نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 دانشیار، روانشناسی تربیتی و تحقیق (متدولوژیست)، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه: کدهای استاندارد و تعاریف آنها ابزار مهمی در تحقیقات، طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های کنترل صدمه و زیر مجموعه‌های آن می‌باشند. هدف از این مقاله تعیین میزان اجرای دستورالعمل‌های کد گزاری صدمات، سوختگی‌ها و مسمومیت‌ها در بیمارستان‌های آموزشی منتخب بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ـ مقایسه‌ای پرونده 735 بیمار با تشخیص صدمات، سوختگی و مسمومیت از بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران، و شهید بهشتی مورد بازبینی قرار گرفت. پرونده‌ها به روش نمونه گیری منظم از میان پرونده کلیه بیماران مورد نظر در 6 ماه اول سال 1385 انتخاب شد. در این انتخاب از 33 بیمارستان آموزشی موجود، 9 بیمارستان به علت عدم بستری بیماران صدمه، سوختگی و مسمومیت و 2 بیمارستان به علت عدم کاربرد کتاب ICD-10 از لیست کنار گذاشته شد. داده‌ها ازطریق مشاهده مستقیم و تکمیل چک لیست جمع‌آوری و اعتبار چک لیست با استفاده از نظر خواهی از خبرگان در رشته مورد نظر تعیین شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS انجام شد. یافته‌ها: در این پژوهش میانگین درصد میزان اجرای دستورالعمل‌های کد گذاری صدمات در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی به ترتیب 80/77، 64/67 و 11/70 و میزان اجرای دستورالعمل‌های کد گذاری علت‌های خارجی صدمات به ترتیب 80/57، 03/70 و 17/62 درصد بود. میانگین درصد میزان اجرای دستورالعمل‌های کد گذاری سوختگی‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی به ترتیب 33/58 و 77/55 درصد و علت خارجی آن 17/54 و 33/53 درصد بود. نتیجه‌گیری: تطابق لازم در میزان اجرای دستورالعمل‌های کد گذاری صدمات، مسمومیت و سوختگی‌ها در بین کد گذاران بیمارستان‌های مورد مطالعه دیده نمی‌شود و لازم است بر نامه‌های مداخله‌ای مد نظر قرار گیرد. واژه‌های کلیدی: سوختگی‌ها؛ مسمومیت؛ زخم‌ها و آسیب‌ها؛ طبقه بندی‌ها.

عنوان مقاله [English]

Rate of Implementation of Standard Codes for Injuries, Burns and Poisonings in Teaching-Hospitals of the Iran, Tehran and Shahid Beheshti Medical Universities

نویسندگان [English]

  • Faezeh Akhlaghi 1
  • Pouran Raeissi 2
  • Seyedmousa Kazemi 3

1 Lecturer, Education Medical Records, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Educational Psychology & Research, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 MSc Student, Education Medical Records, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Standard codes and their descriptions are important tools for research, design, implementation and evaluation of the injury control program and its sub-categories. Methods: In this research the medical records of 735 patients diagnosed with injuries, burns or poisonings from teaching-hospitals of the Iran, Tehran and Shahid Beheshti medical universities (N=22) were selected to be reviewed. The records were selected by systematic sampling and pertained to the first 6 months of 2006. From 33 available hospitals 22 met the criteria to be included in this research. The data were collected via a checklist and direct observation. The validity of the checklist was confirmed by experts. Results: The mean percents for implementing standard codes for injuries were 77.80, 67.64, and 70.11% in teaching-hospitals of the Iran, Tehran and Shahid Beheshti medical universities. For external causes these statistics were 57.80, 70.03, and 62.17% respectively. For burns, the mean percent of implementing standard codes was 55.77 and 58.33% teaching hospitals of the Iran, Tehran and Shahid Beheshti medical universities and for external causes these statistics were 54.17 and 53.33% respectively. The teaching-hospitals of the Tehran University of Medical Sciences did not admit patients with burns and patients with poisonings were only admitted in Loghman hospital from Shahid Beheshti University of Medical Sciences. The mean percent of using standard codes for poisoning was 68.23% in this hospital and for external causes 61.27%. Conclusion: The rate of implementation of standard codes varies among the universities and this condition indicates the need of an intervention program. Keywords: Burns; Poisoning; Injury; Wounds and Injuries; Classifications.