نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، فلسـفهی تعلـیم وتربیـت،دانشـگاه اصـفهان، اصـفهان، ایران

2 دانشیار، فلسفه ی تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، برنامه ریـزی آموزشـی، دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد خوراسگان، اصفهان، ایران

4 دانشـجوی دکتـری، کمیتـه ی تحقیقـات دانشـجویی، مـدیریت خـدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علـوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: تفکر فلسفی فعالیتی است که با تمرکز فکر، حساسیت، ادراک و پیوند بین آن‌ها جهت فهم حقایق همراه است. تفکر فلسفی، مدیران را قادر می‌سازد تا در تصمیم‌گیری‌های کل امور سازمان، کمترین خطا را مرتکب شوند و ترکیب مناسب و معقولی بین نیروی انسانی و کل سازمان برقرار نمایند. این امر می‌تواند متأثر از ویژگی‌های دموگرافیک مدیران باشد. مقاله‌ی حاضر با هدف تعیین میزان تفکر فلسفی در مدیران بیمارستان با ویژگی‌های دموگرافیک آنان (نوع مدیریت، جنسیت و مدرک تحصیلی) انجام شده است.
روش بررسی: روش تحقیق ‌حاضر مقایسه‌ای بود. این پژوهش در نیمه‌ی اول سال 1389 انجام شد. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی مدیران بیمارستان‌های آموزشی در سه رده‌ی مدیران ارشد، پرستاری و مدیران اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده با انتخاب 5 بیمارستان از بین 11 بیمارستان آموزشی انجام شد. تمام مدیران این بیمارستان‌ها به شیوه‌ی سرشماری مورد سنجش قرار گرفتند. نمونه‌ی آماری 80 نفردر نظر گرفته شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی تفکر فلسفی محقق ساخته -برگرفته از مدل اسمیت-، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد.
یافتهها: نمره‌ی تفکر فلسفی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک مدیران در مردان 74 و در زنان 71 از 100 نمره بود. در واقع نحوه‌ی تفکر فلسفی در مردان بیشتر از زنان بود. نمره‌ی تفکر فلسفی در هر سه رده‌ی مدیریتی به طور تقریبی یکسان بود و تفاوتی از نظر سمت مدیریتی مشاهده نشد. همچنین با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تفاوت معنی‌داری بین تفکر فلسفی و مدرک تحصیلی مدیران یافت نشد (05/0 > P).
نتیجه‌گیری: بین تفکر فلسفی مدیران نظام سلامت و ابعاد آن (جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری) با ویژگی‌های دموگرافیک مدیران از قبیل جنسیت، مدرک تحصیلی و رسته‌ی مدیریتی آنان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. در واقع، داشتن ذهنی فلسفی و پویا و برخورداری از انواع تفکر منطقی و خلاق، مشخصه‌ای است که هر انسانی با هر شخصیتی می‌تواند آن را کسب کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Association between Philosophical Thinking and Demographic Characteristics of Hospital Managers in Isfahan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Ansasri 1
  • Hassan Ali Bakhtiar Nasrabadi 2
  • Nosrat Abbasi 3
  • Maryam Yaghoobbi 4

1 PhD Student, Philosophy of Education, The University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor, Philosophy of Education, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 MSc, Curriculum Planning, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran

4 PhD Student, Student Research Committee, Health Services Management, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Philosophical thinking is an activity that focuses on the mind, sensitivity, 
understanding and links between them. Managers with philosophical thinking are able to make 
decisions for the entire organization. They make fewer errors and provide a balance between 
manpower and organization maintenance. Such abilities can be influenced by demographic 
characteristics of the managers. The present paper aimed to examine the philosophical thinking of 
hospital managers as related with their demographic characteristics (type, management, gender). 
Methods: This comparative study was conducted in 2010 on all senior, nursing and office 
managers in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Simple random sampling was 
used to select 5 hospitals from 11 educational hospitals affiliated to Isfahan University of Medical 
Sciences. All managers of the selected hospitals were evaluated using census sampling (n = 80). 
Data was collected by a researcher-made questionnaire of philosophical thinking which was 
designed according to the Smith's model. Independent t-test and analysis of variance (ANOVA) 
were used for statistical analyses. 
Results: Our results showed the score of thinking in men and women to be respectively 74 and 
71 out of 100. All three categories of managers scored almost the same in philosophical thinking. 
Moreover, ANOVA did not show a significant relation between philosophical thinking and 
academic degree (P > 0.05). 
Conclusion: Results of the present study suggested that scores of philosophical thinking of 
managers did not significantly relate with demographic characteristics. In fact, philosophical 
thinking is a skill which all people can possess. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophical Thinking
  • Hospital Managers
  • Demographic Characteristics