نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، ایران

3 دانشیار، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ، ایران

چکیده

مقدمه: بلاک‌چین به‌عنوان یک پایگاه داده توزیع‌شده، ایمن، شفاف و قابل اعتماد که توسط یک جامعه به اشتراک گذاشته ‌می‌شود، می‌تواند بر شبکه‌های زنجیره‌تامین پایدار نیز تاثیر بگذارد. این تحقیق با هدف تعیین رابطه علی عوامل مرتبط با بکارگیری بلاک‌چین در زنجیره‌تامین پایدار حوزه سلامت انجام شده است.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و با مشارکت 5 نفر از خبرگان بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب رفسنجان انجام شد. خبرگان به‌صورت گلوله برفی انتخاب شدند. جهت گردآوری و تحلیل داده‌ها، از مصاحبه ساختاریافته و روش نقشه شناختی فازی استفاده گردید.

یافته‌ها: بر اساس ادبیات تحقیق و نظرخواهی از خبرگان، پانزده متغیر از متغیرهای مرتبط با کاربرد بلاک‌چین در زنجیره‌تامین پایدار سلامت شناسایی گردید. نتایج نشان داد که متغیر رمزگذاری داده‌ها با ضریب 03/2 بیشترین تاثیرگذاری و متغیر مقیاس‌پذیری با ضریب 20/2 بیشترین اثرپذیری را داشتند. از بین 15 عامل، متغیر استاندارد سازی و توسعه بسترهای نرم افزاری با ضریب 97/2 بیشترین درجه مرکزیت دارد.

نتیجه‌گیری: با شناسایی عوامل اثر‌گذار و اثرپذیر در بکارگیری بلاک‌چین، مسئولین بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) می‌توانند با پیاده‌سازی فناوری بلاک‌چین، از رمزگذاری داده‌ها که محیطی امن مهیا می‌کند، استفاده کنند و هم‌چنین یک سیستم هوشمندی برای راحتی بیماران در برقراری ارتباط با بیمارستان ایجاد نماید.

امل اثر‌گذار و اثرپذیر در بکارگیری بلاک‌چین، مسولین بیمارستان علی‌‌ابن‌ابی‌طالب قادر خواهند بود با سرمایه‌گذاری بر این متغیرها زمینه کاربرد رویکرد بلا‌چین را مهیا نمایند.

تازه های تحقیق

فاطمه سجادیان:Google Scholar  

سلیم کریمی تکلو:Google Scholar 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of using blockchain in the sustainable supply chain of the health sector

نویسندگان [English]

  • fatemeh sajadiian 1
  • salim karimi takalo 2
  • abbass shoul 3

1 Msc student, Industrial Management, Industrial Management Department, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Vali-E- Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran

2 Assistant Professor, Industrial Management, Industrial Management Department, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Vali-e- Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran

3 Associate Professor, Industrial Management, Industrial Management Department, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Vali-e- Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran

چکیده [English]

Abstract

Introduction: Blockchain as a distributed, secure, transparent and reliable database shared by a community can also affect sustainable supply chain networks. This research was conducted with the aim of determining the causal relationship of the factors related to the use of blockchain in the sustainable supply chain of the health sector.

Research method: The current research is descriptive and was conducted with the participation of 5 experts from Ali Ibn Abi Talib Hospital in Rafsanjan. The experts were selected as a snowball. In order to collect and analyze data, structured interview and fuzzy cognitive mapping method were used.

Findings: Based on the research literature and expert opinions, fifteen variables related to the use of blockchain in the sustainable health supply chain were identified. The results showed that the data encryption variable was the most effective with a factor of 2.03 and the scalability variable was the most effective with a factor of 2.20. Among the 15 factors, the variable of standardization and development of software platforms has the highest degree of centrality with a coefficient of 2.97.

Conclusion: By identifying the effective and efficient factors in the use of blockchain, the officials of Ali Ibn Abitaleb (AS) hospital can use the data encryption that provides a secure environment by implementing blockchain technology, and also an intelligent system for convenience. To make patients communicate with the hospital.

