نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایراندانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 استادیار، سیاست‌گذاری سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی‌شدن، پیش از هر چیز نیاز به درک یکسان و تبیین صحیح در کشور دارد. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تبیین کلی مفهوم اقتصاد مقاومتی و تعیین مصادیق و الزامات آن و همچنین شناسایی الزامات آن در حوزه سلامت از دیدگاه صاحبنظران اقتصادی و اقتصاد سلامت انجام شد.

روش بررسی: در مطالعه کیفی حاضر، 8 مصاحبه عمیق با صاحبنظران اقتصادی و اقتصاد سلامت از آگوست 2019 تا فوریه 2020 تا رسیدن به سطح اشباع انجام شد. مصاحبه‌شوندگان به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با آن‌ها مصاحبه چهره‌به‌چهره انجام شد. مصاحبه ها بعد از پیاده‌سازی به روش تحلیل محتوای قراردادی تحلیل شدند. به منظور کدگذاری و مدیریت داده‌ها از نرم‌افزار MAXQDA Analytics Pro 2020 (VERBI GmbH Berlin) Release 20.4.0 استفاده شد.

یافته‌ها: دو مفهوم کلی «تاب‌آوری اقتصادی» و «مفهوم جامع اقتصاد مقاومتی» برای اقتصاد مقاومتی مشخص و مصادیق آن‌ها و همچنین الزامات مربوط به هر کدام تعیین شد. ضربه‌گیر کردن اقتصاد، اقتصاد بدون نفت، بهره‌وری اقتصادی و تغییر و تحول از مصادیق تاب‌آوری اقتصادی، و عدالت‌محوری، دانش‌بنیانی، درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی‌بودن، فرهنگ جهادی، اسلامی‌کردن اقتصاد و اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد سیاسی از مصادیق مفهوم جامع اقتصاد مقاومتی شناسایی شدند. همچنین مصادیق و الزامات اقتصاد مقاومتی در بخش سلامت تشریح شد.

نتیجه‌گیری: برداشت‌های متعدد و متفاوتی از مفهوم اقتصاد مقاومتی وجود دارد؛ به منظور اجرایی و عملیاتی‌شدن آن در بخش‌های مختلف و از جمله در بخش سلامت، اولین قدم رسیدن به ادبیات و درک مشترک از مفهوم اقتصاد مقاومتی بین صاحبنظران مرتبط می‌باشد.

تازه های تحقیق

فرزانه محمدی:pubmed، scholar

رضا رضایتمند:pubmed، scholar

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

General concept, instances and requirements of Resistive Economy and experts’ perspective on its requirements in health sector

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Mohammadi 1
  • Mostafa Amini-Rarani 2
  • Reza Rezayatmand 3

1 Assistant Professor, Health Economics, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.assistant professor

2 Assistant Professor, Health Policy, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Resistive economy as a new concept/doctorine has entered to the Iranian economics literature several years ago. However, in order to be applied efficiently, a common perception among experts is necessary regarding its definition, instances and requirements. Thus, this study was conducted with the aim of general explanation of resistive economy concepts, its instances and requirements as well as identification of its requirements in health sector based on the experts’ opinions.

Methods: In this qualitative study, 8 in-depth and face-to-face interviews were conducted with some economist as well as some health economists who were selected through purposive sampling methods. The interviews were transcribed and analyzed using the conventional content analysis method. MAXQDA Analytics Pro2020 (VERBI GmbH Berlin) Release 20.4.0 was used for coding and data management.

Results: Two concepts of “economic resilience” and “comprehensive concept of resistive economy” were identified. Then, the instances and requirements related to these two concepts were determined. An anti-shock economy, an oil-free economy, economic productivity and change were identified as instances of “economic resilience” and justice-oriented, knowledge-based, endogenous, extraversion, democratized, jihadi culture, Islamization of the economy, and resistive economy as a political economy were identified as the instances of “comprehensive concept of resistive economy”. The instances and requirements of resistive economy in health sector were also elaborated.

