نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (نویسنده‌ی مسؤول

2 مربی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، آمار و ریاضی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: با ظهور تکنولوژی‌های نوین و ایجاد مراکز آموزش مجازی، آموزش و یادگیری الکترونیکی جای خود را در مراکز آموزشی باز کرده است. این مقاله امکان ارایه‌ی آموزش از طریق اینترنت را برای کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مستقر در شهر تهران مورد بررسی قرار داده است.روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی- توصیفی بوده است. داده‌ها از طریق پخش 44 پرسش‌نامه بین کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر در شهر تهران در مرداد و شهریور 1387 گردآوری شدند. برای تعیین اعتبار، محتوای این پرسش‌نامه از نظر استادان و سایر کارشناسان فن گذرانده شد و برای تعیین روایی از ضریب Cronbach’s alpha 15 نمونه، که به صورت تصادفی از جامعه انتخاب شده بودند، استفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار آماریSPSS  و با استفاده از تکنیک‌های آمار توصیفی به دست آمده‌اند.یافته‌ها: 95 درصد کتابداران به شرکت در دوره‌های آموزش از طریق اینترنت علاقه‌مند بوده‌اند. پایگاه‌های اطلاعاتی بیشترین و کتابخانه‌ی مجازی کمترین موضوع‌های تجربه شده برای دسترسی به اطلاعات بودند. وب سایت‌های آموزشی بیشترین و گفتگو کمترین آمار را در زمینه‌ی روش‌های مورد نظر برای ارایه‌ی آموزش داشتند. 71 درصد کتابداران تأیید کردند که کتابخانه آن‌‌ها آمادگی لازم برای ایجاد دوره‌ها را دارند. 21 درصد از آن‌ها تخصیص بودجه به کتابخانه‌هایشان را برای برگزاری این دوره‌ها تأیید کردند. بیشتر پاسخگویان به «رده‌بندی چند برچسبی» عدم آشنایی و به «مدیریت دانش» آشنایی نسبی و به «مهارت‌های اولیه کامپیوتر» آشنایی کامل داشتند. همچنین به موضوع «حفاظت رسانه نوری» علاقه کم، به «وب 2» علاقه متوسط و به «سیستم‌های پایگاه‌های اطلاعاتی» علاقه زیاد نشان دادند. موافق نبودن بالا دستان، عدم اطمینان به اعتبار این دوره‌ها، مشکلات فنی، سرعت پایین خطوط اینترنت از مشکلات بیان شده، توسط کتابداران بود.نتیجه‌گیری: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهر تهران امکانات بالقوه و قابلیت‌های لازم برای برگزاری دوره‌های آموزش کتابداری و اطلاع رسانی از طریق اینترنت را دارند.واژه‌های کلیدی: امکان سنجی‌ها؛ کتابداری و اطلاع رسانی؛ کتابداران؛ وزارت بهداشت؛ کتابخانه‌های پزشکی؛ اینترنت.

عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Distance Learning via Internet for Library Staffs in Central Libraries of Ministry of Health and Medical Education in Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Faraji 1
  • Mohammad Reza Alibeik 2
  • Roohanghiz Jamshidi 3

1 MSc, Medical Library and Information Science, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran. (Corresponding Author)

2 Lecturer, Medical Library and Information Science, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Statistic & Mathematic,Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: With the advent of new technology and creating virtual training centers, e-learning and training have achieved a specific place in training centers. This article has been studied the feasibility of distance learning via internet for librarians working in central libraries of the Ministry of Health and Medical Education in Tehran, Iran. Methods: In this descriptive survey data from 44 librarians, working in central libraries of universities affiliated to the Ministry of Health and Medical Education in Tehran, Iran collected using a questionnaire during August- September of 2008. For validation, the content of this questionnaire was approved by professors and other experts of the technology. To determine the validity of the questionnaire coefficient of the Cronbach's alpha measured from 15 randomly selected samples from the community was used. Obtained data analyzed using SPSS software and descriptive statistics techniques. Results: 95% of librarians in ministry of health were interested in participate to distance education via internet. Most of the librarians experienced data base and less of them experienced digital library. Educational Web sites were the most and chat was the least methods for distance education presentation. More than 70% of librarian confirmed that their libraries spend budget for distance education. 21% of librarians in ministry of health confirmed that of facilities and equipments are provide for performance distance education in libraries. Most of the librarians did not familiar with engineering knowledge, collection evaluation, multi label classification and website architecture. Most of them were relatively familiar and fully familiar with knowledge management and basic computer skills, respectively. Boss disagreements, not authorizing, technical problems, internet problems, unfamiliar educator for training this type of education, have not performance responsible, were problems that stated by the librarians. Conclusion: Central Libraries affiliated to the Ministry of Health and Medical Education in Tehran, Iran have the potential and capabilities required for performance distance education via internet. Keywords: Feasibility Studies; Library and Information Science; Librarians; Ministry of Health; Libraries, Medical; Internet.