فرسودگی شغلی در مدیران اجرایی و پرستاری بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان

ماندانا صاحب‌زاده؛ سعید کریمی؛ سید محسن حسینی؛ غزاله اختر دانش؛ سحر حسینی

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: فرسودگی شغلی در پاسخ به فشار روانی مزمن و بیشتر در حرفه‌های خدمات انسانی به وجود می‌آید و می‌تواند به عواقبی مثل افزایش هزینه‌های کاری، کاهش عملکرد و ... منجر گردد. هدف این مطالعه، بررسی فرسودگی شغلی مدیران اجرایی و ﭘرستاری در سه حیطه‌ی خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و عملکرد فردی و نیز رابطه‌ی آن با برخی ویژگی‌های دموگرافیک و شغلی ...  بیشتر