نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، کتابداری پزشکی، گروه کتابداری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،بوشهر، ایران

2 ارشناسی ارشد، کتابداری پزشکی، گروه کتابداری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،بوشهر، ایران

3 استادیار، بهداشت عمومی،دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،بوشهر، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: ارتقاء سواد سلامت زنان باردار منجر به درک آنها از اطلاعات سلامت بارداری می‌شود و در طول سال‌های رشد و تکامل به‌طور مستقیم بر سلامت کودک تأثیرگذار است. بنابراین با توجه به اهمیت سواد سلامت زنان باردار، پژوهش حاضر با هدف تعیین سواد سلامت زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر بوشهر انجام گرفت.
روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی پیمایشی می‌باشد. نمونه‌های پژوهش شامل 306 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر بوشهر هستند که با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از چک‌لیست ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و سوابق پزشکی-مامایی و پرسشنامه‌ سواد سلامت مادری گردآوری و از طریق نرم‌افزار spss نسخه 24 با استفاده از آزمون‌های Chi-square و Fisher در سطح معناداری 05/0 تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد 51 درصد زنان باردار از سواد سلامت ناکافی، 25 درصد سواد سلامت مرزی و 24 درصد سواد سلامت کافی برخوردار بودند. بین سطح تحصیلات زنان (041/0=P)، تحصیلات همسر (034/0=P)، شغل (005/0 =P)، شغل همسر (010/0=P) و تعداد بارداری (035/0=P) با سواد سلامت مادری ارتباط معنی‌‎دار وجود دارد. همچنین فراوانی سواد سلامت کافی در زنانی که بارداری دوم و بیشتر را تجربه کردند در مقایسه با زنانی که بارداری اول را تجربه کردند 18 درصد بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد بیشتر زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز درمانی بوشهر سواد سلامت مادری ناکافی داشتند که آموزش مهارت‌های سواد سلامت و توانمندسازی مادران باردار در گروه‌های مختلف از طریق تولید منابع آموزشی به زبان ساده و ارائه آموزش شفاهی و تصویری به زنان باردار توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Health Literacy of Pregnant Women referring to Health Centers in Bushehr

نویسندگان [English]

 • Abdolrasool Khosravi 1
 • Sareh Ebrahimi Davvasi 2
 • Fatemh Najafi Sharjabad 3
 • Shohreh SeyyedHosseini 4

1 Associate Professor, Medical Library and Information Science ,Department of Medical Library and Information Science, Faculty of Para medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

2 MSc student, Medical Library and Information Science, Department of Medical Library and Information Science, Faculty of Para medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr , Iran.

3 Assistant Professor, Environmental Health ,Department of Environmental Health, Faculty of Health, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

4 Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Improving the health literacy of pregnant women facilitates their understanding of health information before, during, and after pregnancy and has a direct impact on the health of the child during the years development. Therefore, due to the importance of health literacy for pregnant women, this study was conducted to determine health literacy of pregnant women referring to health centers in Bushehr.
Methods: This study was an analytical-survey research. The population was 306 pregnant women referring to health centers in Bushehr who were selected by randomized clustering. Data were collected using health literacy questionnaire, demographic, medical, and midwifery checklist. Chi-square and Fisher test were used to analyze the data.
Results: Findings revealed that 51% of pregnant women had inadequate health literacy, 25% had border health literacy, and 24% had adequate health literacy. According to the results, there was a significant relationship between the women's education (P=0.041)/ job (P=0.005), their husband's education (P=0.034)/ job (P=0.010), the pregnancy frequency (P=0.05), and health literacy. Furthermore, women who had experienced the second pregnancy or more had a higher health literacy compared with primiparous women (=18%).
Conclusion: The results showed that majority of the pregnant women referring to health centers had a low health literacy. It could be recommended to educate health literacy skills and empowerment of pregnant mothers in different groups through content materials in simple language and provide oral and visual training to pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Information
 • Health Literacy
 • Pregnant Women
 1. Jahanpeyma P, Shamsi A, Nejadrahim R, Aghazadeh Sarhangipour, K. Knowledge of the Covid-19 Virus, From Diagnosis to Prevention and Treatment: A Narrative Review. Military Caring Sciences 2020; 7(3): 289-300. In Persian.
 2. Kassegn A, Endris E. Review on socio-economic impacts of 'Triple Threats' of COVID-19, desert locusts, and floods in East Africa: Evidence from Ethiopia. Cogent Social Sciences 2021; 7(1).1885122.
 3. Emani Jajarmi, H. Social consequences of the outbreak of coronavirus in Iranian society. Assessing Social Impacts: Special Issue on the Consequences of Corona-Covid-19 Outbreak 2020; 2: 87-103. [In Persian]
 4. Przepiorka A, Blachnio A. Time perspective in Internet and Facebook addiction. Computers in Human Behavior 2016; 60: 13-18.
 5. Hamidi M, Jalalifarahani M, Rajabi H, Yusufjamal F. Explaining the Relationship between Social Skills, Self-Efficacy, Lifestyle and Internet Addiction in Athletic High School Students in Ilam Province. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2018; 1(26): 1- 12. [In Persian]
 6. Asgharkeya A. The Impact of Internet Social Networks on the Quality of Social Relationships (A Case Study of Facebook Users). News Science 2013; 13: 27- 43. [In Persian]
 7. Akbari A. The social role of the public library in crisis management. The First National Conference of the Iranian Public Libraries Promotion Association: Social Functions of Public Libraries, Ahvaz 2020: 26-27. [In Persian]
 8. Malekolkalami M, Moghadami M, Manteg H. The Evaluation of Knowledge, Attitude, and Practice of Iranian Medical and Non-Medical librarians towards COVID-19. Sciences and techniques f managmeant 2021; 7(1): 199-224. [In Persian]
 9. Fariborz Z, Sarukhani B, Hazrati Suma’eh Z. A Sociological Study of the Relationship between Addiction to Virtual Social Networks and Emotional Divorce in Tehran Families. The Women and Families Cultural-Educational Journal 2020; 15(51): 117- 150. [In Persian]
 10. Rezaei SS, Pourjabli R. Investigating the relationship between the number of hours of using social networks (virtual) and the level of family social cohesion among families in Naghadeh. Sociological Studies 2017; 10(37): 42- 21. [In Persian]
 11. Sung J, lee J, Noh H, Park YS, Ahn E. Associations between the risk of internet addiction and problem behaviors among Korean adolescents. Journal of Family Medicine 2013; 34(2): 115- 122.
 12. Khalifa GH, Fallahi M, Kavouszadeh S. Study of social relations and academic achievement of 10th grade female students according to their degree of dependence on virtual social networks. Education Strategies in Medical Sciences 2018; 11(4): 54- 62. [In Persian]
 13. Dargah H, Razavi M. Internet addiction and its effective factors in the residents of region 2 west of Tehran. Monitoring 2007; 6(3): 265- 272. [In Persian]
 14. Romano M, Osborne LA, Truzoli, R, Reed P. Differential psychological impact of internet exposure on internet addicts. PLOS ONE, 2013; 8(2), e55162.
 15. Rajabzadeh Z, Najarasel N, Shahbazi Moghaddam G, Pourakbaran A. The relationship between Internet addiction and loneliness and general health in female students. Journal of Principles of Mental Health, Special Issue of the Third International Conference on Psychology and Educational Sciences 2016: 546- 542. [In Persian]
 16. Afshani SA, Karimi monjarmooei Y. COVID-19 Pandemic and Social Insecurity Feeling. Journal of Societal Security Studies 2021; 66: 57-86. [In Persian]
 17. latifi M, Davaridolatabadi N, Shahi M. The Effect of Virtual Social Networks on Users' Self- Care of Covid-19: A Structural Equation Modeling. Journal of Health Administration 2021; 24(1): 54- 67. [In Persian]
 18. Young KS. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology & Behavior 1998; 1(3): 237- 244.
 19. Widyanto L, Mc Murran M. The psychometric properties of the internet addiction test. Cyberp- sychol Behav, Aug 2004; 7(4): 443- 50.
 20. Alavi SS, Eslami M, Maracy M.R, Najafi M, Jannatifard F, Rezapour H. Psychometric properties of Young internet addiction test. ournal of Behavioral Sciences 2010; 4(3): 183- 189. [In Persian]
 21. Nastie N. Investigating the relationship between public health and Internet addiction. zahedan journal of research in medical sciences, 2009; 11(1): 57- 63. [In Persian]
 22. Pierce GR, Sarason IG, Sarason BR. General and relationship-based per-ception of social support: are two construct better that one? Journal of Personality and Social Psychology 1991; 61: 1028- 1039.
 23. Adelinejad F, Faraji A, Alipour F. Validation of the Societal Influences Survey Questionnaire for Effects of Covid-19 in Iranian Students. Iranian Journal of Epidemiology, 16 (Special Issue: Covid-19) 2021: 38- 49. [In Persian].