نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران؛

2 گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

3 گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: در عصر حاضر، اینترنت به منبع مهمی برای به دست آوردن اطلاعات سلامت توسط افراد تبدیل شده است. این امر در کنار مزایای متعدد، موجب شکل‌گیری برخی عوارض و بیماری‌ها نیز شده است که خودبیمارپنداری اینترنتی یکی از آنهاست. هدف از انجام این پژوهش، تعیین رابطه بین خود بیمار پنداری اینترنتی و سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1401 بوده است.
روش بررسی:  مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که بروی 392 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند- در سال تحصیلی 1400-1401 انجام شد. در این پژوهش جهت گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه سواد اطلاعاتی یزدانی و مقیاس شدت سایبرکندریا استفاده شد. همچنین از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، و انحراف معیار و از آزمون‌های استنباطی t مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه، و ضریب همبستگی پیرسون برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه نشان داد که بین خود بیمار پنداری اینترنتی و سواد اطلاعاتی دانشجویان رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد؛ همچنین، بررسی رابطه بین 5 بعد سواد اطلاعاتی با خود بیمار پنداری اینترنتی دانشجویان نشان داد که رابطه هریک از این ابعاد با سطح بیماری معکوس و معنی‌دار است. همچنین مشخص شد که بین متغیر سن و خود بیمار پنداری اینترنتی دانشجویان رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد؛ اما بین سایر متغیرهای جمعیت شناختی (جنس، مقطع تحصیلی، وضعیت تأهل و وضعیت اقتصادی) با خود بیمار پنداری اینترنتی دانشجویان رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: مجموعه مهارت‌های سواد اطلاعاتی می‌تواند نقش مهمی در بازیابی اطلاعات سودمند برای کاربران ایفا نماید. با توجه به رابطه معکوس و معنی‌دار سواد اطلاعاتی و خود بیمار پنداری اینترنتی دانشجویان، ارتقای سطح مهارت‌های سواد اطلاعاتی آنان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی و همچنین گنجاندن این موضوع مهم در برنامه‌های درسی دانشجویان گام مهمی در راستای کاهش سطح ابتلا به خودبیمارپنداری اینترنتی آنان محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Cyberchondria and Information Literacy among the Students of Bushehr University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Hasti Yousefi 1
  • Marzieh Mahmoodi 2
  • Reza BasirianJahromi 3

1 Department of Medical Library and Information Science, Faculty of Paramedicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

2 Department of Biostatistics, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

3 Department of Medical Library and Information Science, Faculty of Paramedicine,, Bushehr University of Medical Sciences,, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to determine the relationship between Cyberchondria and information literacy among the students of Bushehr University of Medical Sciences in 2022.

Methods: The method of implementation of this research was descriptive-analytical of cross-sectional type, and to collect information Yazdani information literacy questionnaires (2012) and Cyberchondria Severity Scale (CSS) were used.

Results: The findings showed a negative and significant relationship between Cyberchondria and students' information literacy; Also, the examination of the relationship between the five dimensions of information literacy and the Cyberchondria of students showed that the relationship between each of these dimensions with the level of illness is negative and significant. It was also a negative and significant relationship between the age variable and Cyberchondria of students. It means that as the age of the students increases, their Cyberchondria decrease. However, no significant relationship was observed between other demographic variables (educational level, marital status, and economic status) and the Cyberchondria of students. Among other findings of this research, we can mention the lack of significant difference between the average score of Cyberchondria between women and men.

