نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر زنجیره تأمین گردشگری سلامت ایران با اختلالات متعددی روبرو شده است در نتیجه باید تاب آور باشد. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت تاب‌آوری زنجیره تأمین گردشگری سلامت، دسته‌بندی آن‌ها بر اساس مراحل تاب‌آوری و ارائه مدل مفهومی آن‌ها انجام شده است.
روش بررسی: این تحقیق از نوع کیفی است و در 2 مرحله انجام شده است. در مرحله اول عوامل کلیدی موفقیت تاب‌آوری زنجیره تأمین بر اساس مراحل 4 گانه تاب‌آوری شناسایی و در مرحله دوم مدلی برای آن‌ها ارائه شده است. مشارکت گنندگان در هر دو مرحله خبرگان هستند. شیوه نمونه‌گیری، هدفمند است که با روش گلوله برفی ادامه یافته است. تعداد مشارکت‌کنندگان در مراحل 1 و 2 به ترتیب 18 نفر و 10 نفر، شیوه گرداوری داده‌ها به ترتیب مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و رویکرد مدیریت تعاملی و شیوه تحلیل داده‌ها به ترتیب تحلیل تماتیک و نقشه شناختی فازی است.
یافته‌ها: بر اساس مصاحبه‌ها 67 عامل کلیدی موفقیت برای تاب‌آوری شناسایی گردید که در قالب 20 مقوله دسته‌بندی شدند. نتایج نشان داد که آموزش، مدیریت اطلاعات و هماهنگی و همکاری دارای بیشترین اثرگذاری، مدیریت بازار، مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان و طراحی زنجیره تأمین دارای بیشترین اثرپذیری و مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان، هماهنگی و همکاری و توان برنامه‌ریزی دارای بیشترین درجه مرکزیت هستند.
نتیجه‌گیری: ارائه آموزش‌های متناسب به ویژه در حوزه‌های مهارت حل مسئله و تصمیم‌گیری، کاهش عدم اطمینان در تصمیمات و رویکردهای دولتی، ارتقاء زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای اطلاعاتی و توسعه دانش بنیان از مهم‌ترین راهکارهای تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین گردشگری سلامت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of the Critical Success Factors of the Health Tourism Supply Chain: a Fuzzy Cognitive Map Approach

نویسنده [English]