Key words: sustainable supply chain, blockchain, service supply chain, health field

Conclusion: By identifying the effective and efficient factors in the use of blockchain, the officials of Aliebn Abitaleb Hospital will be able to prepare the ground for the application of the blockchain approach by investing in these variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable supply chain
  • blockchain
  • service supply chain
  • health sector
1. Barenji AV, Guo H, Wang Y, Li Z, Rong Y. Toward blockchain and fog computing collaborative design and manufacturing platform: Support
customer view. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2021 Feb 1;67:102043.
2. Huang H, Sun X, Xiao F, Zhu P, Wang W. Blockchain-based eHealth system for auditable EHRs manipulation in cloud environments. Journal
of Parallel and Distributed Computing. 2021 Feb 1;148:46-57.
http://him.mui.ac.ir
3. Kumar A, Liu R, Shan Z. Is blockchain a silver bullet for supply chain management? Technical challenges and research opportunities. Decision
Sciences. 2020 Feb;51(1):8-37.
4. Hald KS, Kinra A. How the blockchain enables and constrains supply chain performance. International Journal of Physical Distribution &
Logistics Management. 2019.49(4), 376-397.
5. Kshetri N. Blockchain’s roles in meeting key supply chain management objectives. International Journal of information management. 2018 Apr
1;39:80-9.
6. Rezai M, Taei Zadeh A. The Effects of Blockchain on Information Flow of Supply Chain. Sciences and Techniques of Information Management.
2019 May 22;5(1):3-27. [In Persian]
7. Pan X, Pan X, Song M, Ai B, Ming Y. Blockchain technology and enterprise operational capabilities: An empirical test. International Journal
of Information Management. 2020 Jun 1;52:101946.
8. Karmaker CL, Ahmed T, Ahmed S, Ali SM, Moktadir MA, Kabir G. Improving supply chain sustainability in the context of COVID-19
pandemic in an emerging economy: Exploring drivers using an integrated model. Sustainable production and consumption. 2021 Apr 1;26:411-
27.
9. Nayak G, Dhaigude AS. A conceptual model of sustainable supply chain management in small and medium enterprises using blockchain
technology. Cogent Economics & Finance. 2019 Jan 1;7(1):1667184.
10. Ward TJ. Blockchain could help us save the environment. Here’s How. 2017;20.
11. Saberi S, Kouhizadeh M, Sarkis J. Blockchain technology: a panacea or pariah for resources conservation and recycling?. Resources,
Conservation and Recycling. 2018 Mar 1;130(March):80-1.
12. Adere EM. Blockchain in healthcare and IoT: A systematic literature review. Array. 2022 Mar 12:100139.
13. Farahzadi A, Naser M. The role of BlockChain Technology in Addressing Supply Chain Challenges: Requirements and Policies. Roshd-eFanavari. 2021 Feb;2(66):11. [In Persian]
14. Cole R, Stevenson M, Aitken J. Blockchain technology: implications for operations and supply chain management. Supply Chain Management:
An International Journal. 2019 May 15;24(4):469-83.
15. Saberi S, Kouhizadeh M, Sarkis J, Shen L. Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management. International
Journal of Production Research. 2019 Apr 3;57(7):2117-35.
16. Breidbach CF, Reefke H, Wood LC. Investigating the formation of service supply chains. The Service Industries Journal. 2015 Jan 25;35(1-
2):5-23.
17. Jadhav JS, Deshmukh J. A review study of the blockchain-based healthcare supply chain. Social Sciences & Humanities Open. 2022 Jan
1;6(1):100328.
18. Munasinghe UJ, Halgamuge MN. Supply chain traceability and counterfeit detection of COVID-19 vaccines using novel blockchain-based
Vacledger system. Expert Systems with Applications. 2023 May 9:120293.
19. Dohale V, Gunasekaran A, Akarte M, Verma P. An integrated Delphi-MCDM-Bayesian Network framework for production system selection.
International Journal of Production Economics. 2021 Dec 1;242:108296.
20. Akhavan, P., Philsoophian, M., Rajabion, L., & Namvar, M. Developing a block-chained knowledge management model (BCKMM): beyond
traditional knowledge management. The 19th European Conference on Knowledge Management, Italy. (2018)
21. Chang Y, Iakovou E, Shi W. Blockchain in global supply chains and cross border trade: a critical synthesis of the state-of-the-art, challenges
and opportunities. International Journal of Production Research. 2020 Apr 2;58(7):2082-99.
22. Yang D, Yoo S, Doh I, Chae K. Selective blockchain system for secure and efficient D2D communication. Journal of Network and Computer
Applications. 2021 Jan 1;173:102817.