نوع مقاله : بیان تجربه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشیار گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.48305/him.2024.42595.1186

چکیده

رتبه بندی وبومتریکس به عنوان یک نظام رتبه بندی بین المللی، دو بار در سال وب سایت دانشگاه های جهان را با رویکرد مبتنی بر پژوهش مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. این رتبه بندی از سال 2004 آغاز و هم اکنون 31000 موسسه را از حدود 200 کشور مورد ارزیابی قرار می دهد.متدولوژی مورد استفاده این رتبه بندی به همراه سایر داده های مورد نیاز، در وب سایت وبومتریکس به روزرسانی و در دسترس عموم قرار می گیرد. بهترین استراتژی برای بهبود رتبه، افزایش کیفیت و کمیت محتوا و بدترین استراتژی که منجر به افت شدید رتبه می شود، تغییر دامنه وب سایت موسسه است. در آخرین رتبه بندی پیش از این مطالعه، رتبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رتبه بندی جولای 2023 در جایگاه هفتم دانشگاه های علوم پزشکی کشور و جایگاه چهاردهم در بین مجموع دانشگاه ها قرار داشت. این مطالعه با هدف افزایش جایگاه این دانشگاه در یک بازه زمانی یک ماهه انجام و با کمک کمیته وبومتریکس دانشگاه پیاده سازی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improving the rank of Isfahan University of Medical Sciences in the webometrics ranking in January 2024: expressing an experience

نویسندگان [English]

  • Hamed Mirlohi 1
  • Arash Najimi 2

1 Senior expert in software engineering, vice president of research and technology, Isfahan University of Medical Sciences

2 Associate Professor, Medical Education Department, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences

چکیده [English]

Webometrics ranking, as an international ranking system, evaluates and ranks the websites of world universities twice a year with a research-based approach. This ranking began in 2004 and currently evaluates 31,000 institutions from about 200 countries. The methodology used in this ranking, along with other required data, is updated and available to the public on the Webometrics website. The best strategy to improve the ranking, increase the quality and quantity of content, and the worst strategy, which leads to a sharp drop in the ranking, is to change the domain of the institution's website. In the last ranking before this study, the rank of Isfahan University of Medical Sciences in the ranking of July 2023 was in the 7th place among the medical sciences universities of the country and the 14th place among all universities. This study was conducted with the aim of increasing the position of this university in a period of one month and was implemented with the help of the webometrics committee of the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Webometrics
  • Ranking
  • Visibility
  • Transparency
  • Excellence