روند تحقیقات علوم دارویی در ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی: یک مطالعه علم‌سنجی

بیتا مسگرپور؛ آرش اعتمادی؛ اکبر فتوحی؛ عباس کبریائی‌زاده؛ مسعود یونسیان

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1388

چکیده
  مقدمه: با توجه به نقش اساسی داروها در سلامت جامعه، تحقیقات علوم دارویی جایگاه ویژه‌ای در نظام ملی پژوهش سلامت کشورها دارد. از طرف دیگر، سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های پژوهشی آتی، نیازمند ارزیابی توصیفی و نقد تولید علم در دهه‌های گذشته است. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی روند تحقیقات علوم دارویی ایرانی منتشر شده در ...  بیشتر