نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مربی فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

3 مربی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

چکیده

مقدمه: بررسی کمی مقالات مجلات که بخشی از فعالیت‌های علم‌سنجی و کتاب‌سنجی است، می‌تواند نوعی ارزیابی از عملکرد یک مجله، به عنوان یکی از واحدهای انتشار اطلاعات، در فواصل زمانی مشخص به دست دهد. هدف از تحقیق حاضر، تعیین میزان همکاری گروهی و موضوعات محوری در مقالات مجله‌ی علمی پزشکی اهواز بود.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بوده است. جامعه‌ی پژوهش، تعداد 420 مقاله مربوط به شماره‌های 1تا 47 مجله‌ی علمی پزشکی اهواز بوده که در فاصله‌ی سال‌های 1364 تا 1384 منتشر شده‌اند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مراجعه به اصل مدرک صورت گرفته است. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی نظیر درصد و فراوانی انجام شده است.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که سهم مشارکت زنان در تولید مقالات این مجله کم‌تر از سهم مشارکت مردان می‌باشد. همکاری بین نویسندگان بیشتر به صورت دو نفری بوده است و در مجموع تمایل به همکاری بین نویسندگان این مجله در خلال سال‌های مورد بررسی روند رو به رشد داشته است. ضریب همکاری گروهی بین این نویسندگان 4/0 می‌باشد که گویای همکاری گروهی متوسطی است. از نظر پراکندگی موضوع، به ترتیب موضوعات کودکان، فیزیولوژی و داروسازی بیشتر مورد توجه بوده است.نتیجه‌گیری: این بررسی نشان می‌دهد که نویسندگان مجله‌ی علمی پزشکی اهواز تمایل به همکاری گروهی در آنان بیشتر از کار انفرادی است. همچنین پراکندگی مقالات مجله از توازن و تعادل موضوعی منطبق با پوشش موضوعی مجله برخوردار نیست و به برخی از موضوعات توجه کافی نشده و در مورد برخی دیگر نیز هیچگونه مقاله‌ای درج نشده است.واژه‌های کلیدی: نشریات ادواری؛ کتابداری و اطلاع‌رسانی؛ تالیف

عنوان مقاله [English]

Co-Authorship and Main Subjects in Articles of Medical-Scientific Journal of Ahwaz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Zarefarashbandi 1
  • Mojtaba Karbalaee 2
  • Fatemeh Baji 3
  • Maryam Zahedian vernosefaderani 4

1 . Lecturer of Librarianship and Medical Informatics, Jundi Shapour University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran; PhD Student of Librarianship and Medical Informatics, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran

2 Lecturer of Librarianship and Medical Informatics, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran

3 Lecturer of Medical Physics, Jundi Shapour University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

4 B Sc. of Librarianship and Medical Informatics, Jundi Shapour University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Quantitative study of journal articles as an indicator of informatics and bibliometric activities, gives an estimate of how effectively that journal disseminates information. The purpose of this study was to determine the rate of collaboration along with main subjects in the articles published in the Medical Scientific Journal of Ahwaz University of Medical Sciences.
Methods: Using a cross-sectional design, we quantitatively studied co-authorship rate and among authors of the articles published in the Medical Scientific Journal of Ahwaz University of Medical Sciences. We also assessed diversity of main subjects in a period from 1986 to 2006.
Results: Our findings indicated that the contribution rate for women in writing articles of the studied journal is less than for men. Collaboration has been mostly in the form of two authors. Also, tendency towards collaboration among authors showed a gradual increase during the study period. Collaboration ratio among authors was 4%, indicating average group cooperation. In terms of subject diversity, "pediatrics", "physiology" and "pharmacy" were most commonly used, while other subjects including "pathology", "chronic disease" and "the aged" and "hospital" were not covered at all.
Conclusion: This study demonstrates that the rate of collaboration among women in writing articles published in the studied journal is one-forth of men. Articles are mostly written by two authors. Moreover, distribution of the published articles subjects was not balanced in accordance with subject coverage of the journal. Some subjects were considered less and some were totally neglected.
Keywords: Periodicals; Library and Information Science; Authorship