ارزیابی برخی از ابعاد دوره‌های آموزش ضمن خدمت ICDL (دوره‌های اخذ گواهی‌نامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر) از دیدگاه کارکنان و سرپرستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عزیزه فرشباف خلیلی؛ بهمن عظیم‌زاده؛ داود حسینی نسب؛ مهناز شهنازی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
    مقدمه: سازمان‌ها برای به روز کردن اطلاعات منابع انسانی خود، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت نموده‌اند که دوره‌های آموزشی ICDL (مدرک بین‌المللی کاربری کامپیوتر) یکی از مهم‌ترین این آموزش‌ها است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف ارزیابی برخی از ابعاد دوره‌های آموزش ضمن خدمت ICDL از دیدگاه کارکنان و سرپرستان دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر