نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد

2 استاد علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

چکیده مقدمه: پایگاه‌‌های اطلاعاتی الکترونیکی یکی از مهمترین منابع کسب اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی است که اهمیت این منابع در زمینه‌ی تحقیق و رشد علم ضرورت مطالعاتی در این زمینه را روشن می‌کند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه‌ی استفاده‌ از مجلات الکترونیکی آبونمان شده‌ی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تعداد واحدهای درسی و مرتبه‌ی علمی اعضای هیأت علمی آن دانشگاه، به انجام رسید. روش بررسی: این مطالعه از نوع تحلیلی است که گردآوری داده‌ها با پرسشنامه انجام گرفت. پرسشنامه‌ای که روایی آن با مطالعه‌ی آزمایشی روی گروه کوچکی از اعضای هیأت علمی و پایایی آن با فرمولCronbach Alfa  تأیید شده بود، در بین 123 نفر از اعضای نمونه توزیع و تکمیل شد. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول Cochrane تعیین شد و انتخاب از بین افراد جامعه نیز با روش تصادفی صورت گرفت. تحلیل یافته‌ها نیز با کمک از نرم‌افزار SPSS انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین استفاده از پایگاه اطلاعاتی Science Direct وکمترین استفاده نیز از پایگاه Willey بود. عدم کیفیت اطلاعات پایگاه‌ها مهمترین عامل بازدارنده‌ی استفاده از پایگاه‌‌ها بود و ناکافی بودن منابع (کمیت) و عدم دسترسی آسان به اینترنت در درجه‌ی بعدی اهمیت قرار گرفتند، همچنین افزایش تعداد پایگاه‌ها و در اختیار داشتن اینترنت پرسرعت مهمترین عواملی بودند که می‌توانست موجب افزایش میزان استفاده از پایگاه‌ها توسط اعضای هیأت علمی شود. نتیجه‌گیری: با افزایش ساعات تدریس اعضای هیأت علمی، استفاده آنها از پایگاه‌های اطلاعاتی کاهش می‌یافت که به نظر می‌رسد به علت کمبود وقت آنها برای بهره‌گیری از اطلاعات به روز باشد. بدین صورت پیشنهاد می‌گردد به منظور استفاده بیشتر از اطلاعات و همچنین افزایش کیفیت تدریس، ساعات تدریس اعضای هیأت علمی تعدیل شود.واژه‌های کلیدی: پایگاه‌های اطلاعاتی؛ دانشگاه‌ها؛ بازیابی اطلاعات؛ اشتراک منابع

عنوان مقاله [English]

Usage of Subscribed Databases by Faculty Members of Tabriz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Salmaninodooshan 1
  • Davood Hoseininasab 2
  • Farhad Shokranehnanehkaran 3

1 MSc, Library and Information Sciences, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran

2 Professor, Tabriz University, Tabriz, Iran

3 MSc Student, Library and Information Sciences, Iran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract Introduction: This study investigates the effective factors and usage of subscribed databases by faculty members of Tabriz University of Medical Sciences in the academic year of 2006-7. Methods: A sample of 129 faculty members was randomly selected. The size of sample was determined by Cochrane's formula. Data were collected using a researcher-made questionnaire. The questionnaire validity was measured by testing on a small group of faculty members in pilot study and consulting some information technology specialists. The reliability of questionnaire was verified by Cronbach's α. Results: Findings revealed that Science Direct had the highest rate of usage compared to other databases while Willey was used the least. The results also showed that the main reason for low rate of database usage was related to low quality of information provided by databases and second to that was the lack of useful databases. Conclusion: It seems necessary to provide workshops and instruction materials for the faculty member to improve the usage of databases, or reconsider subscription for those databases with low rate of usage. Keywords: Databases; Universities; Information Retrieval; Resource Sharing