رابطه استقرار شاخص‌های کیفی ارزشیابی با کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان‌های پایلوت دانشگاه علوم پزشکی گلستان

امیر اشکان نصیر‌ی‌پور؛ انیس عباسی؛ شهرام توفیقی؛ ناصر بهنام‌پور؛ محمودرضا گوهری

دوره 8، شماره 2 ، خرداد و تیر 1390

چکیده
  مقدمه: به منظور ارتقای فرایند ارایه‌ی خدمات درمانی، رعایت حقوق بیماران و ایجاد وحدت رویه در خط مشی‌های درمانی، در سال 1382 شاخص‌های کیفی ارزشیابی به کلیه‌ی بیمارستان‌های کشور ابلاغ گردید. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت اجرای دستورالعمل مراقبت‌های مدیریت شده و رابطه‌ی استقرار آن‌ها به صورت شاخص‌های کیفی ارزشیابی با کیفیت خدمات ...  بیشتر