استناد به مجلات الکترونیک رایگان پزشکی پایگاه اطلاعاتی DOAJ در مقالات مجلات معتبر دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

علیرضا رحیمی؛ رقیه عسگرظ؛ سمیه تقی‌یار؛ اعظم اکبری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: برای عملی شدن رسالت کتابخانه‌ها برای تأمین دسترسی سریع و بهینه‌ی پژوهشگران به اطلاعات، تهیه‌ی مجلات الکترونیکی معتبر با دسترسی آزاد می‌تواند مکملی برای تأمین نیازهای اطلاعاتی آنان باشد. در این مقاله میزان استناد به مجلات الکترونیک رایگان پزشکی پایگاه اطلاعاتی DOAJ در مقالات مجلات معتبر دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران ...  بیشتر