  • Esmaeil Mazroui Nasrabadi

Assistant Professor,, Department of Business Administration,, Faculty of Financial science, Management and Entrepreneurship, University of Kashan, Kashan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Introduction: Today, Iran's health tourism supply chain has faced many disturbances, which highlights its resilience. This study endeavored to identify the critical factors of health tourism supply chain resilience, classifying them based on resilience stages, and presenting their conceptual model.
Methods: This qualitative study was done in 2 stages. Initially, the critical factors of supply chain resilience have been identified based on the four stages of resilience. In the second stage, a model for them has been presented. The participants in both stages are experts. The method of sampling is purposive, followed by the snowball method. The number of participants in first and second stages are 18 and 10, respectively. The method of data collection is semi-structured interviews and interactive management approach. The method of data analysis is thematic analysis and fuzzy cognitive map, respectively.
Results: Based on the interviews, 67 critical success factors for resilience were identified, which were categorized into 20 categories. The results revealed that training, information management and coordination and cooperation have the most out degree. Market management, supplier relationship management and supply chain design have the most in degree. Supplier relationship management, coordination, and cooperation as well as planning ability have the highest degree of centrality..
Conclusion: Providing appropriate training, especially in the areas of problem-solving and decision-making skills, reducing uncertainty in government decisions and approaches, upgrading information infrastructure and software, are important ways to enhance the resilience of the health tourism supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Health Tourism
  • Resilience
  • Knowledge base development
1. Wang S. Route planning of health care tourism based on computer deep learning. Wirel Commun Mob Comput. 2022:1–11.
2. Jiang L, Wu H, Song Y. Diversified demand for health tourism matters: From a perspective of the intra-industry trade. Soc Sci Med.
2022: 293(114630):114630.
3. Bai H, Ran W. Analysis of the vulnerability and resilience of the tourism supply chain under the uncertain environment of COVID-19:
Case study based on lijiang. Sustainability. 2022; 14(5):2571.
4. Lau Y-Y, Dulebenets MA, Yip H-T, Tang Y-M. Healthcare supply chain management under COVID-19 settings: The existing practices
in Hong Kong and the United States. Healthcare (Basel). 2022; 10(8):1549.
5. Sibevei A, Azar A, Zandieh M. Identification of Disruptions and Associated Resilience Strategies in Blood Supply Chain Using a New
Combined Approach. Quarterly Scientific Journal of Rescue and Relief, 2020; 12(2), 102-112.
6. Amin Tahmasabi Hamzeh, Hami, Mehsa. Analysis of the Supply Chain Resilience and sustainability Criteria in Pharmaceutical Industry
Using Interpretive Structural Analysis Method. Standard and Quality Management, 2018; 9, 40-48. [In Persian].
7. Khademi JolgehneJad A, Ahmadi Kahnali R, Heyrani A. Factors Influencing Hospital Supply Chain Resilience (A Qualitative Study) .
jhosp. 2019; 18 (2) :61-73. [In persian].
8. Mazroui Nasrabadi E, Mohammadipour E. A conceptual model of critical success factors in improving the resilience of the health tourism
supply chain: A case study. Jha. 2022; 25 (2) :9-25 [In Persian].
9. Khademi Jalgenejad, Afsaneh., Ahmadi Kohnali, Reza., & Heyrani, Al. Developing Hospital Resilient Supply Chain Scenario through
Cross-Impact Analysis Method. Depiction of Health, 2021; (4)12, 310-319. [In Persian].
10. Mittal R, Sinha P. Framework for a resilient religious tourism supply chain for mitigating post-pandemic risk. International Hospitality
Review. 2022; 36(2):322–39.
11. Rezaeizadeh, M; Ansari, M & Morphi, I. A practical guide to the research method: interactive management (IM) and Interpretive
Structural Modeling (ISM). Tehran: Jihad Daneshgahi Publications, first edition; 2013.
12. Sheffi Y, Rice Jr J B. A supply chain view of the resilient enterprise. MIT Sloan management review. 2005: 47(1), 41.
13. Hohenstein N-O, Feisel E, Hartmann E, Giunipero L. Research on the phenomenon of supply chain resilience: A systematic review and
paths for further investigation. Int J Phys Distrib Logist Manag. 2015;45(1/2):90–117.
14. Pettit T J, Croxton K L, Fiksel J. Ensuring supply chain resilience: development and implementation of an assessment tool. Journal of
business logistics, 2013; 34(1), 46-76.
15. Ali A, Mahfouz A, Arisha A. Analysing supply chain resilience: integrating the constructs in a concept mapping framework via a
systematic literature review. Supply Chain Manage: Int J. 2017;22(1):16–39.
16. Sangari M S, Dashtpeyma M. An integrated framework of supply chain resilience enablers: a hybrid ISM-FANP approach. International
Journal of Business Excellence. 2019: 18(2), 242-268.
17. Stone J, Rahimifard S. Resilience in agri-food supply chains: a critical analysis of the literature and synthesis of a novel framework.
Supply Chain Management: An International Journal. 2018: 23(3), 207–238.
18. Yazdanparast R, Tavakkoli-Moghaddam R, Heidari R, Aliabadi L. A hybrid Z-number data envelopment analysis and neural network
for assessment of supply chain resilience: a case study. Cent Eur J Oper Res. 2021;29(2):611–31.
19. Ivanov D. Supply chain resilience: Modelling, management, and control. In: Structural Dynamics and Resilience in Supply Chain Risk
Management. Cham: Springer International Publishing; 2018. p. 45–89.
20. Ponomarov S Y, Holcomb M C. Understanding the concept of supply chain resilience. The International Journal of Logistics
Management. 2009: 20(1), 124–143.
21. Patil S. K, Kant R. A fuzzy ANP-based approach for selection of knowledge management strategies to build resilient supply chain: an
empirical case study. International Journal of Integrated Supply Management. 2016: 10(2), 173-205.
22. Ehrenhuber I, Treiblmaier H, Engelhardt-Nowitzki C, Gerschberger M. Toward a framework for supply chain resilience. International
Journal of Supply Chain and Operations Resilience. 2015: 1(4), 339-350.