نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 استادیار، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گوارش، مرکز تحقیقات جامع‌نگر عملکردی گوارش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، گروه روابط عمومی، دانشگاه علمی- کاربردی نجف‌آباد، اصفهان، ایران

چکیده

انواع اطلاعات نادرست سلامت را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: 1) اطلاعات نادرست نوع 1 (اشاعه اطلاعات سلامت کاملاً نادرست): در این حالت فرستنده (فرد یا رسانه) به اشاعه اطلاعات سلامت می‌پردازد که از نظر پزشکی کاملاً نادرست هستند و موجب ایجاد یک اختلال اطلاعاتی می‌شوند که می‌تواند موجب آسیب به سلامت فرد و جامعه شود. 2) اطلاعات نادرست نوع 2 (ترویج شبه علم سلامت): در این حالت فرستنده (فرد یا رسانه) به ارائه اطلاعات نامربوط سلامت می‌پردازد. در این حالت ممکن است فرد پیش-فرض‌ها یا گزاره‌های درست را به صورت نادرست بیان کند یا نتیجه نادرست از آن‌ها بگیرد. این مورد نیز موجب ایجاد یک اختلال اطلاعاتی و آسیب احتمالی به سلامت فرد و جامعه خواهد شد. 3) اطلاعات نادرست نوع 3 (پیشنهادات مشروط): در این حالت فرستنده (فرد یا رسانه) به توصیه و پیشنهاد اطلاعات سلامت می‌پردازد که پس از بررسی و ارزیابی توسط دانشوران بالینی یا دانشمندان علوم بهداشتی هنوز صحت و قوت آن‌ها کاملاً مورد تأیید نیست و در شرایط خاص یا حالات ویژه و بسته به شرایط خاص هر بیمار منفرد به کار می‌رود. این مورد هم همچون دو مورد قبلی موجب ایجاد اختلال اطلاعاتی شده و با وجودی که هدف از این توصیه، صدمه زدن به دیگران نیست اما می‌تواند باعث آسیب به سلامت فرد و جامعه و گردش اطلاعات نسبتاً درست در بین جامعه شود.

تازه های تحقیق

فیروزه زارع فراشبندی: Google Scholar، Pubmed

پیمان ادیبی:Pubmed، Google Scholar

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Health Misinformation Typology

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Zare Farashbandi 1
  • peyman Adibi 2
  • Fatemeh Ghassabi 3

1 Assistant Professor, Medical Library and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Professor, Gastroenterology, Integrative Functional Gastroenterology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Lecturer, Department of Public Relations, University of Applied Science and Technology, Center of Najafabad, Isfahan, Iran

چکیده [English]

From the point of view of the authors of this article, the types of medical misinformation can be divided into three general categories, emphasizing that this categorization does not have precise and mathematical boundaries: 1) Misinformation type 1 (Dissemination of totally incorrect medical information): In this case, the sender (individual or media) disseminates medical information that is completely medically incorrect and causes an information disorder that can harm the health of the individual and society. 2) Misinformation Type 2 (Propagation of medical pseudoscience): In this case, the sender (individual or media) presents irrelevant medical information and a person may express correct presuppositions or correct propositions incorrectly or draw incorrect conclusions from them. This case will cause an information disorder and possible damage to the health of the individual and the society. 3) Misinformation Type 3 (Conditional recommendations): In this case, the sender (individual or media) advises and offers medical information, which after being reviewed and evaluated by clinical experts or health scientists, their validity and strength are still completely unknown and is not approved but it is used in special conditions or special situations depends on the special conditions of each individual patient. This case, like the previous two cases, has caused information disorders, and although the purpose of these advices is not to harm others, it can cause damage to the health of the individual and the society through circulating the relatively correct medical information among the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heath
  • Medicine
  • Misinformation
  • Pseudoscience
1.Zalpour A. Developing a Conceptual Model of Information Disorders in Health Sciense. School of School of Management and Medical
Information Sciences. [PhD Thesis].Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2023. [In Persian].
2.Arabi S. Social Stigma COVID-19 More Dangerous COVID-19 Pandemic. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī i.e., Quarterly Journal of Medical
Ethics. 2021; 15(46): e8.
3.Swire-Thompson, B, Lazer D. Public health and online misinformation: Challenges and recommendations. Annual Review of Public Health
2020 41, 433–51.
4.Oravec JA. Online medical information and service delivery: Implications for health education. Journal of Health Education 2000; 31(2),
105–110.
5.Kata A. Anti-vaccine activists, Web 2.0, and the postmodern paradigm: An overview of tactics and tropes used online by the anti-vaccination
movement. Vaccine 2012, 30(25), 3778–9.
6.Adibi P, Soltani A, Monajemi A, Hashemian M, Zare- Farashbandi F. Explaining the Exact Scientific Information Cycle Model in the Applied
Field of Health and its Patholog. [Research Plan]. Tehran, Iran: Academy of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran; 2022. [In
Persian].