ارزیابی درونی گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده‌ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرشته فرزیانپور؛ حسین درگاهی؛ ناهید عین الهی؛ سارا آقابابا

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  مقدمه: ارتقای‌ مستمر کیفیت‌ آموزش‌ عالی‌ هدف غایی ارزیابی‌ آموزشی‌ است‌. در این راستا ارزیابی درونی، قضاوت در مورد کیفیت و دستیابی به اهداف نظام آموزش را ممکن می‌سازد. بنابراین پژوهشگران بر آن شدند که به ارزیابی درونی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده‌ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بپردازند.روش بررسی: این مطالعه ...  بیشتر