نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 مربی، کامپیوتر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:بهره‌گیری از مزایای منحصر به فرد مدارک پزشکی کامپیوتری، به شرط آن که مدیران و کادر مدارک پزشکی، آن را مطابق نیازهای خود طراحی کنند، می‌‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در نظام بهداشتی درمانی کشور را مرتفع سازد. این تحقیق با هدف تعیین میزان قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی در بخش مدارک پزشکی انجام گرفت.روش بررسی:پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع توصیفی و شامل 9 سیستم اطلاعات بیمارستانی در سال 1386 در شهر تهران بود. پژوهشگر بر اساس چک لیست (شامل الزامات عمومی سیستم‌ اطلاعات بیمارستانی، الزامات عمومی بخش مدارک پزشکی، مدیریت مدارک پزشکی، پذیرش، ترخیص، آمار، کدگذاری، بایگانی و تکمیل پرونده) و با مشاهده مستقیم و پرسش با کمک برنامه SPSS، ویژگی‌های سیستم‌های موجود را استخراج نمود و در پایان موارد انطباق سیستم با چک لیست، محاسبه و درصد آن مشخص شد. اعتبار محتوای چک لیست بر اساس نظر 10 نفر از افراد خبره در زمینه مربوط تأیید و جهت تعیین ثبات چک لیست از روش آزمون مجدد استفاده شد.یافته‌ها:میانگین کلی میزان انطباق با فهرست الزامات سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی در بخش مدارک پزشکی به این شرح بود: الزامات عمومی سیستم‌ اطلاعات بیمارستانی 4/65 درصد، الزامات عمومی بخش مدارک پزشکی 3/50 درصد، مدیریت مدارک پزشکی 7/85 درصد، پذیرش 6/59 درصد، ترخیص 8/75 درصد، آمار 1/64 درصد، کدگذاری 2/32 درصد و بایگانی و تکمیل پرونده 7/28 درصد.نتیجه‌گیری: نتایج ضعیف در کدگذاری و بایگانی و تکمیل پرونده،گویای کارا نبودن نرم‌افزارها در این قسمت‌ها می‌باشد. لذا لازم است شرکت‌های ارایه دهنده با حمایت مدیران به بهبود عملکرد سیستم‌ها در این بخش توجه ویژه نمایند. واژه‌های کلیدی: نظام‌های اطلاعات بیمارستانی؛ نظام‌های کامپیوتری مدارک پزشکی؛ بخش مدارک پزشکی بیمارستان.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hospital Information Systems in the Medical Records Department

نویسندگان [English]

  • Maryam Ahmadi 1
  • Maryam Barabadi 2
  • Mehran Kamkar Haghigh 3

1 Associate Professor of Health Information Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 MSc in Medical Record, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Lecture in Computer, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Use of a computerised system improves the effectiveness and efficiency of a medical record department on condition that managers and medical record staff design it according to needs.Methods: The present investigation was an applied-descriptive study. A checklist was provided from professional texts, articles and internet. This checklist included general requirements of HIS such as general requirements of medical record department, medical records management, admission, discharge, statistics, coding, filing and chart completion. Then Researcher distinguished compatibilities of systems with checklist, with observation and question. Finally data were analyzed using descriptive statistics.Results: Total average of compatibility of hospital information systems with the list of requirements in medical record department were general requirements of HIS (65.4%), general requirements of medical record department (50.3%), medical records management (85.7%), admission (59.6%), discharge (75.8%), statistics (64.1%), coding (32.2%), filing and chart completion (28.7%).Conclusion: It is imperative that venders regard more and more to users needs with support of managers to improve systems. Keywords: Hospital Information System; Medical Records Systems, Computerized; Medical Records Department, Hospital.