نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار مدیریت اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار مدیریت اطلاعات سلامت، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

10.48305/him.2024.42028.1136

چکیده

مقدمه:. با توجه به آغاز پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی در کشور، مطالعه حاضر با هدف تبیین چالش های حین اجرای نسخه نویسی الکترونیکی از منظر پزشکان انجام گردید.
روش بررسی این مطالعه به روش کیفی از طریق انجام مصاحبه با پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1401 انجام شد. مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند بعد از انجام سه مصاحبه عمیق سوالات مصاحبه استخراج گردید. مصاحبه های نیمه ساختاریافته بعد از انجام، ضبط و پیاده سازی شدند، به منظور تحلیل آنها از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیو نسخه10 استفاده گردید.
یافته ها: در این مطالعه چالش ها در 2 طبقه اصلی شامل طبقه سازماندهی و طبقه زیرساخت دسته بندی شدند. چالش های سازماندهی ؛ چالش های مربوط به بیمه، ارجاع بیماران، آموزش و اطلاع رسانی به ذینفعان، نظارت و چالش های زیرساخت، رابط کاربری و پایگاه داده بودند. چالش های اصلی  اجرای نسخه نویسی الکترونیک مربوط به قطعی و کندی سامانه ها و اینترنت و وجود سامانه های متعدد برای بیمه ها بود.
نتیجه گیری: چالش های زیرساختی که از جمله موانع مهم در مسیر اجرای کامل طرح نسخه نویسی الکترونیکی محسوب می شود باید رفع گردد، به منظور بهبود مشکلات اجرا بایستی پایش مستمر سامانه ها ی نسخه نویسی مد نظر قرار گیردو نتایج بلافاصله اعمال گردد، به طور کلی اصلاح زیرساخت ها، یکپارچه نمودن سامانه های بیمه و استفاده از  امضای الکترونیک و استانداردهای نسخه الکترونیکی و ارائه آموزش های کاربردی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the challenges of implementation electronic prescription from practitioners' attitudes; A qualitative study

نویسندگان [English]

  • neda borhani moghani 1
  • Marziyhe Meraji 2
  • Elaheh Houshmand 3
  • Somayeh Fazaeli 4
  • Marjan Vedjani 5

1 student

2 Assistant Professor of Health Information Management, Department of Health Information Technology, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 Associate Professor, Research Center for Social Factors Affecting Health, Department of Health Economics and Management, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

4 Assistant Professor , Health Information Management, Department of Health Information Technology, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Considering the beginning of the implementation of electronic prescribing in the country, the present study was conducted with the aim of explaining the challenges during the implementation of electronic prescribing.
Research method: This study was conducted using a qualitative method through interviews with physicians working in Mashhad University of Medical Sciences in 1401. The participants were selected by purposive sampling, after conducting three in-depth interviews, interview questions were extracted. After the semi-structured interviews were conducted, they were recorded and implemented, in order to analyze them, content analysis method and MAXQDA version 10 software were used.
Finding: In this study, the challenges were categorized into two main categories, including the organizational category and the infrastructure category. organizational challenges; Challenges related to insurance, referral of patients, education and information to beneficiaries, monitoring and infrastructure challenges; infrastructure, user interface and database. The main challenges of implementing electronic prescribing were related to the outage and slowness of systems and the Internet and the existence of multiple systems for insurances.
Conclusion: the infrastructure challenges which are among the important obstacles in the path of the full implementation of the electronic prescribing plan should be resolved, in order to improve the implementation problems, the continuous monitoring of the prescribing systems should be considered and the results should be applied immediately, as It is recommended to reform infrastructures, integrate insurance systems, use electronic signatures and electronic version standards, and provide practical training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic prescription
  • challenge
  • Implementation
  • practitioners'
  • attitudes