possibilities. Journal of Managerial Psychology 2006; 21(4): 270-95.
 12. Briscoe J, Hall D, Frautschydemuth R. Protean and boundary less careers: An empirical exploration. Journal of Vocational Behavior 2006; 69(1): 30-47.
 13. King Z. Career Self-Management: Its Nature, Causes and Consequences. Journal of Vocational Behavior 2004; 65(1): 112-33.
 14. Sims HP, Lorenzi P. The new leadership paradigm: social learning and cognition in organizations. Thousand Oaks, California: Sage Publications; 1992.
 15. Mace FC, Belfiore PJ, Hutchinson JM. Operant theory and research on self-regulation. In: Zimmerman BJ, Schunk DH, Editors. Self-regulated learning and academic achievement: theoretical perspectives. London, UK: Routledge; 2001.
 16. Yukl GA. Leadership in organizations. 6th ed. New York, NY: Pearson/Prentice Hall; 2006.
 17. Manz CC, Neck CP. Mastering Self-Leadership: Empowering Yourself for Personal Excellence. 3 rd ed. New York, NY: Pearson/Prentice Hall; 2004.
 18. Murphy SE, Ensher EA. The Role of Mentoring Support and Self-Management Strategies on Reported Career Outcomes. Journal of Career Development 2001; 27(4): 229-46.
 19. Farrel CA. Impact of a self- management package on the math fluency of students with disabilities during independent practice [PhD Thesis]. Honolulu, HI: University of Hawaii; 2007.
 20. Schunk DH. Social cognitive theory and self-regulated learning. In: Zimmerman BJ, Schunk DH, Editors. Self- regulated learning and academic achievement: theoretical perspectives. 2nd ed. London, UK: Routledge; 2001. p.\\ 125-51.
 21. Barton-Arwood SM, Wehby JH, Falk KB. Reading Instruction for Elementary-Age Students with Emotional and Behavioral Disorders: Academic and Behavioral Outcomes. Exceptional Children 2005; 72(1): 7-27.
 22. Coyne MD, Kame'enui EJ, Simmons DC. Prevention and intervention in beginning reading: Two complex systems. Learning Disabilities Research & Practice 2001; 16(2): 62-73.
 23. Manz CC, Sims HP. The New Super Leadership: Leading Others to Lead Themselves1. San-Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers; 2001.
 24. Lane K, Graham S, Harris K, Weisenbach J. Teaching writing strategies to young students struggling with writing and at risk for behavioral disorders. Self-regulated strategy development. Teaching Exceptional Children 2006; 39(1): 60-4.
 25. Conger JA. Training leaders for the twenty-first century. Human Resource Management Review 1993; 3(3): 203-18.
 26. Selart M. Understanding the role of locus of control in consultative decision-making: a case study. Management Decision 2005; 43(3): 397-412.
 27. Rotter JR. External control internal control, Psychology Today [Online]. 1971 [cited 1971 Jun]; Available from: URL: www.youtube.com/watch/.
 28. Dittmann W. A Case Study of Degree Completion Graduates' Transition from Technician to Manager [Thesis]. New York, NY: University of Minnesota; 2009.
 29. Lefton LA, Garrison M. Psychology. 5th ed. Boston, MA: Allyn and Bacon; 1994.
 30. Kreitner R, Kinicki A. Organizational behavior. New York, NY: McGraw-Hill/Irwin; 2007.
 31. Storey J. The management of innovation problem. International Journal of Innovation Management 2000; 4(3): 347-69.
 32. Muscatello JR. 'The potential use of knowledge management for training. A review and directions for future research. Business Process Management Journal 2003; 9(3): 382-94.
 33. Howell JM. The right stuff: Identifying and developing effective champions of innovation. Academy of Management Executive 2005; 19(2): 108-19.
 34. Ranjbarian B, Shekarchizade Z, Momeni Z. Celebrity Endorser Influence on Attitude toward Advertisements and Brands. European Journal of Social Sciences 2010; 13(3): 399-407.
 35. Levendoski LS, Cartledge G. Self-Monitoring for Elementary School Children with Serious Emotional Disturbances: Classroom Applications for Increased Academic Responding. Behavioral Disorders 2000; 25(3): 211-24.
 36. Niesyn ME. Strategies for Success: Evidence-Based Instructional Practices for Students with Emotional and Behavioral Disorders. Preventing School Failure 2009; 53(4): 227-33.
 37. Mooney P, Ryan JB, Uhing BM, Reid R, Epstein MH. A Review of Self-Management Interventions Targeting Academic Outcomes for Students with Emotional and Behavioral Disorders. Journal of Behavioral Education 2005; 14(3): 203-21.
 38. Landrum TJ, Tankersley M, Kauffman JM. What Is Special about Special Education for Students with Emotional or Behavioral Disorders? Journal of Special Education 2003; 37(3): 148-56.
 39. Sutherland KS, Wehby JH. The Effect of Self-Evaluation on Teaching Behavior in Classrooms for Students with Emotional and Behavioral Disorders. Journal of Special Education 2001; 35(3): 161-71.
 40. Chiaburu S, Baker L, Pitariu H. Beyond being proactive: what matters for career self management behaviors? Career Development International 2006; 11(7): 619-32.
 41. Weng Q, McElroy JC. Vocational self-concept crystallization as a mediator of the relationship between career self-management and job decision effectiveness. Journal of Vocational Behavior 2010; 76(2): 234-43.
 42. Cheng YC, Cheung WM. Profiles of Multi-Level Self-Management in Schools. International Journal of Educational Management 2003; 17(2-3): 100-15.