نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از فنون و روش‌های علم سنجی مطالعه کمی علوم مختلف و ترسیم ساختار علمی در حوزه‌های مختلف علم است. هدف این پژوهش، ترسیم ساختار علمی علوم دارویی 15 کشور دارای بیشترین تولیدات علمی در دوران پاندمی کرونا با استفاده از نمایه استنادی علوم می‌باشد.
روش بررسی: پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بود و با استفاده از فنون علم سنجی انجام شد. جامعه پژوهش شامل مدارک تولید شده توسط 15 کشور دارای بیشترین تولیدات علمی در حوزه علوم دارویی در سال 2021 بود که تعداد آنان در نمایه استنادی علوم 12646 رکورد بود. ترسیم نقشه ساختار علمی توسط نرم افزارهای علم سنجی انجام شده و مبتنی بر آمار توصیفی است.
یافته‌ها: بیشترین تولید علمی در حوزه مورد مطالعه متعلق به Wang Y بود. بیشترین مقالات حوزه علوم دارویی در سال 2021 در ژورنال FRONTIERS IN PHARMACOLOGY  منتشر شده و کشور ایران در رتبه دهم تولیدات علمی در بین 15 کشور پرتولید حوزه علوم دارویی قرار گرفت. خوشه های ساختار علمی حوزه علوم دارویی مطالعه حاضر شامل 6 خوشه بود که کلیدواژه‌های کووید-19 و واکسن در بزرگترین خوشه قرار گرفته بودند.
نتیجه‌گیری: کلیدواژه‌های کووید-19 و واکسن در بین کلیدواژه‌های بزرگترین خوشه مطالعه حاضر و مطالعات دارویی روی حیوانات در خوشه دوم قرار داشت. این دو خوشه نشان از شتاب و اهمیت مطالعات دارویی در زمینه ساخت واکسن و مبارزه با پاندمی کووید-19 دارد. همچنین کلیدواژه‌هایی چون رفتار و عادات نشان از اهمیت نحوه برخورد مردم با این پاندمی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mapping the Structure Scientific of Pharmaceutical Sciences in the top 15 Countries in the World During the Covid-19 Pandemic in the World During the Covid-19 Pandemic

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zarei 1
  • Firoozeh Zare- Farashbandi 2
  • Saied Shirshahi 3

1 . PhD Student, Medical Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 PhD Student, Medical Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Objectives: One of the scientometrics techniques and methods is the quantitative study of different sciences and drawing the scientific structure in different fields of science. The aim of this research is to Mapping the structure scientific of pharmaceutical sciences in the top 15 countries in the world during the covid-19 pandemic using Web Of Science

Methods: The research was cross-sectional descriptive and was carried out using scientometric techniques. The research community included documents produced by 15 countries with the most scientific productions in the field of pharmaceutical sciences in 2021, whose number was 12,646 records in the science citation index. The drawing of the map of scientific structure is done by scientometrics software and is based on descriptive statistics.

Results: The most scientific production in the studied area belonged to Wang Y. The most articles in the field of pharmaceutical sciences were published in the journal FRONTIERS IN PHARMACOLOGY in 2021, and the country of Iran ranked 10th in scientific production among the 15 most productive countries in the field of pharmaceutical sciences. The clusters of the scientific structure of the field of pharmaceutical sciences in the present study included 6 clusters, the keywords of Covid-19 and vaccine were placed in the largest cluster.

