رابطه‌ی سازمان یادگیرنده با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بهاره غلامی؛ بنفشه غلامی؛ سوسن بهرامی

دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف) ، اسفند 1389

چکیده
  مقدمه: امروزه با تأکید فزاینده بر سازمان‌های یادگیرنده، دانش و یادگیری از عوامل مهم در سازمان‌ها به حساب می‌آید و برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد برای ادامه‌ی حیات سازمان‌ها به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. از این‌رو هدف از این پژوهش تعیین رابطه‌ی بین سازمان یادگیرنده و سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه ...  بیشتر