مشارکت گروهی و موضوعات اصلی مقالات مجله‌ی علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

فیروزه زارع فراشبندی؛ سید مجتبی کربلائی؛ فاطمه باجی؛ مریم زاهدیان ورنوسفادرانی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1385، ، صفحه 11-24

چکیده
  مقدمه: بررسی کمی مقالات مجلات که بخشی از فعالیت‌های علم‌سنجی و کتاب‌سنجی است، می‌تواند نوعی ارزیابی از عملکرد یک مجله، به عنوان یکی از واحدهای انتشار اطلاعات، در فواصل زمانی مشخص به دست دهد. هدف از تحقیق حاضر، تعیین میزان همکاری گروهی و موضوعات محوری در مقالات مجله‌ی علمی پزشکی اهواز بود.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی ...  بیشتر