نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران .

3 استادیار، گروه مدیریت کسب و کار و ارتباطات، دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت کسب و کار و ارتباطات، دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

خدمات ارزش افزوده موبایل در سلامت همه خدمات فراتر از تماس صوتی را در بر می‌گیرد و بکارگیری آن منافع زیادی را در بر دارد. هدف مطالعه حاضر، رتبه بندی عوامل مرتبط با خدمات ارزش افزوده موبایل در حوزه سلامت می‌باشد.

روش بررسی: این پژوهش توصیفی-مقطعی با جامعه آماری کلیه کارشناسان فناوری اطلاعات درمان سازمان تامین اجتماعی استان تهران شامل 84 نفر انجام شد. ابزار سنجش، با 64 گویه در 18 مولفه بوده و پایایی آن با آلفای کرونباخ 916/0 بدست آمد. روایی پرسشنامه توسط 5 نفر از خبرگان تایید شد. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم‌افزارSmartPLS ، استفاده شد. برای رتبه بندی عوامل مرتبط، پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی و در اختیار 15 نفر از کارشناسان متخصص قرار گرفت و نظرات آنها با نرم افزار Expert choice محاسبه و رتبه بندی های شد.

یافته ها: شاخص‌ها و ضرایب بدست آمده از مدل بکارگیری خدمات ارزش افزوده موبایل در حوزه سلامت از اعتبار کافی برخوردار می باشد. مضامین اثرات وپیامدها با وزن 558/0 ، درک کاربران با وزن 165/0، قابلیت اطمینان با وزن 115/0، ذهنیت و انتظارات با وزن071/0، شرایط موثر محیطی با وزن054/0، توسعه فناوری با وزن 037/0 بیشترین تاثیر را بر بکارگیری خدمات ارزش افزوده موبایل در حوزه سلامت دارند.

نتیجه گیری: سازمان‌های ارائه دهنده خدمات سلامت می‌توانند با لحاظ کردن عوامل موثر مانند اثرات و پیامدها برای استفاده از این خدمات و سایر عوامل بر اساس اولویت، نسبت به ارتقای میزان پذیرش آن، در جهت بهبود فرآیندها و افزایش رضایت مندی پیاده سازی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ranking of factors related to mobile value-added services in the health sector

نویسندگان [English]

  • mohammad reza ahmadi varzaneh 1
  • ali rashidpour 2
  • Hamid Reza Peikari 3
  • amir reza naghsh 4

1 PhD Student, Department of Information Technology Management, Faculty of Humanities, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Cultural Management Department, Faculty of Islamic Governance, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Business Management and Communication Department, Faculty of Islamic Governance, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

4 Associate Professor, Business Management and Communication Department, Faculty of Islamic Governance, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Mobile value-added services in health encompass all services beyond voice calls and their implementation carries many benefits. The aim of the present study is to rank the factors related to mobile value-added services in the health sector.

Research Method: This research is of the applied and descriptive-cross-sectional type with the statistical population of all information technology experts in the Social Security Organization of Tehran province, including 84 people. The measurement tool, with 64 items in 18 components, and its reliability was obtained with Cronbach’s alpha of 0.916. The validity of the questionnaire was confirmed by 5 experts. For data analysis, confirmatory factor analysis method and SmartPLS software were used. For ranking related factors, a pairwise comparison questionnaire was designed and made available to 15 specialized experts and their opinions were calculated and ranked using Expert choice software.

Findings: The indices and coefficients obtained from the model of implementing mobile value-added services in the health sector have sufficient validity. The themes of effects and outcomes with a weight of 0.558, user understanding with a weight of 0.165, reliability with a weight of 0.115, mentality and expectations with a weight of 0.071, effective environmental conditions with a weight of 0.054, technology development with a weight of 0.037 have the most impact on the implementation of mobile value-added services in the health sector.

Conclusion: Organizations providing health services can implement by considering effective factors such as effects and consequences for using these services and other factors based on priority, in order to improve the acceptance rate, in order to improve processes and increase satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value added
  • Mobile health
  • Health sector
  • Health value added