نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز

3 دکترای روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

  مقدمه: سازمان‌ها برای به روز کردن اطلاعات منابع انسانی خود، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت نموده‌اند که دوره‌های آموزشی ICDL (مدرک بین‌المللی کاربری کامپیوتر) یکی از مهم‌ترین این آموزش‌ها است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف ارزیابی برخی از ابعاد دوره‌های آموزش ضمن خدمت ICDL از دیدگاه کارکنان و سرپرستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گردید. روش بررسی: در مطالعه تحلیلی حاضر، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی و سرپرستان شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی تبریز (4345) نفر بود که از این تعداد 4220 نفر کارکنان و 125 نفر سرپرست بودند. در این تحقیق تعداد 351 نفر به عنوان نمونه آماری کارکنان و 94 نفر نمونه آماری سرپرستان با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری این پژوهش دو پرسش‌نامه محقق ساخته بود که جهت تعیین اعتبار علمی ابزار از روش اعتبار محتوا و برای تعیین اعتماد علمی سؤالات پرسش‌نامه از روش آلفای Cronbach's alfa استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های توصیفی و آمار استنباطی Mann–Whitney U، T-Test وKruskal Wallis  بهره گرفته شد. یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که سرپرستان بیش از کارکنان به نقش و اهمیت دوره‌ها عقیده داشتند (05/0P < ). بین دیدگاه دو گروه در مورد نقش دوره‌ها در افزایش دانش، مهارت و عملکرد شغلی کارکنان و هماهنگی دوره‌های ICDL با نیازهای شغلی کارکنان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0P < ). کارکنان بیشتر از سرپرستان به تأثیر عوامل مادی در ارتقای انگیزه کارکنان معتقد بودند (05/0P < ). همچنین گروه کارکنان میزان مهارت، دانش و تسلط مدرسان دوره‌ها را در ارایه مطالب درسی در حد بالا ارزیابی کردند. بین میزان مفید بودن دوره‌های ICDL در رسته‌های شغلی مختلف دانشگاه، اختلاف معنی‌داری وجود داشت (05/0P < ) (دوره‌های فوق در رسته شغلی اداری مالی مفیدتر بودند).نتیجه‌گیری: کارکنان دانشگاه باید از نقش و اهمیت دوره‌های ICDL بیشتر آگاه شوند، عوامل مادی را نیز باید در افزایش انگیزه شرکت آن‌ها در کلاس‌ها در نظر گیرند و با کاربردی نمودن دوره‌های ICDL می‌توان از سرمایه‌گذاری انجام شده، حداکثر استفاده را به عمل آورد.واژه‌های کلیدی: سنجش آموزش؛ کارآموزی ضمن خدمت؛ کارکنان علوم پزشکی و وابسته.

عنوان مقاله [English]

Evaluation the Some Aspects of ICDL in-Service Trainings from the Viewpoints of Administrators and Personnel of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services

نویسندگان [English]

  • Azizeh Farshbafkhalili 1
  • Bahman Azimzadeh 2
  • Davood Hoseininasab 3
  • Mahnaz Shahnazi 1

1 MSc, Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz

2 MSc, Educational Management, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz

3 PhD, Psychology, Tabriz University, Tabriz

چکیده [English]

Introduction: Organizations planned in-service trainings for updating of personnel’s information. ICDL (international computer driving license) is one of the most important trainings. The purpose of this research is Evaluation the some aspects of ICDL in-service trainings from the viewpoints of administrators and personnel of Tabriz University of Medical Sciences and health services. Methods: This research is a field descriptive study. The statistical population studied included all of formal and contracted personnel and administrators of Tabriz University of Medical Sciences and health services (4345 persons). Which 4220 ones were personnel and 125 persons were administrators among this total. In this research 351 personnel and 94 administrators were selected through simple random sampling. Two separate questionnaires were used for data gathering. Validity and reliability of tools determined through content validity and Chronbach's Alfa. Descriptive statistics (Frequencies, Mean and Standard Deviation) and inferential statistics (Mann Whitney U, Kruskal-Wallis and independent t-test) were used for data analysis. Results: The findings of this research showed that administrators more than personnel believed in role and importance of ICDL (P < 0.05). There were no meaningful difference between views of personnel and their administrators regarding ICDL training periods effects on increasing of personnel skill and knowledge as well as their coordination with personnel job needs (P > 0.05). Administrators more than personnel believed in role of material and nonmaterial incentives for participating at ICDL training classes (P < 0.05). Personnel mentioned ICDL trainers had high-level skill and knowledge in presenting the lessons matters. Statistical meaningful difference was detected about beneficially of ICDL trainings between different job subgroups of medical sciences university (P > 0.05). (ICDL had more benefit in financial-official subgroups). Conclusion: Based upon the results it is concluded that the personnel of Medical Sciences University is needed to be more knowledgeable concerning role and importance of ICDL in-service trainings. Besides considering material and nonmaterial factors for participating at ICDL training classes is necessary. Finally for returning on personnel investment, ICDL in - service trainings are needed to be applicable.Keywords: Educational Measurement; Inservice Training; Allied Health Personnel.