نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت فن‌آوری اطلاعات، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: با افزایش جمعیت جهان، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و سلامت به‌طور فزاینده‌ای مورد نیاز است. تمایل به کنترل مداوم علائم مختلف بیولوژیکی باعث گسترش تحقیقات در این حوزه و همچنین توسعه فن‌آوری‌های پوشیدنی شده است. نظارت بر فعالیت بدنی و رفتارهای افراد توسط ابزارهای پوشیدنی می‌تواند باعث بهبود رفتار و سلامت افراد شود. بنابراین، هدف این تحقیق شناخت چالش‌های استفاده از فن‌آوری‌های پوشیدنی در حوزه سلامت بود.
روش بررسی: این پژوهش کیفی در دو مرحله در زمستان 1401 انجام شد. در مرحله اول چالش‌های مربوط به استفاده از ابزارهای پوشیدنی در حوزه پزشکی از مطالعات پیشین شناسایی گردید. در مرحله دوم بر اساس روش دلفی نظر خبرگان در خصوص چالش‌ها دریافت شد. کمیته خبرگان پژوهش شامل 13 نفر از متخصصان فعال در حوزه فن‌آوری اطلاعات در پزشکی بر اساس نمونه‌گیری هدفمند بودند. استخراج یافته ها به روش تحلیل محتوا انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که چالش‌های اصلی تجهیزات پوشیدنی مطابق نظر خبرگان ایرانی و ضریب توافق بر روی آنها شامل پذیرش فن‌آوری (923/0)، طراحی و توسعه (769/0)، کیفیت و امنیت داده (769/0)، حریم خصوصی و محرمانگی داده (923/0)، تاثیرات اجتماعی-اقتصادی (846/0)، قابلیت تعامل و اتصال بین سیستم‌ها (769/0)، اطلاعات بیمار و حجم بالای داده (846/0)، نظارت از راه دور (846/0) و تحریم‌ها (769/0) می‌شود. از این رو درک چالش‌های استفاده از برنامه‌ها و ابزارهای پوشیدنی‌ برای نظارت بر فعالیت بدنی و رفتار افراد، به تعامل کاربران با چنین فن‌آوری‌هایی کمک می‌کند.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که کاربردهای فن‌آوری پوشیدنی در حوزه سلامت در حال توسعه و تبدیل شدن به یک حوزه علمی مستقل است. به‌کارگیری عملی فن‌آوری پوشیدنی هنوز نیازمند طراحی و اعتبارسنجی مسیرهای جدید، تدوین استراتژی و یک مدل کسب ‌وکار مناسب است. پزشکان و پژوهشگران باید در نظر داشته باشند که چگونه این پیشرفت‌های فناورانه ممکن است بر مراقبت‌های بهداشتی و سلامت افراد در عصرحاضر تأثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The challenges of using wearable technology in healthcare in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ronaghi 1
  • Naiemeh Kamjoo 2

1 Associate Professor, Information Technology Management, Department of Management, School of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Msc, Management, Department of Management, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: As the worldwide population grows and the access to healthcare is increasingly being demanded, real-time monitoring of different biological signals has driven the study and development of diverse wearable technology. Monitoring of physical activity and behaviors by wearable devices may improve these health behaviors. This study endeavored to recognize the challenges of wearable technology in medicine and healthcare.
Methods: This applied study was conducted in two phases using qualitative approach in winter 2023. Initially, the challenges of wearable devices were recognized from previous studies. In the second step, the study experts evaluated conceptual model by Delphi method. The expert panel consists of 13 individuals active in information technology in healthcare according to targeted sampling.
Results: According results the main challenges of wearable devices are technology acceptance (0.923), design/development (0.769), data quality/safety (0.769), privacy/confidentiality (0.923), socioeconomic impact (0.846), interoperability/connectivity (0.769), patient information/data overload (0.846), remote monitoring (0.846), and sanctions (0.769).
Conclusion: This study revealed that applications of the wearable technology in healthcare are becoming mature and established as a scientific domain. Practical adoption in wearable technology still demands design and validation of new pathways, strategic formulation, and a sound business model. Practitioners and researchers should consider how these technological advances may impact healthcare in the new era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wearable Electronic Devices
  • Digital Technology
  • Wireless Technology
  • Healthcare