ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی در بخش مدارک پزشکی

مریم احمدی؛ مریم برآبادی؛ مهران کامکار حقیقی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  مقدمه:بهره‌گیری از مزایای منحصر به فرد مدارک پزشکی کامپیوتری، به شرط آن که مدیران و کادر مدارک پزشکی، آن را مطابق نیازهای خود طراحی کنند، می‌‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در نظام بهداشتی درمانی کشور را مرتفع سازد. این تحقیق با هدف تعیین میزان قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی در بخش مدارک پزشکی انجام گرفت.روش بررسی:پژوهش ...  بیشتر