میزان ‌اجرای دستورالعمل‌های کد گذاری صدمات، سوختگی‌ها و مسمومیت‌ها در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهیدبهشتی

فائزه اخلاقی؛ پوران رئیسی؛ سید موسی کاظمی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1388

چکیده
  مقدمه: کدهای استاندارد و تعاریف آنها ابزار مهمی در تحقیقات، طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های کنترل صدمه و زیر مجموعه‌های آن می‌باشند. هدف از این مقاله تعیین میزان اجرای دستورالعمل‌های کد گزاری صدمات، سوختگی‌ها و مسمومیت‌ها در بیمارستان‌های آموزشی منتخب بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ـ مقایسه‌ای پرونده 735 بیمار با تشخیص ...  بیشتر