نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ارتقای‌ مستمر کیفیت‌ آموزش‌ عالی‌ هدف غایی ارزیابی‌ آموزشی‌ است‌. در این راستا ارزیابی درونی، قضاوت در مورد کیفیت و دستیابی به اهداف نظام آموزش را ممکن می‌سازد. بنابراین پژوهشگران بر آن شدند که به ارزیابی درونی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده‌ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بپردازند.روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی بود که به شیوه‌ی کاربردی در سال 1385 در گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی اجرا شد. جامعه‌ی مورد مطالعه شامل مدیریت گروه، 3 نفر اعضای کمیته‌ی ارزیابی، 5 نفر اعضای هیأت علمی، کلیه‌ی دانشجویان، 20 نفر از دانش‌آموختگان و 4 نفر کارشناس بودند. نه پرسش‌نامه از نظر میزان مطلوب بودن بررسی شدند. گویه‌های پرسش‌نامه به لحاظ پایایی و روایی مورد تأیید نرم‌افزار ارزیابی درونی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن‌‌آوری قرار گرفت. در زمینه‌ی تأیید پایایی  Cronbach’s alpha85 درصد به دست آمد. جهت نمره‌دهی به سؤالات پرسش‌نامه از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت (از بسیار نامطلوب تا بسیار مطلوب) استفاده گردید. در پایان داده‌های به دست آمده با استفاده از شاخص‌‌‌های آمار توصیفی و ابزار نرم‌افزاری SPSS تحلیل گردید.یافته‌ها: یافته‌ها بیانگر آن بود که بالاترین مطلوبیت کل را عامل هیأت علمی (53/3 از 5) با 70 درصد و کمترین مطلوبیت کل را عامل پژوهش (4/2 از 5) با 6/36 درصد به خود اختصاص داده‌اند. نتیجه‌گیری: با توجه به عوامل، گروه مورد مطالعه در وضعیت تا حدی مطلوب قرار گرفت. با توجه به تحلیل SWOT گروه آموزشی فوق می‌‌‌‌تواند امتیاز بالاتری را در ارزیابی‌‌‌‌‌‌های آتی به دست آورد.واژه‌های کلیدی: سنجش آموزش؛‌ مدیریت خدمات بهداشتی؛ دانشگاه‌ها.

عنوان مقاله [English]

Internal Evaluation in Department of Health Care Management in Faculty of Allied Medical Sciences Tehran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Farzianpour 1
  • Hossein Dargahi 2
  • Nahid Eynolahi 3
  • Sara Aghababa 4

1 Assistant Professor, Health Care Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Health Care Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Laboratory, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 PhD Student, Health Care Management, Young Researchers Club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The internal evaluation is a process to improve the quality of the education using the collection and judgment of data. Considering some principles about educational measurement and data collection causes better recognizing of this process. In this study, we conducted the internal evaluation of Department of Health Care Management, School of Allied Medical Sciences in Tehran University of Medical Sciences, which is responsible for training healthcare management students; in this study, we used the opinion poll of university lecturers, students and graduates, and evaluated their system of education in 2006. Their aim was to remodel and adjust their educational system with the society's needs and to promote the quality of such education.Methods: The methodology was descriptive and cross sectional that implemented applied manner in 2006 and in Department of Health Care Management. All the research population filled a questionnaire with these factors considered with criteria and indicators: missions’ statement and goals; management and organizational structure; faculty board members; students; training and learning process; educational course and curriculum; graduated students; educational and research facilities and equipments; and research. At least, gathered data were analyzed with descriptive statistics and SPSS software tools.Results: In findings, maximum utility was faculty board members factor with 3.53 out of 5 points (70%), and minimum utility was for research factor with 2.4 of 5 points (36.6%).Conclusion: Consideration of factors, studied educational faculty was rather utilized. The analysis of SWOTs show that studied educational school can obtain upper points in later evaluations.Keywords: Educational Measurement; Health Services Administration; Universities.