اعضای هیات تحریریه


حسن اشرفی ریزی، PhD استاد کتابداری و اطلاع رسانی
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم پوررضا استاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  • porrezaasina.tums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب اله پیرنژاد دانشیار انفورماتیک پزشکی
مرکز تحقیقات ایمنی بیمار
پژوهشکده تحقیقات بالینی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد رضا رئیسی دانشیار مدیریت اطلاعات سلامت
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
مرکز تحقیقات مدیریت اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا رضایتمند دانشیار اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • reza.rezayatmandgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس شیخ طاهری دانشیار مدیریت اطلاعات سلامت
گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا صفدری استاد مدیریت اطلاعات سلامت
گروه مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت، دانشکده پیراپزشکی
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتر عاصفه عاصمی عضو هیأت علمی دانشگاه کوروینوس بوداپست

  • asemi.asefehuni-corvinus.hu

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیما عجمی استاد مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریده عصاره استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

  • osareh.fgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهاد فاتحی عضو هیأت علمی پژوهشی مرکز سلامت آنلاین، دانشگاه کوئینزلند استرالیا

  • f.fatehiuq.edu.au

اعضای هیات تحریریه


دکتر زیبا فرج زادگان استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود فردوسی دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعیده کتابی دانشیار تحقیق در عملیات دانشگاه اصفهان

  • sketabiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید کریمی دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر رویا کلیشادی استاد اطفال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اعضای هیات تحریریه


دکتر ایزت ماسیچ استاد پزشکی خانواده، اطلاعات پزشکی و پزشکی اجتماعی و رئیس آکادمی علوم پزشکی بوسنی و هرزگوین

  • imasiclol.ba

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید مقدسی استاد مدیریت اطلاعات و انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا ملکی دانشیار مدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین یارمحمدیان استاد مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیر مسئول


دکتر علیرضا رحیمی دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران

سردبیر


دکتر محمدرضا رضایتمند دانشیار، اقتصاد سلامت،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،
مرکز تحقیقات مدیریت اقتصاد سلامت،
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیر داخلی


دکتر راحله سموعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • samoueimail.mui.ac.ir

کارشناس نشریه


صدیقه کرمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • himeditor4gmail.com

ویراستار انگلیسی


دکتر سعید خزایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان