رابطه‌ی استفاده‌ از مجلات الکترونیکی آبونمان شده‌ی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تعداد واحدهای درسی و مرتبه‌ی علمی اعضای هیأت علمی آن دانشگاه

ابراهیم سلمانی ندوشن؛ داوود حسینی نسب؛ فرهاد شکرانه ننه کران

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  چکیده مقدمه: پایگاه‌‌های اطلاعاتی الکترونیکی یکی از مهمترین منابع کسب اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی است که اهمیت این منابع در زمینه‌ی تحقیق و رشد علم ضرورت مطالعاتی در این زمینه را روشن می‌کند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه‌ی استفاده‌ از مجلات الکترونیکی آبونمان شده‌ی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تعداد واحدهای درسی و مرتبه‌ی ...  بیشتر