نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

مقدمه: مدل‌های سرآمدی کسب وکار نقش بسیار مهمی در ارتقا عملکرد سازمان و توسعه و پیشرفت مستمر آن دارند.  در پژوهش حاضر مولفه‌های کلیدی و شاخص‌های الگوی سرآمدی مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی ارائه شده است.
روش بررسی: این پژوهش یک پژوهش کمی-کیفی می‌باشد که با استفاده از روش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی فازی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران ارشد و میانی فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کتاب‌ها و مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات بود. روش گردآوری اطلاعات بررسی متون و منابع علمی و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان بود. نتایج به دست آمده جهت محاسبه ضریب توافق خبرگان در قالب پنل دلفی و به صورت یک پرسشنامه به خبرگان و اساتید دانشگاه ارائه گردید و با اجرای دو مرحله‌ای پانل دلفی، ضریب توافق خبرگان در خصوص مولفه‌های مذکور از طریق محاسبه CVR به دست آمد. همچنین از معیار اعتبار اعضا در شیوه اعتباریابی نیومن استفاده شد.
یافته‌ها: تعداد 14 بعد شامل 142 مولفه به عنوان ارزش‌های محوری و مولفه‌های مدل سرآمدی مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی شناسایی شد. در پایان دو مولفه حذف و 140 مولفه با ضریب توافق بالای 4/0 مورد تائید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد، شاخص‌های انتخاب شده دراین پژوهش قادرند زمینه را جهت توسعه و تحقق سرآمدی مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی فراهم نمایند. این شاخص ها سازمان را قادر می سازند تا ضمن آسیب‌شناسی جامع فرایندهای خود، طرح‌ها و اقدامات بهبود را استخراج کرده و اجرا نماید.

تازه های تحقیق

آصفه حداد پور: Pubmed، Google Scholar

ایرج سلطانی: Google Scholar

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compilation of key components and indicators of information technology management excellence model in the University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • asefeh haddadpoor 1
  • iraj soltani 2
  • Akbar Nabi -alahi 3

