نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،واحد کهنوج دانشگاه آزاد اسلامی ، کهنوج، ایران

10.48305/him.2024.42311.1159

چکیده

مقدمه: حفظ تندرستی مادر و جنین در دوران بارداری، نیازمند آگاهی از مراقبت‌های بارداری است. هدف پژوهش بررسی نقش مهارت‌های جستجوی آنلاین زنان باردار شهر کهنوج در ارتقای رفتار جستجوی اطلاعات سلامت آنها در طول دوره بارداری است.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات نیمه‌آزمایشی (پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل) است. جامعه آماری پژوهش زنان باردار شهر کهنوج است. نمونه پژوهش 48 نفر از زنان باردار این شهر بود که به صورت تصادفی در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه از سوی متخصصان تأیید و ضریب آلفای کرونباخ آن برابر با 828/0 بود. داده‌ها به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین امتیازات سواد سلامت مادران پس از مداخلات آموزشی در گروه کنترل افزایش کمی داشته است ولی در گروه مداخله افزایش بیشتر بوده است. همچنین مهارتهای جستجوی اطلاعات پس از مداخلات آموزشی در گروه کنترل افزایش بسیار کم ولی در گروه مداخله این افزایش بسیار زیاد بوده است. به عبارت دیگر آموزش مهارتهای جستجوی اطلاعات به مادران گروه مداخله بر افزایش و ارتقاء مهارتهای جستجوی اطلاعات سلامت آنان در حوزه بارداری مؤثر بوده است.

نتیجه‌گیری: آموزش مهارت‌های جست وجوی اطلاعات بر افزایش میزان آگاهی زنان باردار جهت حفظ مراقبت از خود و جنین تأثیر مثبتی داشت به طوری که در نهایت منجر به ارتقاء جستجوی اطلاعات سلامت آنان در دوره بارداری شد.

کلیدواژه‌ها: سواد سلامت، مهارت‌های جستجوی اطلاعات، زنان باردار، جستجوی اطلاعات سلامت

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Online Information Search Skills on the Health Information Literacy of Pregnant Women During Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Maryam Okhovati 1
  • Najmeh Izadifar 2

1 Associate Professor, Medical Library and Information Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 MSc,, Medical Library and Information Sciences, Kohnouj Branch, Islamic Azad University, Kohnouj, Iran

چکیده [English]

Introduction: Maintaining the health of mother and fetus during pregnancy requires knowledge of pregnancy care. The aim of the research is to investigate the role of online news and information search skills in the area of pregnancy of pregnant women in Kohnouj city in improving their health information search behavior during pregnancy.

Method: The current research is a semi-experimental type of research (pre-test-post-test with a control group). The statistical population of the research is pregnant women in the city of Kohnuj. The research sample was 48 pregnant women of this city who were randomly selected and divided into two intervention and control groups. The tool for data collection was a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its Cronbach's alpha coefficient was equal to 0.828. The data was analyzed by SPSS software.

Findings: The mean scores of mothers' health literacy increased slightly in the control group after educational interventions, but the increase was higher in the intervention group. Also, information search skills after educational interventions in the control group increased very little, but in the intervention group, this increase was very high. In other words, teaching information search skills to mothers in the intervention group has been effective in increasing and improving their health information search skills in the field of pregnancy.

Conclusion: Information search skills training had a positive effect on increasing the level of awareness of pregnant women in order to take care of themselves and the fetus, so that it ultimately led to the improvement of their search for health information in the field of pregnancy during the pregnancy period.

Keywords: Health Literacy, Information searching skills , Pregnant women, Health information searching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Literacy"
  • Information searching skills"
  • Pregnant women"
  • "
  • Health information searching"