نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از فنون و روش‌های علم سنجی مطالعه کمی علوم مختلف و ترسیم ساختار علمی در حوزه‌های مختلف علم است. هدف این پژوهش، ترسیم ساختار علمی علوم دارویی 15 کشور دارای بیشترین تولیدات علمی در دوران پاندمی کرونا با استفاده از نمایه استنادی علوم می‌باشد.
روش بررسی: پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بود و با استفاده از فنون علم سنجی انجام شد. جامعه پژوهش شامل مدارک تولید شده توسط 15 کشور دارای بیشترین تولیدات علمی در حوزه علوم دارویی در سال 2021 بود که تعداد آنان در نمایه استنادی علوم 12646 رکورد بود. ترسیم نقشه ساختار علمی توسط نرم افزارهای علم سنجی انجام شده و مبتنی بر آمار توصیفی است.
یافته‌ها: بیشترین تولید علمی در حوزه مورد مطالعه متعلق به Wang Y بود. بیشترین مقالات حوزه علوم دارویی در سال 2021 در ژورنال FRONTIERS IN PHARMACOLOGY  منتشر شده و کشور ایران در رتبه دهم تولیدات علمی در بین 15 کشور پرتولید حوزه علوم دارویی قرار گرفت. خوشه های ساختار علمی حوزه علوم دارویی مطالعه حاضر شامل 6 خوشه بود که کلیدواژه‌های کووید-19 و واکسن در بزرگترین خوشه قرار گرفته بودند.
نتیجه‌گیری: کلیدواژه‌های کووید-19 و واکسن در بین کلیدواژه‌های بزرگترین خوشه مطالعه حاضر و مطالعات دارویی روی حیوانات در خوشه دوم قرار داشت. این دو خوشه نشان از شتاب و اهمیت مطالعات دارویی در زمینه ساخت واکسن و مبارزه با پاندمی کووید-19 دارد. همچنین کلیدواژه‌هایی چون رفتار و عادات نشان از اهمیت نحوه برخورد مردم با این پاندمی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mapping the structure scientific of pharmaceutical sciences in the top 15 countries in the world during the covid-19 pandemic in the world during the covid-19 pandemic

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zarei 1
  • Firoozeh Zare- Farashbandi 2
  • Saied Shirshahi 3

1 . PhD Candidate in Medical Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 PhD Candidate in Medical Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Objectives: One of the scientometrics techniques and methods is the quantitative study of different sciences and drawing the scientific structure in different fields of science. The aim of this research is to Mapping the structure scientific of pharmaceutical sciences in the top 15 countries in the world during the covid-19 pandemic using Web Of Science

Methods: The research was cross-sectional descriptive and was carried out using scientometric techniques. The research community included documents produced by 15 countries with the most scientific productions in the field of pharmaceutical sciences in 2021, whose number was 12,646 records in the science citation index. The drawing of the map of scientific structure is done by scientometrics software and is based on descriptive statistics.

Results: The most scientific production in the studied area belonged to Wang Y. The most articles in the field of pharmaceutical sciences were published in the journal FRONTIERS IN PHARMACOLOGY in 2021, and the country of Iran ranked 10th in scientific production among the 15 most productive countries in the field of pharmaceutical sciences. The clusters of the scientific structure of the field of pharmaceutical sciences in the present study included 6 clusters, the keywords of Covid-19 and vaccine were placed in the largest cluster.

Conclusion: The keywords of covid-19 and vaccine were among the keywords of the largest cluster of the present study and drug studies on animals were in the second cluster. These two clusters show the speed and importance of pharmaceutical studies in the field of vaccine development and fighting against the Covid-19 pandemic. Also, keywords such as behavior and habits show the importance of how people deal with this pandemic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • pharmaceutical sciences
  • scientific structure
  • Covid-19