Conclusion: There are numerous interpretations of resistive economy. Based on expert opinions, resiliency is a very important specification of that economy, but other specifications should also exist to address the comprehensiveness of the concept. In order to implement and operationalize the resistive economy in various sectors including the health sector, the first step is to reach a common understanding of resistive economy amongst the experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive Economy
  • Health
  • Concept
1. Supreme Leader's Speech in Meeting with Entrepreneurs, 2010-03-03. https:// khamenei.ir
2. The Leader’s Remarks in Meeting with People of Isfahan Province. 2013-11-13. https:// khamenei.ir [In Persian]
9. Ayatollah Khamenei Announces General Policies on the Economy of Resistance. 2014-02-13. https:// khamenei.ir [In Persian]
4. Leader's speech in meeting with participants of 3th Elite Youth Conference. 2015-10-14. https:// khamenei.ir [In Persian]
5. Ebrahimzadeh, I, Eskandari Sani M, Ramezanpour S. The Strategy for Alleviation of Urban Poverty in Urban Areas by Resistive Economy
Approach (Case study: Tehran Metropolitan). Geography and Development. 2013; 14(44): 1-24. [In Persian]
3. . Noferesti M. Resilient Economy and How It Could Be Achieved. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies. 2013; 4(Resistive
Economy): 153-133. [In Persian]
3. Adib Y, Ebrahimi Harestani A, Reza Pour Y, Toghyani M. Scrutiny Religious foundations of an economic education curriculum an optimal
model based on resistive economy. The Islamic Revolution Approach. 2013; 10(93): 41-53. [In Persian]
3. Ansari A. Resilient economy in public education; policy evaluation; action plan. Basij Strategic Studies, 2013; 13(30): 153-133. [In Persian]
3. Bakhtiari I. The Impact of Economic Factors on the Comprehensive Defense. Defence Studies. 2013; 14(2): 39-124. [In Persian]
10. Amiri Tehranizadeh S. M. R. Resistance Economy from economic systems' point of view. Journal of Iran's Economic Essays (JIEE). 2015;
12(29): 99-52. [In Persian]
11. Samieinasab M, Soleymani y, Abdi S. The optimal conceptual model of food security in the Islamic Republic of Iran in the system of resistive
economy. Scientific Journal of Security Horizons. 2013; 3(90): 35-33. [In Persian]
12. Peyghami A. and Mansouri S. Comparative Study of Resilient Economiy Literature and Social Welfare Planning; Presenting a Combined
Conceptual Model. Scientific Journal of Security Horizons. 2014; 3(25): 33-.114. [In Persian]
19. Sayflu S. A Conceptual Review of Resistance Economics. ma'refat-e eghtesad-e eslami . 2014; 5(2): 151-139. [In Persian]
14. Seif AM. An Introduction to the Roadmap and Implementation of General Policies of Islamic Republic of Iran Resistive Economy. Journal of
Basij Strategic Studies. 2014; 13(31): 33-115. [In Persian]
15. Mobini M, Memarzade Q. The Futures Study of public organization accordance with the requirements of resilience economy. Quarterly Journal
of the Macro and Strategic Policies. 2013 Nov 21; 4(Resistive Economy): 1-92. [In Persian]
13. Seif AM. A proposed model for resistance economy in Islamic republic of Iran (IN Light of the Viewpoint of the Supreme Leader). 2012; 5(13),
5-22. [In Persian]
13. Rahmanpour M, Hasanpour E, Nasr Esfahani A. Survey the National Curriculum of Iran in Relation to the Resistance Economic in Experts
Viewpoint. National Studies Journal. 2013 Mar 20;13(35):9-21. [In Persian]
13. Moghtadaei A, Yavaran Bakhshayesh A. Analysis of the causal relationships between indicators of general policies of resistive economy by
utilizing multiple criteria Decision Making (DEMATEL approach). Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies. 2013 Nov
21;4(Resistive Economy):99-32. [In Persian]
13. Jafarie FS, Davoodi P. An Institutional Approach to the Structuralization of Power in the Domestic Arena to Achieve Resistive Economy.
JPBUD. 2014; 13 (9):151-132. [In Persian]
20. Abolhasani A, Baharvandi A. Two-sided Exchange Sukuk: an Approach for Exchange Transactions in a Sample Resistive Economy. Islamic
