چشم انداز برنامه های جامع در مدیریت فراهم آوری منابع الکترونیک

فضل الله دارابی؛ فریده موحدی

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1384

چکیده
  از هنگامی که کتابخانه های دانشگاهی با چالش پر رنج مدیریت فراهم آوری منابع الکترونیک مواجه گشته اند ، بیش از ده سال می گذرد و اکنون این سوال مطرح است که کتابخانه ها در کدام مرحله از دگرگونی کار تهیه فهرست‌ها و متون کاغذی به روش سنتی ، و ورود به عرصه مدیریت طراحی شده در نظام خود قرار دارند؟ مقاله پیش رو نگرشی به چندین سازمان پیشگام آمریکا‌ ...  بیشتر