نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت فن‌آوری اطلاعات، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: با افزایش جمعیت جهان، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و سلامت به‌طور فزاینده‌ای مورد نیاز است. تمایل به کنترل مداوم علائم مختلف بیولوژیکی باعث گسترش تحقیقات در این حوزه و همچنین توسعه فن‌آوری‌های پوشیدنی شده است. نظارت بر فعالیت بدنی و رفتارهای افراد توسط ابزارهای پوشیدنی می‌تواند باعث بهبود رفتار و سلامت افراد شود. بنابراین، هدف این تحقیق شناخت چالش‌های استفاده از فن‌آوری‌های پوشیدنی در حوزه سلامت بود.
روش بررسی: این پژوهش کیفی در دو مرحله در زمستان 1401 انجام شد. در مرحله اول چالش‌های مربوط به استفاده از ابزارهای پوشیدنی در حوزه پزشکی از مطالعات پیشین شناسایی گردید. در مرحله دوم بر اساس روش دلفی نظر خبرگان در خصوص چالش‌ها دریافت شد. کمیته خبرگان پژوهش شامل 13 نفر از متخصصان فعال در حوزه فن‌آوری اطلاعات در پزشکی بر اساس نمونه‌گیری هدفمند بودند. استخراج یافته ها به روش تحلیل محتوا انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که چالش‌های اصلی تجهیزات پوشیدنی مطابق نظر خبرگان ایرانی و ضریب توافق بر روی آنها شامل پذیرش فن‌آوری (923/0)، طراحی و توسعه (769/0)، کیفیت و امنیت داده (769/0)، حریم خصوصی و محرمانگی داده (923/0)، تاثیرات اجتماعی-اقتصادی (846/0)، قابلیت تعامل و اتصال بین سیستم‌ها (769/0)، اطلاعات بیمار و حجم بالای داده (846/0)، نظارت از راه دور (846/0) و تحریم‌ها (769/0) می‌شود. از این رو درک چالش‌های استفاده از برنامه‌ها و ابزارهای پوشیدنی‌ برای نظارت بر فعالیت بدنی و رفتار افراد، به تعامل کاربران با چنین فن‌آوری‌هایی کمک می‌کند.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان داد که کاربردهای فن‌آوری پوشیدنی در حوزه سلامت در حال توسعه و تبدیل شدن به یک حوزه علمی مستقل است. به‌کارگیری عملی فن‌آوری پوشیدنی هنوز نیازمند طراحی و اعتبارسنجی مسیرهای جدید، تدوین استراتژی و یک مدل کسب ‌وکار مناسب است. پزشکان و پژوهشگران باید در نظر داشته باشند که چگونه این پیشرفت‌های فناورانه ممکن است بر مراقبت‌های بهداشتی و سلامت افراد در عصرحاضر تأثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The challenges of using wearable technology in healthcare in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ronaghi 1
  • Naiemeh Kamjoo 2

1 Associate Professor, Information Technology Management, Department of Management, School of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Msc, Management, Department of Management, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: As the worldwide population grows and the access to healthcare is increasingly being demanded, real-time monitoring of different biological signals has driven the study and development of diverse wearable technology. Monitoring of physical activity and behaviors by wearable devices may improve these health behaviors. This study endeavored to recognize the challenges of wearable technology in medicine and healthcare.
Methods: This applied study was conducted in two phases using qualitative approach in winter 2023. Initially, the challenges of wearable devices were recognized from previous studies. In the second step, the study experts evaluated conceptual model by Delphi method. The expert panel consists of 13 individuals active in information technology in healthcare according to targeted sampling.
Results: According results the main challenges of wearable devices are technology acceptance (0.923), design/development (0.769), data quality/safety (0.769), privacy/confidentiality (0.923), socioeconomic impact (0.846), interoperability/connectivity (0.769), patient information/data overload (0.846), remote monitoring (0.846), and sanctions (0.769).
Conclusion: This study revealed that applications of the wearable technology in healthcare are becoming mature and established as a scientific domain. Practical adoption in wearable technology still demands design and validation of new pathways, strategic formulation, and a sound business model. Practitioners and researchers should consider how these technological advances may impact healthcare in the new era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wearable Electronic Devices
  • Digital Technology
  • Wireless Technology
  • Healthcare
1.Ronaghi MH. Toward a Model for Assessing smart hospital readiness within the Industry 4.0 paradigm. Journal of Science and Technology Policy Management. 2022 Oct 21(ahead-of-print).