Conclusion: The results of this study showed an average to a high level of Cyberchondria among students. Considering the negative and significant relationship between information literacy and Cyberchondria, it is recommended to promote information literacy through educational workshops and includes this important topic in students' curricula.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypochondriasis
  • Cyberchondriasis
  • Information literacy
  • Students
1. Karimi J, Homayuni A, Homayuni F. The Prediction of Health Anxiety based on Experiential Avoidance and Anxiety Sensitivity among NonClinical Population. journal of research in psychological health 2018; 12(4): 66-79. [In Persian]
2. Barlow, D. H., Durand, V. M., & Hofmann, S. G. Abnormal psychology: An integrative approach. Cengage learning. 2016.
3. Starcevic V. Cyberchondria: challenges of problematic online searches for health-related information. Psychotherapy and Psychosomatics.2017;86(3):129-33.
4. White RW, Horvitz E. Cyberchondria: studies of the escalation of medical concerns in web search. ACM Transactions on Information Systems (TOIS). 2009;27(4):1-37.
5. Özkan O, Sungur C, Özer Ö. Investigation of cyberchondria level and digital literacy on women in Turkey. Journal of Human Behavior in the Social Environment. 2021:1-13.
6. Gholami Z, Zare Gavgani, V. An introduction to the basic concepts and skills of information literacy. Depiction of Health, 2011; 2(2): 34-39.[In Persian]
7. Bagheri T, Baviran M. Investigating the Relationship between Information Literacy and Organizational Creativity: A Case Study. Journal of Knowledge Studies. 2022; 14(55): 1-17. [In Persian]
8. Sedighi, H. Investigating the relationship between information literacy and organizational creativity and job performance of librarians in public libraries in Kermanshah province. Master's thesis in the field of information science and epistemology, majoring in information management,Razi University. 2019. [In Persian]
9. Singh K, Brown RJ. Health-related Internet habits and health anxiety in university students. Anxiety, Stress, & Coping. 2014; 27(5):542-54.
10. Eisenberg MB. Information literacy: Essential skills for the information age. DESIDOC journal of library & information technology. 2008;28(2):39.
11. Uzun SU, Zencir M. Reliability and validity study of the Turkish version of cyberchondria severity scale. Current Psychology. 2021; 40, 65–71. https://doi.org/10.1007/s12144-018-0001-x.
12. Yazdani, F. Designing a tool to measure the information literacy of Payam Noor University students in Hamadan province. Journal of
Information and communication technology in educational sciences 2002; 2(4): 29-52. [In Persian]
13. Hedari Shams J, Mohammadzadeh K A, maher A. Correlation between Health Literacy and Quality of Life with Health Anxiety in Outpatient Patients Referred to Shahid Beheshti Specialized Polyclinic in Karaj. Journal of Health promotion management 2020; 9 (1) :1-9. [In Persian]
14. Baji F, Haghighizadeh M.H, Karimzadeh-Bardei A. Investigation of Online Health Information Seeking Behavior among University Students in Ahvaz City. Journal of Health information management 2019; 16(4): 197-202. [In Persian]
15. Kırık, A. M., & Çetinkaya, A. The Relationship Between Digital Literacy and Cyberchondria. In Handbook of Research on Cyberchondria, Health Literacy, and the Role of Media in Society’s Perception of Medical Information. IGI Global. 2022; 298-311.
16. Ünal, A. T., Ekinci, Y., & Tarhan, N. Health Literacy and Cyberchondria. In Handbook of Research on Cyberchondria, Health Literacy, and the Role of Media in Society’s Perception of Medical Information. IGI Global. 2022; 276-297.
17. Bardestani M. Survey of information literacy of students of Shahid Chamran University of Ahvaz. Conference on training users and developing information literacy in libraries, information centers and museums; Mashhad 2004. [In Persian]
18. Amani F, Tafarroji R. Information literacy level and Access to information resources under web skills in Ardabil University of medical sciences students in 2012-13. Journal of Medical Education Development 2014; 7 (14) :1-10. [In Persian]
19. Khalili, L. Assessment of information literacy of undergraduate students of Knowledge and Information Science. Journal of Information systems and services 2017; 6(21):41-52. [In Persian]
20. Soheili F, Khasseh A, Asgari H. Assessing Information Literacy of Graduate Students in Electronic Environment (Case Study: Shahid Chamran University of Ahvaz). Journal of Library and Information Science Studies, 2022, published online from November 6, 2022.https://doi.org/10.22055/slis.2022.39921.1871. [In Persian]
21. Gholami Z, Zare Gavgani V. An overview of basic concepts and information literacy skills. Journal of Depiction of Health 2001; 2(2): 34-39.[In Persian]
22. Sarafraz M.R., Pourshahbazi M., Afshari M. Psychometric Properties of Cyberchondria Severity Scale (CSS) in Iranian Adult Population.Journal of Clinical Psychology, 2020; 12(3): 67-76. [In Persian]
23. Sabaghinejad Z, Poursavari R, Koraei A. The Relationship between Online Search on Health Information, Uncertainty, and Cyberchondria among Students. Journal of Health information management 2021; 18 (5): 215-215. [In Persian]
24. Doherty-Torstrick ER, Walton KE, Fallon BA. Cyberchondria: parsing health anxiety from online behavior. Psychosomatics 2016;57(4):390-400.
25. Mathes BM, Norr AM, Allan NP, Albanese BJ, Schmidt NB. Cyberchondria: Overlap with health anxiety and unique relations with impairment,quality of life, and service utilization. Psychiatry Research 2018; 261:204-11.
26. Vismara M, Vitella D, Biolcati R, Ambrosini F, Pirola V, Dell'Osso B, Truzoli R. The Impact of COVID-19 Pandemic on Searching for HealthRelated Information and Cyberchondria on the General Population in Italy. Frontiers in Psychiatry 2021:1753.