نویسندگان

1 دانشیا ،ر مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشگاه علوم پزشـکی شـیراز، شیراز، ایران

2 کارشناسـی ارشـد، مـدیریت خـدمات بهداشـتی درمـانی،دانشـگاه علـوم پزشکی گلستان، ایران

3 کارشناس ارشد، آموزش بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشـتی درمـانی،دانشـگاه علومپزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: مسیر شغلی شامل رشته مشاغلی است که شخص برای نیل به یک هدف شغلی طی میکند . مدیریت توسعه‌ی مسیر شغلی، رضایت شغلی، تصدی حرفهای و اثربخشی بالاتر را سبب میشود. هدف از انجام این مطالعه، تعیین وضعیت ابعاد مسیر پیشرفت شغلی کارکنان حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.
 روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی تحلیلی بود که بر روی کارکنان حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1388 انجام شد. نمونه‌گیری به صورت تصادفی نسبتی در بین معاونت‌ها و نمونه‌گیری تصادفی ساده در داخل همه‌ی معاونت‌های دانشگاه انجام شد. 236 نفر در این مطالعه شرکت کردند . ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ی 43 سؤالی بود که روایی آن توسط صاحبنظران و متخصصان رشته‌ی مدیریت تأیید شد و پایایی آن با استفاده از alpha s'Cronbach در یک مطالعه‌ی مقدماتی 80 %به دست آمد. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری /5 SPSS11 انجام گرفت. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی Spearman و test-T استفاده شد.
 یافته‌ها: اغلب نمونه‌ها مرد /6 )49 درصد )، لیسانس /1 )52 درصد )، قراردادی /5 )30 درصد ) و شاغل در معاونت پشتیبانی /6 )49 درصد) بودند. بالاترین میانگین نمره در لنگرگاه خدمت (43 0 ± /28 3 ( /و پایینترین میانگین در لنگرگاه تعیین هویت 0/5 ± )47 2 ( /کسب شد. بین سن و سابقه‌ی کاری کارکنان با لنگرگاه خلاقیت، به طور معکوس رابطه‌ی آماری معنی‌داری مشاهده شد. بین لنگرگاه خدمت و لنگرگاه امنیت از یک سو و جنسیت کارکنان رابطه‌ی آماری معنی‌داری وجود داشت.
 نتیجه‌گیری: کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای فعالیت در راستای کمک به جامعه و مردم ارزش زیادی قایل هستند. به نظر می‌رسد برای این کارکنان، اهمیت چندانی ندارد که با سازمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تعیین هویت و شناسایی شوند. انتصاب مدیران آموزش دیده در مدیریت مسیر شغلی وتصویب دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای مدیران و کارکنان، میتواند به حل مشکلات موجود در این زمینه کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement of Career Development Dimensions among the Staff of Shiraz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Nahid Hatam 1
  • Alireza Heidari 2
  • Vida Keshtkaran 3
  • Pravane Heidari Arjlu 4

1 Associate Professor, Health Services Management, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

2 MSc, Health Services Management, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.

3 MSc, Health Education, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

4 MSc Student, Health Services Management, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: A career development consists of jobs that a person passes in order to reach a 
professional goal. Career development management results in job satisfaction, professional 
commitment and higher effectiveness. The purpose of this study was to determine different 
dimensions of career development among the staff of Shiraz University of Medical Sciences. 
Methods: This study was a cross- sectional study on the staff of Shiraz University of Medical 
Sciences in 2009. Data was collected by ratio random sampling from university vice-chancellors 
and simple random sampling was used within all vice-chancellors. The sample consisted of 236 
employees who completed the 43-item Schein's Career Anchor Inventory. Analyses were 
performed using ANOVA, Spearman correlation and t-test in SPSS11.5. 
Results: Most of the participants were male (49.6%), held a BSc (52.1%), contractual (30.5%), 
were working in vice-chancellor for Development and Resource Management Affairs (49.6%). 
The highest mean score of career anchors was gained in service port (3.28 ± 0.43) and the lowest 
mean was achieved in identity port (2.47 ± 0.5). There were significant inverse relationships 
between innovation port and age and years of services. There were also significant relationships 
between sex and service port and security port. 
Conclusion: The staff of Shiraz University of Medical Sciences likes to provide service to the 
society and people. It seems that in their point of view, it is not important to be identified with 
their organization. Hiring well-educated managers in job development and approving educational 
courses for managers and staff can solve the related problems. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Development
  • Personnel
  • Motivation
  • Job Satisfaction