نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهیدباهنر، کرمان، ایران

3 دانشیار، جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه مردم شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 دکترا، بازیابی اطالعاتو دانش دانشگاه اصفهان وکارشناسی ارشدعلم سنجی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: خوشه‌بندی مفاهیم و شناسایی حوزه‌های جدید مطالعاتی، ازجمله کاربردهای مطالعات ترسیم ساختار علم می‌باشد. پژوهش حاضر باهدف تحلیل هم واژگانی و بررسی ساختار موضوعی تحقیقات حوزه انسان‌شناسی پزشکی انجام شد.

روش بررسی: پژوهش حاضر با رویکرد علم‌سنجی به تحلیل محتوای متون با استفاده از روش هم رخدادی واژگان و تحلیل شبکه اجتماعی انجام شد. از راهبرد جستجوی Topic="Medical Anthropology" در پایگاه WOS درمجموع 1311 مدرک شناسایی شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای و نمودار راهبردی انجام‌شده است.

یافته‌ها: یافته‌های مربوط به خوشه‌بندی، منجر به شکل‌گیری هشت خوشه موضوعی شد: «انسان‌شناسی زیست پزشکی»، «ایدز و کوید 19 (اپیدمی‌ها)»، «انسان‌شناسی پزشکی با رویکرد معنویت»، «انسان‌شناسی پزشکی اقتصادی»، «پزشکی قومی»، «انسان‌شناسی پزشکی کاربردی»، «آموزش و فرهنگ‌سازی سلامت» و «انسان‌شناسی تولیدمثل». خوشه «ایدز و کوید 19 (اپیدمی‌ها)»، به‌عنوان خوشه با مرکزیت و تراکم بالا مشخص شد.

نتیجه‌گیری: با استفاده از تحلیل هم واژگانی، به‌خوبی می‌توان ساختار علمی یک حوزه را مشخص نمود. با توجه به فراوانی کلیدواژه‌ها و خوشه‌های به‌دست‌آمده از نمودار راهبردی، مشخص شد که زمینه‌های موضوعی ایدز و کوید 19 (اپیدمی‌ها) مهم‌ترین زمینه‌های نوظهور در این حوزه می‌باشند.
کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Thematic Analysis of Medical Anthropology Researches

نویسندگان [English]

  • Fathemeh Makkizadeh 1
  • Abolfazl Asadnia 2
  • Malihe Alimondegari 3
  • Fezzeh Ebrahimi 4

1 Associate professor, Knowledge and Information Science, Social Science Department, Knowledge and Information Science School, Yazd University, Yazd, Iran

2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Humanities and Social Science, Knowledge and Information Science Department, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

3 Associate Professor, Demography, Department of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

4 PhD ,Information and Knowledge Retrieval, University of Isfahan, Isfahan,Iran

چکیده [English]

Introduction: New applications of studies to draw the structure of science include clustering concepts and identifying new fields of studies. This study was co-word analysis of intellectual structure of knowledge in the field of throbbing headaches.

Methods: The research was carried out with a scientometric approach to content analysis of texts using the co- words and social network analysis. A total of 1311 documents were identified from the Topic="Medical Anthropology" search strategy in the WoS database. Data analysis has been done using cluster analysis method and strategic diagram.

Result: The findings related to clustering led to the formation of eight thematic clusters:"Biomedical Anthropology", "AIDS and Covid-19 (epidemics)","Medical Anthropology with a Spiritual Approach","Economic Medical Anthropology","Ethnic Medicine","Medical Anthropology" Applied","Education and culture of health" and "Anthropology of reproduction". "AIDS and Covid-19 (epidemics)" were determined to be the highest centrality and density cluster.

Conclusion: By using co-word analysis, it is possible to determine the scientific structure of a field. According to the frequency of key words and clusters obtained from the strategic diagram, it was determined that the thematic fields of AIDS and Covid-19 (epidemics) are the most important emerging fields in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Medical anthropology
  • co- word analysis
  • scientometrics