2.Abd El-Aziz RM, Taloba AI, Alghamdi FA. Quantum Computing Optimization Technique for IoT Platform using Modified Deep Residual Approach. Alexandria Engineering Journal. 2022;61(12):12497-509.
3.Framingham M, editor IDC reports strong growth in the worldwide wearables market, led by holiday shipments of smartwatches, wrist bands,and ear-worn devices. IDC; 2019.
4.Loncar-Turukalo T, Zdravevski E, da Silva JM, Chouvarda I, Trajkovik V. Literature on wearable technology for connected health: scoping review of research trends, advances, and barriers. Journal of medical Internet research. 2019;21(9):e14017.
5.Pettey C. Wearables hold the key to connected health monitoring. 2018.
6.Chen Z, Chen Y, Hu L, Wang S, Jiang X, Ma X, et al., editors. ContextSense: unobtrusive discovery of incremental social context using dynamic bluetooth data. Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing: Adjunct Publication; 2014.
7.McCall WV. A rest-activity biomarker to predict response to SSRIs in major depressive disorder. Journal of psychiatric research. 2015;64:19-22.
8. Arora S, Venkataraman V, Donohue S, Biglan KM, Dorsey ER, Little MA, editors. High accuracy discrimination of Parkinson's disease participants from healthy controls using smartphones. 2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP); 2014: IEEE.
9.Finni T, Hu M, Kettunen P, Vilavuo T, Cheng S. Measurement of EMG activity with textile electrodes embedded into clothing. Physiol Meas.2007;28(11):1405-19.
10. Sandulescu V, Andrews S, Ellis D, Bellotto N, Mozos OM, editors. Stress detection using wearable physiological sensors. Artificial Computation in Biology and Medicine: International Work-Conference on the Interplay Between Natural and Artificial Computation, IWINAC 2015, Elche, Spain, June 1-5, 2015, Proceedings, Part I 6; 2015: Springer.
11.Jean-Louis G, Kripke DF, Mason WJ, Elliott JA, Youngstedt SD. Sleep estimation from wrist movement quantified by different actigraphic modalities. Journal of neuroscience methods. 2001;105(2):185-91.
12. Yang C-C, Hsu Y-L. A review of accelerometry-based wearable motion detectors for physical activity monitoring. Sensors. 2010;10(8):7772-88.
13. Eagle N, Pentland A, Lazer D. Inferring friendship network structure by using mobile phone data. Proceedings of the national academy of sciences. 2009;106(36):15274-8.
14. Bothun D, Lieberman M. The wearable life 2.0: Connected living in a wearable world. PwC, Consumer Intelligence Series. 2016.
15. Schüll ND. Data for life: Wearable technology and the design of self-care. BioSocieties. 2016;11:317-33.
16. Wilde LJ, Ward G, Sewell L, Müller AM, Wark PA. Apps and wearables for monitoring physical activity and sedentary behaviour: a qualitative systematic review protocol on barriers and facilitators. Digital health. 2018;4:2055207618776454.
17. Cheong SHR, Ng YJX, Lau Y, Lau ST. Wearable technology for early detection of COVID-19: A systematic scoping review. Prev Med. 2022;162:107170.
18. Piwek L, Ellis DA, Andrews S, Joinson A. The rise of consumer health wearables: promises and barriers. PLoS medicine. 2016;13(2):e1001953.
19. Lewy, H.. Wearable technologies–future challenges for implementation in healthcare services. Healthcare technology letters. 2015; 2(1), 2-5.
20. Ronaghi M. A Conceptual Framework for Smart Hospital towards Industry 4.0. Journal of Hospital. 2020 Aug 10;19(2):60-8. [In Persian]
21. Ronaghi MH, Hosseini F. Security challenges in fog computing in healthcare. Payavard Salamat. 2020 Mar 10;14(1):1-0. [In Persian]
22. Meng E, Sheybani R. Insight: implantable medical devices. Lab on a Chip. 2014;14(17):3233-40.
23. Krantz DS, Baum A, Wideman Mv. Assessment of Preferences for self-treatment and information in health care. Journal of personality and social psychology. 1980;39(5):977.
24. Goyder C, McPherson A, Glasziou P. Self diagnosis. BMJ. 2009;339.
25. O’kane MJ, Bunting B, Copeland M, Coates VE. Efficacy of self monitoring of blood glucose in patients with newly diagnosed type 2 diabetes (ESMON study): randomised controlled trial. Bmj. 2008;336(7654):1174-7.
26. de Zambotti M, Cellini N, Goldstone A, Colrain IM, Baker FC. Wearable Sleep Technology in Clinical and Research Settings. Med Sci Sports Exerc. 2019;51(7):1538-57.