Conclusion: The keywords of covid-19 and vaccine were among the keywords of the largest cluster of the present study and drug studies on animals were in the second cluster. These two clusters show the speed and importance of pharmaceutical studies in the field of vaccine development and fighting against the Covid-19 pandemic. Also, keywords such as behavior and habits show the importance of how people deal with this pandemic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Pharmaceutical Sciences
  • Scientific Structure
  • Covid-19
1. Ranganathan SR. Proceedings of the ASLIB’s Annual Conference; Leamington Spa, Great Britain.1947.
2. Pashootanizadeh M, Osareh F. Pashootanizadeh M, Osareh F. Citation analysis and histographic outline of scientific output in agriculture using science citation index (2000-2008). Journal of science and technology. 2009;25(1):23- 52.
3. Osareh F, Heydari G, Zareh Farashbandi F, Hajizinalabedini M. Tehran: Ketabdar publication. 1388.
4. Morris SA, Martens VD. Mapping research specialties. Annual Review of Information Sciences & Technology. 2008;7(42):213-59.
5. Khalaj A, Shokraiee K, Seyfi P, Mesgarpour B, Adhami H. Qualitative assessment of the views of graduate and undergraduate students of the faculty of pharmacy about pharmaceutical research in Iran. 2006;9(1):45-51.
6. Bluml BM, McKenney JM, Cziraky MJ. Pharmaceutical care services and results in project ImPACT: hyperlipidemia. Journal of the American Pharmaceutical Association (1996). 2000;40(2):157-65.
7. Abebe EC, Dejenie TA, Shiferaw MY, Malik T. The newly emerged COVID-19 disease: a systemic review. Virology journal. 2020;17(1):1-8.
8. Control CfD, Prevention. Evaluating and Caring for Patients with Post-COVID Conditions: Interim Guidance. 2021.
9. Romasanta AKS, van der Sijde P, van Muijlwijk-Koezen J. Innovation in pharmaceutical R&D: mapping the research landscape.Scientometrics. 2020;125(3):1801-32.
10. .Shekofteh M, Karimi M, Kazerani M, Zayeri F. Mapping the Structure of Iranian Scientific Pharmacology and Pharmacy Products in Science Citation Index during 2003-2012. Journal of Modern Medical Information Sciences. 2016;2(2):36-44.
11. Mirhosseini, Z., Vahabi, F. Investigating the Scientific Productions of Iranian Type I Pharmacy Faculty Members indexed in the Institute for Scientific Information (ISI). Health Information Management, 2011; 8(3):1-10.
12. Mendes AM, Tonin FS, Buzzi MF, Pontarolo R, Fernandez-Llimos F. Mapping pharmacy journals: A lexicographic analysis. Research in Social and Administrative Pharmacy. 2019;15(12):1464-71.
13. Kringel D, Malkusch S, Lötsch J. Drugs and epigenetic molecular functions. A pharmacological data scientometric analysis. International Journal of Molecular Sciences. 2021;22(14):7250.
14. Sanders JM, Monogue ML, Jodlowski TZ, Cutrell JB. Pharmacologic treatments for coronavirus disease 2019 (COVID-19): a review. Jama. 2020;323(18):1824-36.
15. Okhovati M, Arshadi H. COVID-19 research progress: Bibliometrics and visualization analysis. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. 2021;35:20.
16. Mesgarpour B, Etemadi A, Fotouhi A, Kebriaeezadeh A, Younesian M. The trend of pharmaceutical research in Iran compared to Middle East and North Africa: A scientometrics study. Health information management. 2009;6(2.)
17. Wastnedge EA, Reynolds RM, Van Boeckel SR, Stock SJ, Denison FC, Maybin JA, et al. Pregnancy and COVID-19. Physiological reviews.2021;101(1):303-18.
18. Gupta S, Jawanda MK. The impacts of COVID‐19 on children. Acta Paediatrica (Oslo, Norway: 1992). 2020;109(11):2181.
19. Al Khames Aga QA, Alkhaffaf WH, Hatem TH, Nassir KF, Batineh Y, Dahham AT, et al. Safety of COVID‐19 vaccines. Journal of medical virology. 2021;93(12):6588-94.
20. Lee GM. The importance of context in Covid-19 vaccine safety. Mass Medical Soc; 2021.
21. Wen J, Wang W, Kozak M, Liu X, Hou H. Many brains are better than one: the importance of interdisciplinary studies on COVID-19 in and beyond tourism. Tourism Recreation Research. 2021;46(2):310-3