نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی و مسؤول راه‌اندازی مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی گرایش مدیریت اطلاعات، دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده مقدمه: برای عملی شدن رسالت کتابخانه‌ها برای تأمین دسترسی سریع و بهینه‌ی پژوهشگران به اطلاعات، تهیه‌ی مجلات الکترونیکی معتبر با دسترسی آزاد می‌تواند مکملی برای تأمین نیازهای اطلاعاتی آنان باشد. در این مقاله میزان استناد به مجلات الکترونیک رایگان پزشکی پایگاه اطلاعاتی DOAJ در مقالات مجلات معتبر دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بررسی شد. روش بررسی: این پژوهش با روش پیمایشی - توصیفی به تحلیل استنادی مآخذ 38 مجله‌ی علمی- پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور در بین سا‌‌ل‌های 1385-1384 از نظر میزان استناد به 369 مجله‌ی الکترونیکی رایگان پزشکی موجود در پایگاه DOAJ پرداخت. داده‌های پژوهش با استفاده از دو چک‌لیست گوناگون که یکی به بررسی تعداد استنادهای مقالات مجلات ایرانی و دیگری به جمع‌آوری استنادها به مجلات رایگان می‌پرداخت، از مجلات علمی-پژوهشی ایران جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. یافته‌ها: میزان استناد به مجلات الکترونیک رایگان پزشکی کمتر از یک درصد بود و میزان استناد به آنها در سال 85 رشد محسوسی را نسبت به 84 نشان نمی‌داد؛ از این میان مجله Daru  دانشکده‌ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و Iranian Urology Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیشترین استناد به مجلات الکترونیک رایگان پزشکی را داشتند. همچنین در موضوعات medicine (general) Public health میزان استنادها به مجلات الکترونیک رایگان پزشکی بیشتر از سایر موضوعات پزشکی بود. از بین 369 مجله الکترونیک رایگان پزشکی، مجله BMC Public health  با 2 مورد استناد در حوز‌ه‌ی بهداشت عمومی بیشترین استنادها را به خود اختصاص داد. نتیجه‌گیری: شناسایی و معرفی مجلات معتبر و پراستناد الکترونیک رایگان پزشکی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی و ارائه آنها به جامعه پزشکی از راه‌های گوناگون امری ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا فراهم نمودن زمینه‌ی دسترسی سریع و آسان به اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران وظیفه‌ی اصلی کتابخانه‌ها در محیط‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی به شمار می‌رود.واژه‌های کلیدی: نشریات ادواری؛ استناد، پایگاه‌های اطلاعاتی

عنوان مقاله [English]

Citing the free medical electronic journals of the DOAJ database in the peer-reviewed journals of Iranian medical sciences universities

نویسندگان [English]

  • Alireza Rahimi 1
  • Rogaye Asghari 2
  • Somayeh Tagiyar 3
  • Azame Akbari 3

1 Culture, Medical Library and Information science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2 BSc, Medical Library and Information science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Student MSc, Library and Information science, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Abstract Introduction: The medical world needs access to the most recent findings of the researchers in the field every minutes. Electronic journals provide a useful and fast mechanism for distribution of scientific information. Providing free-access electronic journals are a complimentary resource for libraries, which should provide the best and fastest access to the information for researchers. This study assess citing free medical electronic journals of the DOAJ database in the Iranian peer-reviewed journals of the medical science universities. Methods: This is a descriptive survey to analyze the citations in the scientific-research journals of the type one medical universities in Iran during 2005 and 2006, specifically analyzing citing to 369 free access electronic journals of the DOAJ database. Data were collected using two different checklists, one for the number of citations in Iranian journals and the other for the collecting citing free access journals of DOAJ database in the Iranian scientific-research journals. The checklists' validity was approved by professionals and the data were analyzed by SPSS software. Results: Citing to free access electronic journals is less than one percent and it didn't grow in 2006 compared to 2005. Daru Journal published by Pharmaceutics Faculty of the Tehran Medical Science University and Iranian Urology Journal published by Shahid Beheshti University of Medical Sciences had the highest rate of citations from free access medial electronic journals. Also, public health and medicine subjects used more citations from the free access electronic journals compared to other medical subjects. From among 369 free access electronic journals, BMC Public Health with 2 citation about public health had the highest rate. Conclusion: It sounds necessary to find free accessed electronic  journals available in libraries and medical information centers and introduce them to the medical society in various ways. Because the mission of libraries in educational, health care and medical institutions is to facilitate rapid access to the information researchers need. Keywords: Periodical publications, citation, databases