نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، فیزیک پزشکی، گروه رادیولوژی و پزشکی هسته‌ای، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه،کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی دکترا، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

چکیده


مقدمه: شبکه ‌هم‌نویسندگی موجب اشتراک دانش و تجربیات، افزایش کارایی، نوآوری و توسعه دستاوردهای علمی می‌شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی الگوی مشارکت و ارزیابی رابطه نفوذ اجتماعی و عملکرد علمی نویسندگان در شبکه هم‌نویسندگی حوزه تصاویر پزشکی است.
روش بررسی: این پژوهش، توصیفی است و با رویکرد علم‌سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی انجام شده است. استراتژی جستجو در فوریه 2021 در مجموعه هسته وبگاه علم (WOS) اجرا شد.. جامعه پژوهش شامل تعداد 37190 مقاله بود که به سه بازه زمانی 2000-1991، 2010-2001 و 2020-2011 تقسیم شد. مراحل استخراج داده‌ها، ساخت ماتریس و محاسبه سنجه‌های مرکزیت شبکه‌ هم‌نویسندگی با استفاده از نرم‌افزار انجام شد. تاثیر شاخص‌های ارزیابی عملکرد علمی بر سنجه‌های مرکزیت (نفوذ اجتماعی) با روش تحلیل رگرسیون چند متغیره بررسی شد.
یافته‌ها: الگوهای مشارکت یک تا سه نویسنده روند کاهشی داشته‌اند. تعداد مقالات، تعداد استناد، شاخص H و استناد نرمال شده هر نویسنده با مرکزیت رتبه، مرکزیت دوری و مرکزیت بینابینی ارتباط مستقیم و معنی‌دار و با مرکزیت نزدیکی ارتباط معکوس و معنی‌داری دارند. متغیرهای مرکزیت به ترتیب 27 درصد تغییرات تعداد مقالات، 21 درصد تغییرات متغیر شاخص H، 2/0 درصد تغییرات متوسط استناد هر مقاله و 6/0 درصد تغییرات متغیر استناد نرمال شده را تبیین می‌کنند.
نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش گرایش پژوهشگران به پژوهش‌های مشارکتی، استفاده از سنجه‌های مرکزیت و ترکیبی از شاخص‌های عملکردی پژوهشگران در حوزه‌ علمی تصاویر پزشکی می‌تواند ضمن تسهیل شناسایی پژوهشگران تأثیرگذار، معیار منطقی را برای پیش‌بینی و ارزیابی عملکرد آنان ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Influence and the Scientific Performance of Authors in the co-Authorship Network in the Field of Medical Images

نویسندگان [English]

  • Farideh Osareh 1
  • Saleh Salehi Zahabi 2
  • Farideh Akbarzadeh 3

1 Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor, Medical Physics, Radiology and Nuclear Medicine Department,, School of Paramedical, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

3 PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, ,Ahvaz, ,Iran

چکیده [English]

Introduction: The co-authorship network contributes to the sharing of knowledge and experience, increases efficiency, innovates, and develops scientific achievements. The purpose of this study is to identify the pattern of participation and evaluate the relationship between social influence and the scientific performance of authors in the co-authorship network of field medical images.

Methods: This research is a descriptive study and was done using both the approach of scientometrics and social network analysis. The search was implemented in the Core Collection Web of Science (WOS) in February 2021. The population included 37,190 articles divided into the three-time periods from 1991-2000, 2001-2010, and 2011-2020. The stages of data extraction, matrix construction, and computation of the co-authorship network centrality metrics were performed using the software. The effect of scientific performance evaluation indicators on the measures of centrality (social influence) was investigated by multivariate regression analysis.

Results: Patterns of participation of one to three authors have been decreasing. The number of articles, the number of citations, the H index, and normalized citations of each author have a direct and significant relationship with rank centrality, distance centrality, and betweenness centrality, and inverse and significant relationship with closeness centrality. Centrality variables explain 27% of the changes in the number of articles, 21% of the changes in the H index variable, 0.2% of the changes in the average citation of each article, and 0.6% of the changes in the normalized citation variable, respectively.

Conclusion: Considering the increase in researchers' tendency towards collaborative research, the use of centrality metrics and a combination of researchers' performance indicators in the scientific field of medical images can provide a logical criterion for predicting and evaluating their performance while facilitating the identification of influential researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagnostic Imaging
  • Social Network Analysis
  • Efficiency
  • Social Influence