نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشکده حکمرانی اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان،ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ، دانشکده حکمرانی اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار،گروه مدیریت ، دانشکده حکمرانی اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت ، دانشکده حکمرانی اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف شناسایی گفتمان‌ها و تحلیل وضعیت سیستم‌های اطلاعات مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه کیفی با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 42نفر از کارشناسان و مدیران شاغل در حوزه مدیریت‌های منابع انسانی و فناوری اطلاعات دانشگاه و مشاهده مشارکتی، به منظور شناسایی مفاهیم معنادار، گفتمان‌های انتقادی و متفاوت انجام شده و سپس با استفاده از روش تحلیل وضعیت کلارک با ترسیم نقشه وضعیتی منظم و نقشه موقعیت تحلیل شده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش، برساخت‌های گفتمانی متفاوتی در خصوص سیستم‌های اطلاعات مدیریت منابع انسانی ایفای نقش می‌کنند که نشان می‌دهد الگوی طراحی شده سامانه‌های مدیریت منابع انسانی بر اساس نوع تفکر و نگاه مدیران به منابع انسانی و عوامل محیطی طراحی و به کار گرفته شده‌ است.
نتیجه‌گیری: در عمل سیستم‌های اطلاعات مدیریت منابع انسانی تحت تاثیر قدرت بازیگران و عاملین رسمی و غیر‌رسمی، قوانین و مقررات دولتی، مصوبات هیات امنا و عوامل محیطی قرار دارند. این پژوهش راه را برای سایر محققان جهت در نظر گرفتن رویکرد انتقادی به این سیستم‌ها هموار و به هدایت تحقیقات بیشتر با این رویکرد کمک می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating discourses and analyzing the situation of human resource management information systems in Isfahan University of Medical Sciences: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • elham ehsanifarid 1
  • Alborz Gheitani 2
  • Reza Ebrahimzade 3
  • Mehraban Hadipeykani 4

1 PhD student, Public Management, Human Resource Management, Faculty of Islamic Governance, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran.

2 2. Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Islamic Governance, Isfahan Branch (Khoprasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Islamic Governance, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

4 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Islamic Governance, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: This study endeavors to identify discourses and analyze the situation of human resources management information systems of the Isfahan University of Medical Sciences.
Methods: This qualitative study was conducted using Fairclough's Critical Discourse Analysis method and semi-structured interviews with 42 experts and managers working in the field of human resources management and university information technology management and participatory observation to identify meaningful concepts, critical and different discourses. Then, it has been analyzed using Clark's situation analysis method by drawing ordered situational map and positional maps.
Results: Based on the results of the study, different discourse structures play a role in human resource management information systems, which indicates that the designed model of human resource management systems is based on the type of thinking and managers’ view towards human resources and factors. The environment has been designed and implemented.
Conclusion: In practice, human resource management information systems are influenced by the power of official and unofficial actors and agents, government laws and regulations, approvals of the board of trustees, as well as environmental and cultural factors. This research can pave the way for other researchers to consider a critical approach to human resource information systems and helps guide more research with this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information systems
  • Human resource management
  • Critical discourse analysis
  • Situation analysis