نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکزتحقیقات مدیریت و اقتصادسلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکزتحقیقات مدیریت و اقتصادسلامت و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت عملکرد سازمانی در دنیای متغیر امروزی و تأثیر سکوت سازمانی در عملکرد سازمانهایی مانند دانشگاههای علوم پزشکی که نقش چشمگیری در سلامت جامعه دارند، این مطالعه  با هدف بررسی سکوت سازمانی در کارکنان شاغل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است.
روش بررسی: پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان شاغل در معاونت های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1399 (1457 نفر در 8 معاونت) بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 306 نفر  به دست آمد و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه 15 سوالیVacula و  Borados(2005) استفاده شد تحلیل داده ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و آمار استنباطی انجام شد.
یافته‌ها: یافته های این مطالعه نشان دهنده وجود جو سکوت سازمانی در معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  از ابعاد نگرش مدیران عالی و سرپرستان است و فرصتهای ارتباط سازمان نیز تقویت کننده سکوت سازمانی می باشد. همچنین رابطۀ معنی‌داری بین سکوت سازمانی و ویژگیهای دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه پدیده سکوت سازمانی می تواند مانعی برای ابراز نظرات افراد در سازمان باشد، شناسایی عوامل موثر بر آن و تلاش به منظور رفع آنها با استفاده از راهکارهای مدیریت مشارکتی،نظام پیشنهادات و آموزش تفکر نقادانه، می تواند شرایط ابراز عقاید، بیان ایده ها و ارائه نظرات کارکنان را تسهیل نموده، قدرت خلاقیت آنها را افزایش داده و سازمانها با بهره‌مندی از مشارکت فعالانه و آگاهانه کارکنان، مسیر رشد، تعالی و موفقیت خود را با سرعت بیشتری طی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating organizational silence in the vice chancellors of Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Ahmadreza Raeisi 1
 • Nasrin Shaarbafchizadeh 2
 • Reyhaneh Shahmirzaei 3

1 Associate Professor, Health Information Management, Health Management and Economic Research Center AND Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Health Services Management, Health Management and Economics Research Center AND Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc Student, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Due to the importance of organizational performance in today's changing world and the impact of organizational silence, this study endeavored to investigate organizational silence in the vice chancellors of the Isfahan University of Medical Sciences.
Methods: This survey study is descriptive. The population included all employees working in the vice chancellors of the Isfahan University of Medical Sciences in the year 2020 (1457 individuals in 8 vice chancellors) through available sampling method, the sample size was 306 individuals. To collect data, a 15-item questionnaire was used by Vacula and Borados (2005) and its content validity was authenticated by five experts, who were professors and experts in the field of resource management. Data analysis was performed using descriptive statistics and inferential statistics.
Results: The findings showed the organizational silence in the Isfahan University of Medical Sciences vice-chancellors from the perspective of senior managers and supervisors, and the organization's communication opportunities also enhanced the organizational silence. Besides, there was no significant relationship between organizational silence and the demographic characteristics of the participants.
Conclusion: Seeing as that the phenomenon of organizational silence can be an obstacle for the expression of individuals' opinions in the organization, identifying the factors affecting it and trying to solve them by using participatory management, suggestion system and critical thinking training, can be the conditions for expressing opinions. Expressing opinions can facilitate the presentation of employees' opinions, promote their creativity, and of course, benefiting from the active and conscious participation of employees, organizations can travel the path of growth, excellence and success at a faster pace.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational silence
 • Demographic factors
 • Staff
 • Isfahan University of Medical Sciences
 1. Rahbar S. Investigating the effect of organizational structure on organizational silence of employees (Case study: Commodity Trading Company) [Thesis]. [Tehran]: Islamic Azad University, Central Tehran Branch; 2015.[Persian]
 2. Zarei Matin H, Taheri F, Sayar A. Organizational silence: Concepts, causes and consequences. Iranian Management Sciences Spring 2011; 6 (21):77-104.
 3. Bozorgnia Hosseini SF, Enayati T. The relationship between organizational silence and the performance of university staff. Ethics in Science and Technology 2014;9(4):1-10. [Persian]
 4. Nasr Isfahani, AS; Aqababapur Dehkordi, I. Investigating the relationship between organizational identity and organizational silence of the studied employees of Isfahan University staff. Applied Sociology 2012, 24 (4):139-162. [Persian]
 5. Qasemi, Z. Investigating the Relationship between Organizational Silence and Job Performance and Organizational Commitment of Kharazmi University Staff [Thesis]. [Tehran]: Faculty of Management, Kharazmi University;2017.[Persian]
 6. Erdoğdu M. Effect of Organizational Justice Behaviors on Organizational Silence and Cynicism: A Research on Academics from Schools of Physical Education and Sports. Universal Journal of Educational Research 2018;6(4):733-741.
 7. Karami M, Mirkamali SM, Pourkarimi J. Analysis of organizational silence and its dimensions (Case study: University of Tehran staff). Educational Management Research Quarterly 2016; Seventh Year (4): 67-94. [Persian]
 8. Fatima A, Salah-Ud-Din S, Khan S, Hassan M, and Hoti H. A. K, Impact of Organizational Silence on Organizational Citizenship Behavior: Moderating Role of Procedural Justice,Journal of Economics, Business and Management 2015;3(9):845-850.
