نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

3 استادیار ،پرستاری،گروه سلامت جامعه و سالمندی ،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.

4 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

5 استادیار،گروه زبان انگلیسی، دانشکده‌ مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سالمندان، در معرض خطر ابتلا به بیماری و ناتوانی هستند. درک رفتار اطلاع‌یابی سلامت و عوامل مرتبط با آن، از جمله عوامل فردی،  به منظور ارائه مراقبت‌های سلامت به سالمندان بسیار مهم می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط عوامل فردی با رفتار اطلاع‌یابی سلامت سالمندان در مراکز خدمات جامع سلامت شهر اصفهان  بود.
روش بررسی: این پژوهش مقطعی، با  نمونه‌گیری  خوشه‌ای یک مرحله‌ای ، بر روی 580 سالمند تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر اصفهان، درسال 1396 انجام گردید. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسط متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و طب سالمندان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  میزان 87/0 محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی(Pearson Correlation ، t-test Independentو ANOVA) تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین نمره مردان در مؤلفه موانع دستیابی به اطلاعات سلامت، بیشتر از زنان بود ( .(p<0/05بین سن و موانع دستیابی به اطلاعات سلامت رابطه مستقیم و معنی دار بود ( .(p<0/05درمؤلفه موانع دستیابی به اطلاعات سلامت، میانگین نمره زنان مطلقه و همسر فوت شده (p<0/05)؛ وافراد بازنشسته و کارگر (p<0/01)، بیشتر از سایر گروهها بود .بعلاوه، افراد بازنشسته و دارای شغل آزاد، بیشترین نمره را در مولفه استفاده از منابع اطلاعاتی کسب نمودند ((p<0/01.
نتیجه‌گیری: ویژگیهای فردی مختلفی مثل جنس، سن، وضعیت تأهل و شغل برفرآیند جستجوی اطلاعات و نیز دسترسی به اطلاعات به طور کلی بارفتار اطلاع‌یابی سلامت سالمندان مرتبط هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Personal Characteristics and Health Information Seeking Behavior of the Elderly in Disease Control

نویسندگان [English]

  • Alireza Rahimi 1
  • Somaye Alaei 2
  • Mahrokh Keshvari 3
  • Mohammad Tarahi 4
  • Mojtaba Karbasi 5

1 Associate Professor, Medical Informatics, Department of Medical Library and Information Science, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Iran. Isfahan University of Medical Sciences, Iran

2 MSc, Medical Library and Information Science, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor ,Nursing, Department of community health and geriatric nursing, Isfahan university of medical sciences , Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

5 Assistant professor, Department of English, School of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Iran

چکیده [English]

The elderly are at risk of disease and disability. Understanding health information seeking behavior and related factors, including individual factors, is very important in order to provide health care to the elderly. The aim of the present study was to determine the relationship between individual factors and the health information seeking behavior of the elderly in comprehensive health service centers in Isfahan city..
Methods: This descriptive-correlational study was performed on 580 elderly individuals covered by comprehensive health service centers in Isfahan, who were selected by one-stage cluster sampling and quota random sampling in the academic year 2017. A researcher-made questionnaire was employed to collect data for the variable behavior of elderly health information in disease control. The content and face validity of the questionnaire were confirmed by librarians and medical information and geriatrics specialists. The reliability of the questionnaire was calculated 0.87 using Cronbach's alpha. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics.
Results: The results revealed that there was a significant difference between men and women in the component of barriers to accessing health information. There was a direct relationship between age and some components of information seeking behavior. Besides, there was a significant relationship between marital status and type of job with some components of information seeking behavior.
Conclusion: Due to the desire of the elderly to obtain health information, it seems necessary to transfer information related to the elderly through portals and taking into account different personal characteristics and contexts affecting the information search process to play an effective role. Various personal characteristics such as gender, age, marital status, occupation, and access to information affect the health information seeking behavior of the elderly.
Results: The results showed that there was a significant difference between men and women in the component of barriers to accessing health information. There was a direct relationship between age and some components of information seeking behavior. Also, a significant relationship was observed between marital status and type of job with some components of information seeking behavior.

