نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار پژوهشی، اقتصاد و مدیریت دارو، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه بیماری‌های عفونی و طب گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 کارشناسی ارشد ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری هپاتیت C می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های سلامتی در مراکز ارائه کننده خدمات سلامت شود. این مطالعه با هدف محاسبه هزینه های تمام شده ارائه بسته مراقبت بهداشتی شامل هزینه های تشخیصی - دارویی، هزینه های نیروی انسانی و  هزینه های اداری- پشتیبانی در مرکز مشاوره هپاتیتC دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال1398 انجام شد.
روش بررسی: مطالعه توصیفی حاضر به دلیل محدودیت جامعه پژوهش -238 بیمار- بصورت سرشماری انجام شد. در این مطالعه متغیرهای دموگرافیک از اطلاعات موجود در پرونده بیماران در مرکز مشاوره و اطلاعات هزینه های خدمات بسته مراقبت شامل خدمات تصویر برداری، آزمایشگاهی و دارویی و هزینه های نیروی انسانی و اداری- پشتیبانی مرکز از اسناد هزینه کرد موجود در واحد مدیریت مالی دانشگاه استخراج گردید.
یافته‌ها: متوسط هزینه بسته مراقبت ارائه شده جهت کل مراجعین به مرکز هپاتیت و همچنین به ازای یک بیمار هپاتیت C جهت مرکز مشاوره هپاتیت دانشگاه در سال 1398 به ترتیب برابر با 10.563.163.457 و 44,383,040ریال بود. سهم هزینه‌های تشخیصی- دارویی 45 درصد و سهم هزینه های نیروی انسانی و هزینه های اداری -پشتیبانی مرکز معادل 55 درصد کل هزینه‌های مرکز مشاوره هپاتیت C در سال 1398 بود.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر با تعیین هزینه ها به تفکیک اقلام دارویی، خدمات تصویربرداری، خدمات آزمایشگاهی، نیروی انسانی و هزینه های اداری- پشتیبانی می‌تواند ترسیمی برای افزایش کارآیی فنی منابع موجود در اختیار مدیران اجرایی سازمان قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The cost of care package for patient with hepatitis C : A case study

نویسندگان [English]

  • Alireza Jabbari 1
  • Farimah Rahimi 2
  • Shokrolah Salmanzadeh romhormozi 3
  • Mehdi Masoudnia 4

1 Associate Professor, Health Services Management, Health Economics and Management Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Research Assistant Professor, Pharmacoeconomics and Pharm Management, Health Economics and Management Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of Infectious Diseases and Tropical Medicine, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 4- Msc, Health Services Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

4 Msc, Health Services Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Hepatitis C can impose various costs on the country's health system, including the cost of the care package provided in the field of health deputies. Therefore, this study was conducted to calculate the cost of providing a health care package including diagnostic-pharmaceutical costs, manpower costs and administrative-support costs in the Hepatitis C Counseling Center of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2019.Methods: The present descriptive study was conducted as a census and cross-sectional study due to the limitations of the research community 238 patients. And the costs of manpower and administration - support of the center have been extracted from the Kurdish cost documents available in the financial management unit of the university.

Results: The cost of the care package provided for all clients to the center was equal to 10,563,163,457 and its per capita was 44,383,040 Rials. The share of diagnostic-pharmaceutical costs is 45% and the share of manpower costs and administrative-support costs of the center is equal to 55% of the total costs of the hepatitis C counseling center in 2019.

Conclusion: The present study, by determining the costs by pharmaceutical items, imaging services, laboratory services, manpower and administrative-support costs, can provide a clear picture to increase the technical efficiency of available resources to the organization's executives..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hepatitis C"
  • Care Package"
  • Unit Cost"
  • "
  • Iran"
1 . Sofian M. The Evolution of Hepatitis C Treatment. Journal of Arak University of Medical Sciences. 2018 Oct 10;21(5):1-6.
2. Alavian SM, Sharafi H. Update on recommendations for the clinical management of hepatitis C in Iran 2017. Hepatitis monthly. 2017;17(11):4.
3. Alavian SM, Hajarizadeh B, Lankarani KB, Sharafi H, Daryani NE, Merat S, et al. Recommendations for the clinical management of hepatitis
C in Iran: a consensus-based national guideline. Hepatitis monthly.2016;(8):16.
4. Kalantari H, Davari M, Akbari M, Hejazi SM, Kalantari M, Zakerin S, et al. The estimation of direct medical costs of treating patients with
chronic hepatitis B and C in Iran. International journal of preventive medicine. 2012;3(3)191..
5. Keshavarz K, Kebriaeezadeh A, Alavian SM, Akbari Sari A, Abedin Dorkoosh F, Keshvari M, et al. Economic burden of hepatitis B virusrelated diseases: evidence from iran. Hepatitis monthly. 2015;15(4).
6. Harbarth S, Szucs T, Berger K, Jilg W. The economic burden of hepatitis B in Germany. European journal of epidemiology. 2000;16(2):7-173.
7. Haghparast-Bidgoli H, Kiadaliri AA, Skordis-Worrall J. Do economic evaluation studies inform effective healthcare resource allocation in Iran?
A critical review of the literature. Cost Effectiveness and Resource Allocation. 2014;12(1):11-1.
8. Hu M, Chen W. Assessment of total economic burden of chronic hepatitis B (CHB)-related diseases in Beijing and Guangzhou, China. Value
in health. 2009;12:S89-S92.
9. Mohammadzadeh M, Derafshi H, Ghari T. The estimation of economic burden of hepatitis C virus infection in Iran. Iranian Journal of Public
Health.2018;47(10):1575.
10. Ashtari S, Vahedi M, Karkhaneh M, Zali MR, Alavian SM. Estimation of direct medical costs of hepatitis C. Medical Science Journal of Islamic
Azad Univesity-Tehran Medical Branch. 2014 Jan 10;23(4):21-7.
11. Daroudi A, Zendehdel K, Nahvijou A, Zahmatkesh H, Akbarisari A. A review of methods for estimating economic burden of cancer. 2014.
12. Ong S, Lim S, Li S. How big is the financial burden of hepatitis B to society A cost‐of‐illness study of hepatitis B infection in Singapore. Journal
of viral Hepatitis. 2009;(161):53-63.
13. Tu HAT, Woerdenbag HJ, Riewpaiboon A, Kane S, Le DM, Postma MJ, et al. Cost of illness of chronic hepatitis B infection in Vietnam. Value
in Health Regional Issues. 2012;1(1):8-23