نویسندگان

1 پزشک عمومی و کارشناس ارشد، بهداشت عمومی، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، تهران، ایران (

2 پزشک عمومی و کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، شهرداری تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، فیزیولوژی،دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

4 دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ادارهی کل تشکیلات وآموزش شهرداری تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: در عصر اطلاعات، کارآفرینی موتور محرک توسعه‌ی اقتصادی و محور فعالیت‌های فردی و سازمانی محسوب می‌شود. از آنجا که در اغلب کشورهای جهان سوم، دولت در تمام عرصه‌های اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی و به ویژه خدمات بهداشتی درمانی حضوری فراگیر دارد، ایجاد پویایی در سازمان‌های دولتی حایز اهمیت ویژه‌ای است. این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد سازمان با محوریت کارآفرینی سازمانی در بخش خدمات بهداشتی درمانی دولتی و ارایه‌‌ی الگوی کاربردی برای ایجاد سازمان کارآفرین پرداخته است.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی 43 سازمان بهداشتی درمانی‌ بخش دولتی ایران در دو سطح ملی و منطقه‌ای، با استفاده از نمونه‌گیری جامعه‌ی نامحدود و به کارگیری روش تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب گردیدند و در آن‌ها میزان کارآفرینی سازمانی به عنوان متغیر وابسته با بهره‌گیری از روش پیمایشی بین سال‌های 84-1383 و استفاده از پرسش‌نامه و تکمیل آن‌ها توسط مدیران عالی و میانی این سازمان‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون Cronbach's alpha روایی پرسش‌نامه را با 97 درصد تأیید نمود. میانگین و انحراف معیار داده‌های گرد‌آوری شده استخراج گردید و یافته‌ها با استفاده از آزمون همبستگی در فضای نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: به طور متوسط 80 درصد مدیران این سازمان‌ها پرسش‌نامه را جواب دادند. مطالعه نشان داد که میانگین کارآفرینی در این سازمان‌ها با در نظر گرفتن عوامل ساختاری، رفتاری و محیطی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، حدود 08/3 بود که بیانگر میزان پایین کارآفرینی سازمانی است. از میان شاخص‌ها، میزان رضایت ارباب رجوع در سطح به نسبت‌ خوبی بود، ولی پایین بودن سایر شاخص‌ها از جمله میزان تنوع درآمدی سازمان‌ها، میزان کم فعالیت‌های واگذار شده به بخش غیر دولتی و نبود تیم‌های تحقیق و توسعه، باعث افت میزان کارآفرینی سازمانی در این سازمان‌ها شده بود.
نتیجه‌گیری: سازمان‌های بهداشتی درمانی دولتی در ایران نتوانسته‌اند از مزایای کارآفرینی سازمانی به خوبی بهره‌ بگیرند. از این‌رو، سازمان‌های پیش‌گفت نیازمند الگوی کاربردی خاص برای توسعه‌ی کارآفرینی هستند، که الگو و راهکارهای ارایه شده در این پژوهش می‌تواند راهگشای توسعه‌ی عملکرد این سازمان‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Organizational Entrepreneurship in Governmental Health Organizations of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Salarianzadeh 1
  • Farhad Sadr 2
  • Mohammad Reza Vaez Mahdavi 3
  • Ali Maher 4

1 Health, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.

2 .Performance Assessment, Municipality of Tehran, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Physiology, Shahed University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4 Health Services Management, Educational Center, Tehran Municipality, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background: Nowadays, entrepreneurship stimulates economical development. It is the center of 
individual and organizational activities. Since the government in developing countries 
participates in all areas of cultural and socioeconomic affaires, especially in health services, it is 
very important to change static organizations into dynamic ones. The aim of this study was to 
detect factors affecting organizational performance, especially entrepreneurship, in Iranian 
governmental health system. We also tried to suggest a model to develop entrepreneurial 
organization. 
Method: We used stratified random sampling method to select 43 governmental health systems 
in both regional and national levels. To collect data, a questionnaire, with a Cronbach's alpha of 
97%, was filled out by high- and middle-ranked executives. Correlation test was applied in SPSS 
to analyze the data. 
Results: Overall, 80% of managers responded to the questionnaire. Many factors, including 
structural, behavioral, and circumstantial factors, were found to affect organizational 
entrepreneurship in Iranian governmental health system. Based on our results, the mean value of 
organizational entrepreneurship (3.08) was very low. Customer satisfaction however, scored a bit 
higher compared to other factors. The low values of other factors such as low income diversity, 
lack of privatization and research and development groups have led to low organizational 
entrepreneurship in these organizations. 
Conclusion: Governmental health system in Iran has not benefited from organizational 
entrepreneurship. Therefore, a special applicable model, such as the model proposed in this 
research, is required to develop entrepreneurship in these organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizations
  • Entrepreneurship
  • Iran