Conclusion:

Due to the desire of the elderly to obtain health information, it is necessary to transfer information related to the elderly through the portals used by them and taking into account different personal characteristics and contexts affecting the information search process in order to play an effective role. In increasing their awareness of disease control. Various personal characteristics such as gender, age, marital status, occupation in access to information and also affect the health information seeking behavior of the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Information Behavior
  • Individual Characteristics
  • Elderly
  • Disease
1. World Health Organization. Ageing and health. [cited 2022 January 15]; Available from: URL: https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/ageing-and-health.
2. Statistical center of Iran. Country Census Report. [cited 2022 January 15]; Available from: URL:
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1395/n_ntsonvm_95-v2.pdf.
3. Statistical center of iran. Country Census Forecast. [cited 2022 January 15]; Available from: URL:
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1398/N_brtsvtjkvaato1430.pdf
4. World Health Organization. World report on Ageing and Health. [cited 2022 January 15]; Available from: URL:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_eng.pdf
5. Bozzaro C, Boldt J, Schweda M. Are older people a vulnerable group? Philosophical and bioethical perspectives on ageing and vulnerability.Bioethics 2018; 32(4): 233-9.
6. Turner AM, Osterhage KP, Taylor JO, Hartzler AL, Demiris G. A closer look at health information seeking by older adults and involved family and friends: design considerations for health information technologies. AMIA annual symposium proceedings 2018; p 1036.
7. Chaudhuri MS, LE MT, WHITE MC, Thompson H, Demiris G. Examining health information–seeking behaviors of older adults. Computers informatics nursing 2013; 31(11): 547.
8. Nasrollahzadeh, S. Health information-seeking behavior of pregnant women: A grounded theory study. 2014: 270-281. In Persian.
9. Jafari Nadoushan Z. seeking for health information on the Internet by clients referred to the clinics of Qom education-medical centers in 2016. Journal of Qom University of Medical Sciences 2017; 10 (9): 61-69.
10. Sak G, Schulz PJ. Exploring health information-seeking preferences of older adults with hypertension: quasi-experimental design. JMIR cardio 2018; 2(1): e8903.
11. Nasrollahzadeh SH. Health Information Behavior of Pregnant Women: A Grounded Theory Study. Quarterly Journal of Human Interaction and Information 2016; 1(4): 270-281.
12. Altizer KP, Grzywacz JG, Quandt SA, Bell R, Arcury TA. A qualitative analysis of how elders seek and disseminate health information. Gerontology & geriatrics education 2014; 35(4): 337-53.
13. Hall AK, Bernhardt JM, Dodd V. Older adults’ use of online and offline sources of health information and constructs of reliance and selfefficacy for medical decision making. J Health Commun 2015; 20(7): 751-758.
14. Mohammadzadeh A.The effectiveness of coherent reminiscence therapy on the symptoms of depression in the elderly. Salmand Scientific Research Journal, 2011; 6(1), 0-0. [In Persian].
15. Cutilli CC. Seeking health information: what sources do your patients use? Orthopedic Nursing 2010; 29(3): 214–219.
16. Falaha T, Worku A, Meskele M, Facha W. Health care seeking behaviour of elderly people in rural part of Wolaita Zone, Southern Ethiopia. Health Science Journal 2016; 10(4):1.
17. Mirzaei A, Aslani P, Luca EJ, Schneider CR. Predictors of Health Information–Seeking Behavior: Systematic Literature Review and Network Analysis. Journal of medical Internet research 2021; 23(7): e21680.
18. Mistry A. How do the information needs of cancer patients differ at different stage of cancer journery? SAGE journals 2010; 1: 1-10.[In Persian].
19. Marinescu V, Rodat S. Romanian and German Seniors in Quest of Online Health-Related Information: An Exploratory Comparative Study. Romanian Journal of Communication and Public Relations 2018; 20(1): 25-45.
20. Zare Gavgani V, Gheysari E, Asghari Jafar Abadi M. A study on the information seeking behavior of members of Qazvin public libraries on health related topics. Research on Information Science and Public Libraries. 2014 Mar 10; 20(1):93-112.
21. Yang Y. Preventive health information seeking behavior among general population in China. Information Technology in Medicine and Education (ITME) 2012; 2: 608-612. [In Persian].
22. Zamani M, Soleymani MR, Afshar M, Shahrzadi L, Zadeh AH. Information-seeking behavior of cardiovascular disease patients in Isfahan University of Medical Sciences hospitals. Journal of education and health promotion. 2014; 3. [In Persian].
23. Mahdizadeh M, Solhi M. Relationship between self-care behaviors and health literacy among elderly women in Iran, 2015. Electronic Physician 2018; 10(3): 6462.