 9. Panahi B. Analysis of job attitudes of employees of government organizations; Explain the atmosphere of organizational silence and the behavior of organizational silence. Scientific Research Journal of the Ministry of Science 2010; (3): 1-19. [Persian]
 10. ]Vakola M, Bouradas D. Antecedents and consequences of organizational silence: An empirical investigation. Employee Relations 2005; (27): 441-458.
 11. Pinder, C. C, Harlos, K. P. Employee Silence: Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice, Research in Personnel and Human Research Management,2001, 20:331-369.
 12. Bowen, F. Blackmon, K. Spirals of silence: The dynamic effects of diversity on organizational voice. Journal of Management Studies, 2003,40: 1393–1417.
 13. Dimitris, B., Vakola, M. Organizational silence: A new challenge for human resource management. Athens University of Economics and Business,2007: 1-19.
 14. Azar,M. Salehi S.Y. Safarpoor Shoghi B. Analysis of factors affecting organizational silence and its impact on the commitment of employees in Isfahan University of Medical Science, Quarterly Scientific Research Journal of Educational Management,2015,1(25):87-110. [Persian]
 15. Deniz, N; Noyan, A; Ertosun, O, G. The Relationship between Employee Silence and Organizational Commitment in a Private Healthcare Company". Procedia - Social and Behavioral Sciences .2013,99:691- 700
 16. Yldz, E. Enigma of Silence in Organizations: What Happens to Whom and Why?”, Beykent University Journal of Social Sciences, 2013,6 (2):30-44.
 17. Parcham E, Ghasemizad A. The impact of organizational culture on employees’ organizational silence In Shiraz University of Medical Sciences. J Health Man & Info. 2017;4(1):25-30.
 18. Harbalioğlu M, Gültekin B.I. The Relationship between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior: A Case Study at Kilis 7 Aralik University, International Journal of Advances in Management and Economics,2014,3(2):153-164.
 1. Rahbar S. Investigating the effect of organizational structure on organizational silence of employees (Case study: Commodity Trading Company) [Thesis]. [Tehran]: Islamic Azad University, Central Tehran Branch; 2015.[Persian]
 2. Zarei Matin H, Taheri F, Sayar A. Organizational silence: Concepts, causes and consequences. Iranian Management Sciences Spring 2011; 6 (21):77-104.
 3. Bozorgnia Hosseini SF, Enayati T. The relationship between organizational silence and the performance of university staff. Ethics in Science and Technology 2014;9(4):1-10. [Persian]
 4. Nasr Isfahani, AS; Aqababapur Dehkordi, I. Investigating the relationship between organizational identity and organizational silence of the studied employees of Isfahan University staff. Applied Sociology 2012, 24 (4):139-162. [Persian]
 5. Qasemi, Z. Investigating the Relationship between Organizational Silence and Job Performance and Organizational Commitment of Kharazmi University Staff [Thesis]. [Tehran]: Faculty of Management, Kharazmi University;2017.[Persian]
 6. Erdoğdu M. Effect of Organizational Justice Behaviors on Organizational Silence and Cynicism: A Research on Academics from Schools of Physical Education and Sports. Universal Journal of Educational Research 2018;6(4):733-741.
 7. Karami M, Mirkamali SM, Pourkarimi J. Analysis of organizational silence and its dimensions (Case study: University of Tehran staff). Educational Management Research Quarterly 2016; Seventh Year (4): 67-94. [Persian]
 8. Fatima A, Salah-Ud-Din S, Khan S, Hassan M, and Hoti H. A. K, Impact of Organizational Silence on Organizational Citizenship Behavior: Moderating Role of Procedural Justice,Journal of Economics, Business and Management 2015;3(9):845-850.
 9. Panahi B. Analysis of job attitudes of employees of government organizations; Explain the atmosphere of organizational silence and the behavior of organizational silence. Scientific Research Journal of the Ministry of Science 2010; (3): 1-19. [Persian]
 10. ]Vakola M, Bouradas D. Antecedents and consequences of organizational silence: An empirical investigation. Employee Relations 2005; (27): 441-458.
 11. Pinder, C. C, Harlos, K. P. Employee Silence: Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice, Research in Personnel and Human Research Management,2001, 20:331-369.
 12. Bowen, F. Blackmon, K. Spirals of silence: The dynamic effects of diversity on organizational voice. Journal of Management Studies, 2003,40: 1393–1417.
 13. Dimitris, B., Vakola, M. Organizational silence: A new challenge for human resource management. Athens University of Economics and Business,2007: 1-19.
 14. Azar,M. Salehi S.Y. Safarpoor Shoghi B. Analysis of factors affecting organizational silence and its impact on the commitment of employees in Isfahan University of Medical Science, Quarterly Scientific Research Journal of Educational Management,2015,1(25):87-110. [Persian]
 15. Deniz, N; Noyan, A; Ertosun, O, G. The Relationship between Employee Silence and Organizational Commitment in a Private Healthcare Company". Procedia - Social and Behavioral Sciences .2013,99:691- 700
 16. Yldz, E. Enigma of Silence in Organizations: What Happens to Whom and Why?”, Beykent University Journal of Social Sciences, 2013,6 (2):30-44.
 17. Parcham E, Ghasemizad A. The impact of organizational culture on employees’ organizational silence In Shiraz University of Medical Sciences. J Health Man & Info. 2017;4(1):25-30.
 18. Harbalioğlu M, Gültekin B.I. The Relationship between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior: A Case Study at Kilis 7 Aralik University, International Journal of Advances in Management and Economics,2014,3(2):153-164.