نویسندگان

1 استاد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت،دانشگاه علومپزشکی بقیه اله(عج)، تهران، ایران

3 دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم وتحقیقات تهران. تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در مفهوم جدید روابط سازمانی در دانشکده‌های پزشکی، ضروری است چهار مأموریت اصلی اعضای هیأت علمی به صورت یکپارچه و در راستای مأموریت‌های دانشگاه، قابل تعریف و قابل جبران خدمت باشد. باید شرایطی فراهم شود که اهداف و مأموریت‌های دانشگاه برای تمامی گروه‌های آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشکده، سهم‌بندی شود و هر یک نسبت به سهمی که ادا می‌کنند، پاداش خود را دریافت نمایند. این پژوهش برای تعیین معماری اطلاعات سامانه‌ی اطلاعاتی متناسب با نظام مدیریت مبتنی بر رسالت، به منظور اعمال مدیریت بر رفتار آکادمیک اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات تطبیقی و الگوسازی بود که در آن از متدولوژی "طرح‌ریزی بر اساس فعالیت‌های سازمان" (Business system planning) برای طراحی معماری اطلاعات، استفاده شده است. ابتدا با مطالعه‌ی الگوهای استقرار نظام مدیریت مبتنی بر رسالت در دانشگاه‌های مختلف، مأموریت، اهداف و ارزش‌های این نظام شناسایی گردید و طی جلسه‌ای با هیأت رئیسه‌ی دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با استفاده از تکنیک گروه اسمی و الگوسازی تفسیری ساختاری (Interpretive structural modeling)، اهداف استقرار نظام پیش‌گفت در دانشکده‌ی مورد مطالعه، تعیین و اولویت‌بندی گردید. این اهداف به عنوان ورودی فاز اول متدولوژی طرح‌ریزی بر اساس فعالیت‌های سازمان، مورد استفاده قرار گرفت. سایر داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای فازهای بعدی از طریق مصاحبه با کارکنان و مسؤولین واحدهای مربوط و مشاهده‌ی اسناد و فرایندهای کاری به دست آمد. محصول نهایی به دست آمده، معماری اطلاعات نظام مدیریت مبتنی بر رسالت می‌باشد.
یافته‌ها: در معماری اطلاعات نظام مدیریت مبتنی بر رسالت برای دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 9 زیرسیستم و ارتباطات بین آن‌ها تحت عناوین مدیریت مأموریت‌ها و هدف‌ها، برنامه‌ریزی فعالیت‌های آموزشی، برنامه‌ریزی فعالیت‌های پژوهشی، برنامه‌ریزی فعالیت‌های اداری و اجتماعی، برنامه‌ریزی فعالیت‌های مراقبت از سلامت، توانمندسازی اعضای هیأت علمی و مدیران گروه‌ها و رؤسای بخش‌ها، ارزیابی عملکرد و بازنگری و بهسازی، مدیریت منابع مالی و بودجه‌ریزی مبتنی بر رسالت، حسابداری و تدارکات گروه آموزشی به دست آمد.
نتیجه‌گیری: استقرار موفق نظام مدیریت مبتنی بر رسالت، وابسته به داشتن سامانه‌ی اطلاعاتی یکپارچه‌ای است که تمام اجزاء و زیرسیستم‌های نظام را به طور لازم و کافی پشتیبانی نماید. تحقیق حاضر نشان داد سامانه‌ای که بتواند از این نظام پشتیبانی کند، باید زیرسیستم‌هایی داشته باشد که پیش از این در هیچ یک از سامانه‌های متداول اطلاعات مدیریت دیده نشده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information Architecture for Mission-Based Management System in School of Medicine, Iran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Seyyed Jamaladdin Tabibi 1
  • Mohammad Reza Maleki 2
  • Jahanara Mamikhani 3

1 Professor, Health Services Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Health Service Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: In the new paradigm of adm inistrative and organizational relations in m edical 
schools, there are four m ain missions that m ight be defined and com pensated, integrated and 
aligned with university's mission. University objectives and missions should be rationed am ong 
teaching departments and faculty members. Each individual and department should be rewarded 
according to how much they share in m eeting the objectives. This article aimed to figure out the 
information architecture of the information system suitable for academic behavior management in 
School of Medicine, Iran University of Medical Sciences (IUMS), Tehran, Iran. 
Methods: This comparative, information modeling study used business system programming 
(BSP) to design information architecture. The implementation models in a variety of universities 
were studied in order to identify missions, obje ctives and values of m ission-based management 
(MBM) system. The objectives of IUMS for implementing the MBM from the viewpoints of the 
directing board of the School of Medicine and the IUMS were identified and prioritized using the 
nominal group technique (NGT) and interpretive structural modeling (ISM). These objectives 
were the inputs of the first phase of BSP. Other data and information necessary for other phases 
were gathered via interviews with staff and authorities of related departments, and observing the 
documents and processes. The final output of the system was the information architecture. 
Results: Nine information subsystems were detect ed in the information arch itecture. They 
included managing missions and objectives, planni ng educational activities, planning research 
activities, planning adm inistrative and social activities , planning health ca re activities, 
empowering the academic staff and heads of teach ing departments, performance evaluation and 
review and im provement, financial m anagement and m ission-based budgeting, and accounting 
and supplying the teaching department. 
Conclusion: Successful implementation of MBM depends on an integ rated information system 
supporting all subsystem s. This research revealed some subsystems which did not existed in 
current systems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Information System
  • Mission
  • Universities
  • Mission -based Management
  • Business System Programming