نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران؛

2 گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

3 گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: در عصر حاضر، اینترنت به منبع مهمی برای به دست آوردن اطلاعات سلامت توسط افراد تبدیل شده است. این امر در کنار مزایای متعدد، موجب شکل‌گیری برخی عوارض و بیماری‌ها نیز شده است که خودبیمارپنداری اینترنتی یکی از آنهاست. هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه بین خود بیمار پنداری اینترنتی و سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1401 بوده است.
روش بررسی:  مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که بروی 392 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند- در سال تحصیلی 1400-1401 انجام شد. در این پژوهش جهت گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه سواد اطلاعاتی یزدانی و مقیاس شدت سایبرکندریا استفاده شد. همچنین از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، و انحراف معیار و از آزمون‌های استنباطی t مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه، و ضریب همبستگی پیرسون برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه نشان داد که بین خود بیمار پنداری اینترنتی و سواد اطلاعاتی دانشجویان رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد؛ همچنین، بررسی رابطه بین 5 بعد سواد اطلاعاتی با خود بیمار پنداری اینترنتی دانشجویان نشان داد که رابطه هریک از این ابعاد با سطح بیماری معکوس و معنی‌دار است. همچنین مشخص شد که بین متغیر سن و خود بیمار پنداری اینترنتی دانشجویان رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد؛ اما بین سایر متغیرهای جمعیت شناختی (جنس، مقطع تحصیلی، وضعیت تأهل و وضعیت اقتصادی) با خود بیمار پنداری اینترنتی دانشجویان رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: مجموعه مهارت‌های سواد اطلاعاتی می‌تواند نقش مهمی در بازیابی اطلاعات سودمند برای کاربران ایفا نماید. با توجه به رابطه معکوس و معنی‌دار سواد اطلاعاتی و خود بیمار پنداری اینترنتی دانشجویان، ارتقای سطح مهارت‌های سواد اطلاعاتی آنان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی و همچنین گنجاندن این موضوع مهم در برنامه‌های درسی دانشجویان گام مهمی در راستای کاهش سطح ابتلا به خودبیمارپنداری اینترنتی آنان محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Cyberchondria and Information Literacy among the Students of Bushehr University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Hasti Yousefi 1
  • Marzieh Mahmoodi 2
  • Reza BasirianJahromi 3

1 Department of Medical Library and Information Science, Faculty of Paramedicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

2 Department of Biostatistics, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

3 Department of Medical Library and Information Science, Faculty of Paramedicine,, Bushehr University of Medical Sciences,, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to determine the relationship between Cyberchondria and information literacy among the students of Bushehr University of Medical Sciences in 2022.

Methods: The method of implementation of this research was descriptive-analytical of cross-sectional type, and to collect information Yazdani information literacy questionnaires (2012) and Cyberchondria Severity Scale (CSS) were used.

Results: The findings showed a negative and significant relationship between Cyberchondria and students' information literacy; Also, the examination of the relationship between the five dimensions of information literacy and the Cyberchondria of students showed that the relationship between each of these dimensions with the level of illness is negative and significant. It was also a negative and significant relationship between the age variable and Cyberchondria of students. It means that as the age of the students increases, their Cyberchondria decrease. However, no significant relationship was observed between other demographic variables (educational level, marital status, and economic status) and the Cyberchondria of students. Among other findings of this research, we can mention the lack of significant difference between the average score of Cyberchondria between women and men.

Conclusion: The results of this study showed an average to a high level of Cyberchondria among students. Considering the negative and significant relationship between information literacy and Cyberchondria, it is recommended to promote information literacy through educational workshops and includes this important topic in students' curricula.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypochondriasis
  • Cyberchondriasis
  • Information literacy
  • Students