نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار انفورماتیک پزشکی علوم پزشکی اصفهان

2 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه سلامت جامعه و سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی

4 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

5 استادیار،گروه زبان انگلیسی، دانشکده‌ مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

10.48305/him.2023.26634.1005

چکیده

مقدمه: سالمندان، در معرض خطر ابتلا به بیماری و ناتوانی هستند. درک رفتار اطلاع‌یابی سلامت و عوامل مرتبط با آن، از جمله عوامل فردی،  به منظور ارائه مراقبت‌های سلامت به سالمندان بسیار مهم می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط عوامل فردی با رفتار اطلاع‌یابی سلامت سالمندان در مراکز خدمات جامع سلامت شهر اصفهان  بود.
روش بررسی: این پژوهش مقطعی، با  نمونه‌گیری  خوشه‌ای یک مرحله‌ای ، بر روی 580 سالمند تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر اصفهان، درسال 1396 انجام گردید. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه توسط متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و طب سالمندان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  میزان 87/0 محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی(Pearson Correlation ، t-test Independentو ANOVA) تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین نمره مردان در مؤلفه موانع دستیابی به اطلاعات سلامت، بیشتر از زنان بود ( .(p<0/05بین سن و موانع دستیابی به اطلاعات سلامت رابطه مستقیم و معنی دار بود ( .(p<0/05درمؤلفه موانع دستیابی به اطلاعات سلامت، میانگین نمره زنان مطلقه و همسر فوت شده (p<0/05)؛ وافراد بازنشسته و کارگر (p<0/01)، بیشتر از سایر گروهها بود .بعلاوه، افراد بازنشسته و دارای شغل آزاد، بیشترین نمره را در مولفه استفاده از منابع اطلاعاتی کسب نمودند ((p<0/01.
نتیجه‌گیری: ویژگیهای فردی مختلفی مثل جنس، سن، وضعیت تأهل و شغل برفرآیند جستجوی اطلاعات و نیز دسترسی به اطلاعات به طور کلی بارفتار اطلاع‌یابی سلامت سالمندان مرتبط هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between personal characteristics and health information seeking behavior of the elderly in disease control

نویسندگان [English]

  • alireza rahimi 1
  • somaye alaei 2
  • mohammad tarahi 4
  • Mojtaba Karbasi 5

1 Associate Professor of Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences

2 Master of Medical Library and Information Science, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Iran.

3 BScN, MScN, PhD in Nursing, Assistant Professor, Isfahan university of medical sciences MScN in Medical Education

4 Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

5 assistant professor, Department of English, School of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Iran

چکیده [English]

The elderly are at risk of disease and disability. Understanding health information seeking behavior and related factors, including individual factors, is very important in order to provide health care to the elderly. The aim of the present study was to determine the relationship between individual factors and the health information seeking behavior of the elderly in comprehensive health service centers in Isfahan city..
Methods: This descriptive-correlational study was performed on 580 elderly individuals covered by comprehensive health service centers in Isfahan, who were selected by one-stage cluster sampling and quota random sampling in the academic year 2017. A researcher-made questionnaire was employed to collect data for the variable behavior of elderly health information in disease control. The content and face validity of the questionnaire were confirmed by librarians and medical information and geriatrics specialists. The reliability of the questionnaire was calculated 0.87 using Cronbach's alpha. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics.
Results: The results revealed that there was a significant difference between men and women in the component of barriers to accessing health information. There was a direct relationship between age and some components of information seeking behavior. Besides, there was a significant relationship between marital status and type of job with some components of information seeking behavior.
Conclusion: Due to the desire of the elderly to obtain health information, it seems necessary to transfer information related to the elderly through portals and taking into account different personal characteristics and contexts affecting the information search process to play an effective role. Various personal characteristics such as gender, age, marital status, occupation, and access to information affect the health information seeking behavior of the elderly.
Results: The results showed that there was a significant difference between men and women in the component of barriers to accessing health information. There was a direct relationship between age and some components of information seeking behavior. Also, a significant relationship was observed between marital status and type of job with some components of information seeking behavior.

Conclusion:

Due to the desire of the elderly to obtain health information, it is necessary to transfer information related to the elderly through the portals used by them and taking into account different personal characteristics and contexts affecting the information search process in order to play an effective role. In increasing their awareness of disease control. Various personal characteristics such as gender, age, marital status, occupation in access to information and also affect the health information seeking behavior of the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Information Behavior؛ Individual characteristics؛ Elderly
  • Disease