نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه بروندادهای علمی با استفاده از شاخص های علم‌سنجی، ابزاری مؤثر جهت درک تحقیقات علمی است. هدف پژوهش حاضر تعیین ساختار و روابط موضوعی مقالات حوزه بهداشت محیط است.
روش بررسی: پژوهش حاضر با رویکرد علم‌سنجی به تحلیل محتوای متون با استفاده از روش هم رخدادی واژگان و تحلیل شبکه اجتماعی انجام شد. جامعه آماری شامل 7438 مقاله نمایه شده در پایگاه Web of Science Core Collection (WOSCC) در حوزه بهداشت محیط در بازه زمانی 2011-2020 است. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای و نمودار راهبردی انجام‌شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌ داد که از نظر فراوانی کلیدواژه بهداشت عمومی، آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی بیشترین فراوانی را در پژوهش های حوزه بهداشت محیط داشته است. یافته‌های مربوط به خوشه بندی سلسله مراتبی منجر به شکل گیری 10 خوشه در این حوزه گردید که خوشه های «فلزات سنگین» و «آلودگی هوا» خوشه های با مرکزیت و تراکم بالا مشخص شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به فراوانی کلیدواژه‌ها و خوشه‌های به‌دست‌آمده از نمودار راهبردی، زمینه‌های موضوعی فلزات سنگین و آلودگی هوا زمینه‌های نوظهور در این حوزه بود. برخی موضوعات مهم و مرتبط با بهداشت محیط نظیر مدیریت بهداشت محیط، مدیریت کیفیت آب، و غیره کمتر به آن توجه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The structure and thematic relationships of articles in the field of environmental health

نویسندگان [English]

  • Afsaneh sadat Hashemi 1
  • Fathemeh Makkizadeh 2

1 Msc Student, Knowledge and Information Science, Social Science Department, Knowledge and Information Science School, Yazd University, Yazd, Iran

2 Associate professor, Knowledge and Information Science, Social Science Department, Knowledge and Information Science School, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: This research investigates the articles' structure and thematic relationships in environmental health. Studying scientific outputs using scientometric indicators is an effective tool for understanding scientific research.

Methods: The present research was conducted with a scientometric approach to content analysis of texts using the co-occurrence method of words and social network analysis. The statistical population includes 7438 articles indexed in the Web of Science Core Collection (WOSCC) in the field of environmental health in the period 2011-2020. Data analysis was done using cluster analysis method and strategic diagram.

Results: The findings showed that in terms of the frequency of public health keywords, air pollution and climate change were the most frequent in environmental health researches. The findings related to hierarchical clustering led to the formation of 10 clusters in this area, and the clusters of "heavy metals" and "air pollution" were identified as clusters with high centrality and density.

Conclusion: According to the abundance of keywords and clusters obtained from the strategic diagram, it was found that the topics of heavy metals and air pollution are emerging fields in this field. Some important issues related to environmental health, such as environmental health management, water quality management, etc., have received less attention.

Keywords: Environmental Health, Thematic Clusters, Thematic Structure, Scientometrics, Co-Word Analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Health
  • Thematic Structure
  • Scientometrics
  • Co-Word Analysis