27. Lee JM, Kim Y, Welk GJ. Validity of consumer-based physical activity monitors. Med Sci Sports Exerc. 2014;46(9):1840-8.
28. Case MA, Burwick HA, Volpp KG, Patel MS. Accuracy of smartphone applications and wearable devices for tracking physical activity data.Jama. 2015;313(6):625-6.
29. Wolf JA, Moreau JF, Akilov O, Patton T, English JC, 3rd, Ho J, et al. Diagnostic inaccuracy of smartphone applications for melanoma detection.JAMA Dermatol. 2013;149(4):422-6.
30. Canali, S., Schiaffonati, V., & Aliverti, A. Challenges and recommendations for wearable devices in digital health: Data quality, interoperability,health equity, fairness. PLOS Digital Health. 2022; 1(10): e0000104.
31. de Zambotti M, Rosas L, Colrain IM, Baker FC. The Sleep of the Ring: Comparison of the ŌURA Sleep Tracker Against Polysomnography.Behav Sleep Med. 2019;17(2):124-36.
32. Toon E, Davey MJ, Hollis SL, Nixon GM, Horne RS, Biggs SN. Comparison of Commercial Wrist-Based and Smartphone Accelerometers,Actigraphy, and PSG in a Clinical Cohort of Children and Adolescents. J Clin Sleep Med. 2016;12(3):343-50.
33. Kirk S. The Wearables Revolution: Is Standardization a Help or a Hindrance?: Mainstream technology or just a passing phase? IEEE Consumer electronics magazine. 2014;3(4):45-50.
34. Dinh-Le C, Chuang R, Chokshi S, Mann D. Wearable Health Technology and Electronic Health Record Integration: Scoping Review and Future Directions. JMIR Mhealth Uhealth. 2019;7(9):e12861.
35. Baig MM, GholamHosseini H, Moqeem AA, Mirza F, Lindén M. A Systematic Review of Wearable Patient Monitoring Systems - Current Challenges and Opportunities for Clinical Adoption. J Med Syst. 2017;41(7):115.
36. Grundy Q, Held FP, Bero LA. Tracing the Potential Flow of Consumer Data: A Network Analysis of Prominent Health and Fitness Apps. J Med Internet Res. 2017;19(6):e233.
37. Poon CC, Lo BP, Yuce MR, Alomainy A, Hao Y. Body Sensor Networks: In the Era of Big Data and Beyond. IEEE Rev Biomed Eng. 2015;8:4-16.
38. Nangalia V, Prytherch DR, Smith GB. Health technology assessment review: remote monitoring of vital signs--current status and future challenges. Crit Care. 2010;14(5):233.
39. Kalid N, Zaidan A, Zaidan B, Salman OH, Hashim M, Muzammil H. Based real time remote health monitoring systems: A review on patients prioritization and related" big data" using body sensors information and communication technology. Journal of medical systems. 2018;42:1-30.
40. Clark RA, Inglis SC, McAlister FA, Cleland JG, Stewart S. Telemonitoring or structured telephone support programmes for patients with chronic heart failure: systematic review and meta-analysis. Bmj. 2007;334(7600):942.
41. Paré G, Jaana M, Sicotte C. Systematic review of home telemonitoring for chronic diseases: the evidence base. Journal of the American Medical Informatics Association. 2007;14(3):269-77.
42. Farmer A, Wade A, Goyder E, Yudkin P, French D, Craven A, et al. Impact of self monitoring of blood glucose in the management of patients with non-insulin treated diabetes: open parallel group randomised trial. bmj. 2007;335(7611):132.
43. Simon J, Gray A, Clarke P, Wade A, Neil A, Farmer A. Cost effectiveness of self monitoring of blood glucose in patients with non-insulin treated type 2 diabetes: economic evaluation of data from the DiGEM trial. bmj. 2008;336(7654):1177-80.
44. Kitsiou S, Pare G, Jaana M. Systematic reviews and meta-analyses of home telemonitoring interventions for patients with chronic diseases: a critical assessment of their methodological quality. Journal of Medical Internet Research. 2013;15(7):e2770.
45. Ronaghi MH. A contextualized study of blockchain technology adoption as a digital currency platform under sanctions. Management Decision.2022 Nov 22(ahead-of-print).
46. Ronaghi MH. Contextualizing the impact of blockchain technology on the performance of new firms: The role of corporate governance as an intermediate outcome. The Journal of High Technology Management Research. 2022 Nov 1;33(2):100438.