1 Ph.D. Student, Department of Management, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Assistant Professor, Educational Management Department, Isfahan Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Assistant Prof., Faculty of Computer Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is to compile the key components and indicators of the excellence model of information technology management in Isfahan University of Medical Sciences.
Methods: This practical and purposeful basic research was carried out using content analysis method and fuzzy Delphi technique. The population included senior and middle managers of information technology in Isfahan University of Medical Sciences and books and articles related to information technology management. The results were presented in the form of a Delphi panel in the form of a questionnaire to the experts and professors, and with the two-stage implementation of the Delphi panel, the agreement coefficient of the experts regarding the mentioned components was obtained through the calculation of CVR and the necessary convergence was achieved. Besides, the members' credibility criterion was used in Newman's validation method.
Results: Fourteen dimensions including 142 components were identified as core values, components of the excellence model of information technology management in the University of Medical Sciences. These components were presented to IT experts in the university in the form of a questionnaire, and their agreement coefficient was calculated by performing two steps of the fuzzy Delphi technique. Ultimately, two components were removed and 140 components were confirmed with an agreement coefficient of over 0.4.
Conclusion: It seems that the indicators selected in this research can provide the basis for the development and realization of information technology excellence in organizations. The selected indicators enable them to extract improvement plans and measures along with the comprehensive pathology of their processes and their position in the excellence process to be evaluated in the field of information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information technology
  • management
  • model
  • excellence
1. Sligo J, Gauld R, Roberts V, Villa L. A literature review for large-scale health information system project planning, implementation and
evaluation. International journal of medical informatics. 2017;97:86-97.
2. Zareravasan A, Rouhani S, Rotbei S. Information Technology Management: From Infrastructure Basics to Digital Technologies. Tehran: adiban
rooz; 2019. [in persian]
3. Cresswell K, Sheikh A. Organizational issues in the implementation and adoption of health information technology innovations: an interpretative
review. International journal of medical informatics. 2013;82(5):e73-e86.
4. Payne P. Determining the Challenges and Requirements of Health Information Technology Service Management 2015.
5. Palvia P, Lowe K, Nemati H, Jacks T. Information technology issues in healthcare: hospital CEO and CIO perspectives. Communications of the
Association for Information Systems. 2012;30(1):19.
6. Imani-Tayebbi S, Zare-Farashbandi F, Ashrafi-Rizi H. Determining the Level of Information Literacy among the Faculty Members of Isfahan
University of Medical Sciences, Iran. Health Information Management. 2018;14(6):255-9.
7. Keshvari H, Haddadpoor A, Taheri B, Aghdak P, Nasri M. Feasibility of implementing telemedicine according to the Elements of strategic
planning in Isfahan. Health Information Management. 2015;12(5):625-35.
8. Taheri B, Hadadpour LHA. Feasibility study of knowledge management establishment base on necessary infrastructure in Isfahan University of
Medical Sciences. Library studies and information science. 2019;11(Special issue of knowledge management):145-60.
9. Jahanbakhsh M, Ehteshami A, Hosein-Zehi M. A Survey On Legal Elements Of Outsourcing Contracts For Health Information Management
Services In Educational Hospitals Of Isfahan University Of Medical Sciences, Iran. Health Information Management. 2017;14(4):150-4.
10. Abarghoian M, Hashemian MR, Hodhodinejad N, Fotouhi Z, Norouzi A. Challenges of Applying Web2 in Libraries of Isfahan University of
Medical Sciences, Iran. Health Information Management. 2017;14(2):65-70.
11. García Aranda JR, García Márquez FP. Use of excellence models as a Management Maturity Model (3M). Advanced Business Analytics:
Springer; 2015. p. 165-79.
http://him.mui.ac.ir
سرآمدی مدیریت فناوری اطالعات
12 مدیریت اطالعات سالمت / دوره بیستم / شماره اول/ بهار 1402
12. Ahmadi M, Meraji M, Mashoof E. Evidence on telemedicine in Iran-systematic review. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation.
2018;7(1):112-24.
13. Danaeifard H, Alvani M, Azar A. Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran: Saffar Ishraqi
Publications. 2018.
14. Maryam H, Reza HM, Salar G. Elaboration of the integration model of strategic knowledge management excellence using data foundation
theory. Journal of Human Resource Management Research. 2017;33(3):69-96.
15. Arezki S, Elhissi Y, editors. Toward an IT governance maturity self-assessment model using EFQM and CobiT. Proceedings of the International
Conference on Geoinformatics and Data Analysis; 2018.
16. Carvalho, J.V., Rocha, Á. & Abreu, A. Maturity Models of Healthcare Information Systems and Technologies: a Literature Review. J Med Syst
2016; 40, 131. https://doi.org/10.1007/s10916-016-0486-5
17. ISO/IEC JTC 1/SC 40. Information technology — Governance of IT for the organization. united state: ISO/IEC JTC;2015.
18. ISACA. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. united state: ISACA; 2012.
19. Liaw ST, Kearns R, Taggart J . The informatics capability maturity of integrated primary care centres in Australia. Int J Med Inform 2017; .
105:89–97.
20. Curley M, Kenneally J, Carcary M. It capability maturity frameworktm (it-cmftm). united state: ISACA; 2016.
21. van L, S.L. C. The Telemedicine Service Maturity Model: A Framework for the Measurement and Improvement of Telemedicine Services
[Internet]. Telemedicine. InTech; 2013. Available from:
22. Garets D., Davis M. Electronic Medical Records versus Electronic Health Records: Yes, there is a difference. Chicago, IL: HIMSS Analytics,
2006, https://www.himss.org/electronicmedical-records-vs-electronic-health-records-yes-there-differencehimss-analytics. Accessed August 2018.
23. Treasury Board of Canada Secretariat. Evaluation of the Management Accountability Framework. canada: Treasury Board of Canada Secretariat;
2017.
24. haji ali asgari f, Tabatabaeian H, Taghva M R; Abolhasani F. "Development Policies in Health Organizations: A Maturity Model for
Implementing ITIL". Iranian Journal of Public Policy, 4, 4, 2018, 29-50. doi: 10.22059/ppolicy.2018.65590
25. Brooks, P., El-Gayar, O., & Sarnikar, S. Towards a business intelligence maturity model for healthcare. In 2013 46th Hawaii International
Conference on System Sciences (pp. 3807-3816). IEEE; 2013.
26. Gomes, J., Romão, M. Information System Maturity Models in Healthcare. J Med Syst 2018; 42, 235. https://doi.org/10.1007/s10916-018-1097-0.