امکان سنجی آموزش از راه دور از طریق اینترنت برای کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مستقر در شهر تهران

زهرا فرجی؛ محمد رضا علی بیک؛ روح انگیز جمشیدی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390

چکیده
  مقدمه: با ظهور تکنولوژی‌های نوین و ایجاد مراکز آموزش مجازی، آموزش و یادگیری الکترونیکی جای خود را در مراکز آموزشی باز کرده است. این مقاله امکان ارایه‌ی آموزش از طریق اینترنت را برای کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مستقر در شهر تهران مورد بررسی قرار داده است.روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی- ...  بیشتر