عوامل تأثیرگذار بر میزان ترخیص بر خلاف توصیه‌ی پزشک در بیمارستان نمازی شیراز

زهرا کاوسی؛ ناهید حاتم؛ هادی حیاتی آ ب باریک؛ محسن بیاتی؛ جاوید نعمتی

دوره 9، شماره 4 ، مهر و آبان 1391، ، صفحه 448-456

چکیده
  مقدمه: رضایت بیمار موضوعی است که امروزه در صنعت سلامت توجه فزاینده‌ای را به خود جلب نموده است. ترخیص با رضایت شخصی را می‌توان یکی از نشان‌گرهای عدم رضایت بیماران در نظر گرفت که بر درمان بیماری اثرات منفی دارد و موجب افزایش هزینه‌های بیمارستان می‌گردد، در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ترخیص بر خلاف توصیه‌ی پزشک ...  بیشتر

ارزشیابی ابعاد مسیر پیشرفت شغلی کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ناهید حاتم؛ علیرضا حیدری؛ ویدا کشتکاران؛ پروانه حیدری ارجلو

دوره 8، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1390، ، صفحه 815-823

چکیده
  مقدمه: مسیر شغلی شامل رشته مشاغلی است که شخص برای نیل به یک هدف شغلی طی میکند . مدیریت توسعه‌ی مسیر شغلی، رضایت شغلی، تصدی حرفهای و اثربخشی بالاتر را سبب میشود. هدف از انجام این مطالعه، تعیین وضعیت ابعاد مسیر پیشرفت شغلی کارکنان حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.  روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی تحلیلی بود که بر روی ...  بیشتر

طراحی الگوی سیستم مدیریت اطلاعات منطقه‌ای مشاوره و تست اختیاری برای تشخیص عفونت HIV در ایران

محترم نعمت‌الهی؛ ناهید حاتم

دوره 8، شماره 4 ، مهر و آبان 1390

چکیده
  مقدمه: خدمات مشاوره و تست اختیاری (VCT یا Voluntary counseling and testing) برای تشخیص عفونت HIV (Human immunodeficiency virus)، ازجمله خدمات محرمانه‌ای است که در اختیار افراد جامعه قرار داده می‌شود. هدف این پژوهش، ارایه‌ی الگوی سیستم مدیریت اطلاعات منطقه‌ای برای خدمات فوق بود. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته‌ی مطالعات توصیفی بود. در این پژوهش ابتدا وضعیت ...  بیشتر

کاربرد الگوی ارتقای کیفیت با استفاده از اطلاعات پزشکی بیماران بر افزایش درآمد بیمارستان

ناهید حاتم؛ مهرداد عسکریان؛ کیمیا پورمحمدی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1387

چکیده
  مقدمه: افزایش هزینه‌های بیمارستانی در سال‌های اخیر و نیز اجرای طرح خودگردانی و اداره‌ی بیمارستان‌ها به وسیله‌ی درآمد اختصاصی آنها، بیمارستان‌ها را با مشکلات مالی جدی رو به رو ساخته است. در این راستا، پژوهشگران بر آن شدند تا به منظور کاهش مقدار کسورات حاصل از عدم ثبت اقدامات انجام گرفته برای بیماران در صورتحساب هزینه‌ی آنان، تأثیر ...  بیشتر