Economics Studies Bi-quarterly Journal. 2019 Apr 21;5(2):39-104. [In Persian]
21. Mirmoezi S H. Resistive economy and its requirements. Islamic Economics. 2012; 12(43): 43-33. [In Persian]
22. Faridzad A, Morovvat H. Evaluation of Vulnerability of Iranian Economic Sectors Due to Constrained Supply of Imported Intermediate Goods:
Mixed Variable Input-Output Approach. Economic Research. 2015; 15(53), 1-93. [In Persian]
http://him.mui.ac.ir
مفهوم، مصادیق و الزامات اقتصاد مقاومتی
08 مدیریت اطلاعات سلامت / دوره هفدهم / شماره دوم/ خرداد و تیر 1933
29. Rahmanpour M, Nasr-Isfahani A, Siyadat S A. Examination of the relationship between the principles of the Islamic Republic of Iran's National
Curriculum subjects resilient economy in order to offer appropriate curriculum, The Islamic Revolution Approach. 2015; 3(91), 41-30. [In Persian]
24. Ramezani E, Mottaghi-Rad A. Organizational Entrepreneurship and its Role in Resistive Economy (Case Study: Country's Typical Firm of
Entrepreneurship: Azinforj). Arth Prabandh: A Journal of Economics and Management. 2014; 9(3):33-35.
25. Asadi A, Shahrivar MM, Esmaili SM. Passing through sanctions by resistive economy. International Journal of Resistive Economics.
2015;9(1):50-35.
23. Amiri M, Partabian A, Safari M. Study the role of the university and its elements in realizing resistive economy. International journal of resistive
economics. 2014;2(4):104-115.
23. Falahatpisheh H, Asgari A, Mozaffari MM. Analyzing the act for Fifth Plan of Development of Islamic Republic of Iran Based on the Approach
of Respective Economy. Indian J. Sci. Res. 2014;4(3):350-353.
23. Mosallanejad A, Drowgar AA, Nikniya M. National Information Network Connection, Resistive Economy & Decrease of Poverty. Advances
in Economics and Business. 2014; 2(3): 903-913.
23. Building resilience to multiple shocks affecting people and sustainable development. United Nations Conference on Trade and Development.
2013; 1-3. https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb35_1_d5_en.pdf
90. Mitchell A. Risk and resilience: From good idea to good practice. OECD Development Co-operation Working Papers. 2019 No. 19. Paris: OECD
Publishing.
91. Sánchez AC, Rasmussen M, Röhn O. Economic Resilience: What Role for Policies?OECD Economics Department Working Papers. 2015 No.
1251, OECD Publishing.
92. Blanchet K, Nam SL, Ramalingam B, Pozo-Martin F. Governance and capacity to manage resilience of health systems: towards a new
conceptual framework. International journal of health policy and management. 2013 Aug;3(3):491.
99. Barasa E, Mbau R, Gilson L. What is resilience and how can it be nurtured? A systematic review of empirical literature on organizational
resilience. International journal of health policy and management. 2013 Jun;3(3):431.
94. Thomas S, Keegan C, Barry S, Layte R, Jowett M, Normand C. A framework for assessing health system resilience in an economic crisis:
Ireland as a test case. BMC health services research. 2019 Dec;19(1):1-3.
95. . Felland LE, Lesser CS, Staiti AB, Katz A, Lichiello P. The resilience of the health care safety net, 1333-2001. Health Services Research. 2009
Feb;93(1p2):433-502.
93. . Olafsdottir AE, Allotey P, Reidpath DD. A health system in economic crises: a case study from Iceland. Scandinavian journal of public health.
2019 Mar;41(2):133-205.
93. Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qual Health Res. 2005;15(3):1233-1233. doi:1001133/1043392905233333.
93. Lincoln YS, Guba EG. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: SAGE Publications, Inc; 1335.
93. Baxter J, Eyles J. Evaluating Qualitative Research in Social Geography: Establishing ‘Rigour’ in Interview Analysis. Transactions of the
Institute of British Geographers. 1333;22(4):505-525.
40. Chaman R, Amiri M, Dehaghi MR. The national family physician and the quality of referral system. Payesh. 2012; 11 (3):335-330. [In Persian]
41. Golalizadeh E, Moosazadeh M, Amiresmaili M, Ahangar N. Challenges in Second Level of Referral System in Family Physician Plan: A
Qualitative Research. Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran. 2012; 23 (4): 903-921. [In Persian]